Tinklapio taisyklių dokumentai


Aktuali redakcija. Galioja nuo 2017 m. rugpjūčio 8 d.

 

PREKIŲ PIRKIMO-PARDAVIMO TAISYKLĖS

 

§1. Bendrosios nuostatos
1.1. Šios Prekių pirkimo-pardavimo taisyklės yra sudėtine ir neatskiriama Taisyklių dalimi. Šiose Prekių pirkimo-pardavimo taisyklėse didžiąja raide rašomos sąvokos ir posakiai turi reikšmę, apibrėžtą Tinklapio naudojimo tvarkoje.
1.2. Prekių pirkimo-pardavimo taisyklės nustato Pirkėjo ir Sizeer tarpusavio teises bei pareigas, Prekių įsigijimo ir apmokėjimo tvarką, Prekių pristatymo ir grąžinimo sąlygas bei reguliuoja kitus su Prekių pirkimu-pardavimu susijusius klausimus.
1.3. Sizeer suteikia Klientams galimybę išsirinkti ir užsakyti (pateikiant Prekių užsakymą), taip pat sudaryti Sutartį dėl Prekių pirkimo Tinklapyje, kuris pasiekiamas 7 (septynias) dienas per savaitę
1.4. Pirkti Prekes Tinklapyje turi teisę šie Klientai:
1.4.1. fiziniai asmenys, sulaukę pilnametystės (aštuoniolikos metų amžiaus ir daugiau), kurių veiksnumas nėra apribotas taikytinų teisės aktų nustatyta tvarka, bei nepilnamečiai nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus, turintys tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie yra emancipuoti; arba
1.4.2. juridiniai asmenys, atstovaujami asmens, veikiančio pagal šio juridinio asmens steigimo dokumentus; arba
1.4.3. aukščiau nurodytų asmenų tinkamai įgalioti atstovai, pateikdami dokumentą, patvirtinantį teisę veikti tokio fizinio ar juridinio asmens vardu (įgaliojimas, prokūra ir pan.).
1.5. Visos Sutartys dėl Prekių pirkimo Tinklapyje sudaromos lietuvių kalba. Esminės Sutarties sąlygos pateikiamos Pirkėjui (1) kartu su Prekių užsakymo patvirtinimu, persiunčiant jas Pirkėjo Paskyroje nurodytu elektroninio pašto adresu arba (2) kitoje patvarioje laikmenoje, pridedant jas kartu su Sąskaita faktūra prie siuntos su Prekėmis.

§2. Prekių užsakymas
2.1. Pateikti Prekių užsakymą Tinklapyje gali bet kuris Klientas, t. y. tiek užsiregistravęs (susikūręs) Paskyrą, tiek nesiregistruodamas jos, tačiau Prekių užsakymo patvirtinimo formoje pateikęs Asmeninę informaciją. Pateikdamas Prekių užsakymą ir išreikšdamas savo sutikimą, jog „Su Taisyklėmis susipažinau ir su jomis sutinku” (ar analogišką nuorodą, išreiškiančią Kliento valią), Klientas (Pirkėjas) besąlygiškai patvirtina, jog jis turi teisę pirkti Prekes Tinklapyje ir sudaryti Sutartį dėl jų įsigijimo.
2.2. Norint sudaryti Sutartį dėl Prekių įsigijimo, atlikdamas Tinklapyje nurodytus techninius veiksmus, taip pat sekdamas Tinklapyje pateiktais pranešimais ir (ar) nuorodomis, Klientas turi pateikti Sizeer Prekių užsakymą:
2.2.1. pasirinkti vieną ar kelias Tinklapyje siūlomas Prekes ir, nurodžius kiekvienos įsigyjamos Prekės duomenis (vienetų skaičių, dydį, spalvą ir pan.) bei paspaudus Tinklapio nuorodą „Į krepšelį“, tokiu būdu įtraukti jas į (formuoti) savo Prekių krepšelį;
2.2.2. užbaigus formuoti Prekių krepšelį, t. y. pasirinkus visas iš Tinklapyje siūlomų Prekių  pageidaujamas įsigyti Prekes, paspausti Tinklapio ikoną su Prekių krepšelio ženklu ir (arba) pateiktą nuorodą „Prekių krepšelis“, dėl ko Klientas bus nukreipiamas į kitą Tinklapio langą, kuriame galės peržiūrėti savo pasirinkimus (užsakymo duomenis) bei patvirtinti Sizeer pateikiamą Prekių užsakymą.
2.3. Kliento (Pirkėjo) vardu pateikiamas Prekių užsakymas, prieš jo apdorojimą Sizeer ir patvirtinimą apie priėmimą vykdyti, turi būti Kliento patvirtinamas, paspaudus Tinklapio nuorodą „Užsakyti ir apmokėti“ (ar analogišką nuorodą, išreiškiančią Kliento valią). Patvirtintas Prekių užsakymas reiškia, kad užsakymas yra pateiktas apdoroti Sizeer.
2.4. Iki tol, kol bus paspausta Tinklapio nuoroda „Užsakyti ir apmokėti“, Klientas (Pirkėjas) turi galimybę keisti jo Prekių krepšelyje įvestus ir išsaugotus duomenis, ištaisyti klaidas, taip pat keisti pasirinktas Prekes (pašalinti, įtraukti naujas Prekes, nurodyti kitą Prekių kiekį ir pan.).
2.5. Prieš patvirtinant Prekių užsakymą nuorodos „Užsakyti ir apmokėti paspaudimu, Klientas turi pasirinkti apmokėjimo būdą, kaip nurodyta šių Prekių pirkimo-pardavimo taisyklių 3 skyriuje toliau, bei pateikti visą Tinklapyje nurodytą informaciją, jeigu tai reikalinga.
2.6. Klientui (Pirkėjui) atlikus visus Tinklapyje nurodytus Prekių užsakymo pateikimui Sizeer būtinus veiksmus, atitinkame Tinklapio lange pateikiama Kliento suformuoto Prekių užsakymo santrauka su tokia informacija:
2.6.1. užsakyta Preke (Prekių pavadinimai, gamintojas, dydis, spalva, kiekis);
2.6.2. vieneto ir bendra užsakomų Prekių kaina, įskaitant pristatymo išlaidas ir papildomas išlaidas (jei tokių yra);
2.6.3. pasirinktas mokėjimo būdas;
2.6.4. prekių pristatymo būdas ir adresas.
2.7. Kliento patvirtinto Prekių užsakymo pateikimas Sizeer apdorojimui, reiškia Kliento valią, laikantis Taisyklių nuostatų, sudarytį Sutartį su Sizeer dėl Prekių įsigijimo Tinklapyje.
2.8. Tuo atveju, jei, nesilaikant Taisyklių reikalavimų, prie Paskyros prisijungia bet koks kitas asmuo (įskaitant atvejus, kai prisijungimo duomenys yra prarasti ir Pirkėjas tinkamai nepranešė apie tai Sizeer Taisyklėse nustatyta tvarka) ir pasinaudodamas Paskyra pateikia Prekių užsakymą, bus laikoma, kad šias Prekes užsako ir (ar) įsigyja Pirkėjas.
2.9. Visais atvejais, prieš patvirtindamas Prekių užsakymą šiame Prekių pirkimo-pardavimo taisyklių skyriuje nustatyta tvarka, Pirkėjas privalo susipažinti su užsakymo pateikimo metu galiojančia Taisyklių dokumentų redakcija bei išreikšti savo sutikimą dėl jų. Apie susipažinimą ir sutikimą su Taisyklių dokumentais Pirkėjas patvirtina Tinklapio naudojimo tvarkoje numatytu būdu ir sąlygomis. Prekių užsakymas galės būti pateiktas ir gautas Sizeer apdorojimui tik tokiu atveju, jei Pirkėjas susipažino ir sutinka su Taisyklėmis. Visais kitais atvejais, kai Pirkėjas nesutinka su Taisyklėmis arba tam tikra jų dalimi, jis neturi teisės užsakyti Prekių Tinklapyje.
2.10. Susipažinęs su Taisyklėmis bei įsipareigojęs jų laikytis, Pirkėjas patvirtina, jog neprieštarauja, kad Taisyklės Pirkėjui atskirai raštu (popierinėje formoje) pateikiamos nebus, nebent Sutarties šalys susitartų kitaip. Visais atvejais, Pirkėjas, norėdamas išsisaugoti Taisykles gali jas atsisiųsti iš Tinklapio .PDF formatu arba kreiptis su prašymu į Sizeer klientų aptarnavimo skyrių el. pašto adresu info@sizeer.lt.
2.11. Patvirtindamas Kliento (Pirkėjo) pateikto Prekių užsakymo gavimą apdorojimui, Sizeer išsiunčia automatiniu būdu sugeneruotą pranešimą Ačiū! Jūsų užsakymas priimtas“, kuriame pateikiami visi esminiai Prekių užsakymo duomenys. Atitinkamas Sizeer pranešimas išsiunčiamas Klientui (Pirkėjui) jo Paskyroje nurodytu elektroninio pašto adresu arba pateikiamas Paskyroje.
2.12. Gavęs tolimesniam apdorojimui ir vykdymui Jūsų pateiktą Prekių užsakymą, Sizeer nedelsdamas patikrina ar Prekių užsakyme nurodytos Prekės (pagal jų pobūdį, kiekį ir pan.) yra Sizeer sandėlyje. Jeigu visų ar dalies užsakytų Prekių Sizeer negalės patiekti Klientui (Pirkėjui) šiose Prekių pirkimo-pardavimo taisyklėse ir (ar) Taisyklėse nustatyta tvarka, Klientas bus informuotas apie atitinkamą Prekių užsakymo būseną ir priims sprendimą dėl jo vykdymo (dalinio vykdymo arba viso Prekių užsakymo atsisakymo (anuliavimo)). Bet kuriuo atveju, Sizeer pasilieka sau teisę per 3 (tris) darbo dienas nuo Kliento patvirtinto Prekių užsakymo pateikimo apdorojimui (šio skyriaus 2.14. punktas) atšaukti tokį užsakymą, įskaitant dėl aplinkybių, išdėstytų 12 punkte toliau (Sizeer dės visas pastangas, siekiant kaip įmanoma anksčiau informuoti Klientą apie Prekių užsakymo statusą).
2.13. Patvirtindamas Kliento (Pirkėjo) pateikto Prekių užsakymo vykdymą, Sizeer išsiunčia automatiniu būdu sugeneruotą pranešimą Jūsų užsakymas vykdomas“ (ar analogišką nuorodą, išreiškiančią Sizeer įsipareigojimą parduoti Prekę (-es)). Atitinkamas Sizeer pranešimas išsiunčiamas Klientui (Pirkėjui) jo Paskyroje nurodytu elektroninio pašto adresu arba pateikiamas Paskyroje.
2.14.1.Klientas pateiks neteisingą ar netikslų Prekių pristatymo adresą;
2.14.2. Mes nesugebėsime užmegzti ryšio su Klientu Prekių užsakyme nurodytu kontaktinio telefono numeriu arba elektroninio pašto adresu;
2.14.3. Klientas neteisingai pateiks Prekių užsakymą (pvz., taikytinas 3.6 punktas);
2.14.4. Sizeer pagrįstai pripažins, kad pateikiant Prekių užsakymą Klientas bando sukčiauti; sukčiavimu laikomas kiekvienas Kliento veiksmas, susijęs su užsakymo pateikimu ir vykdymu, kuris pažeidžia taikytinus teisės aktus, kaip antai: Tinklapio (platformos) apsaugos pažeidimas, Tinklapio sistemos naudojimas ne pagal paskirtį, svetimo Kliento prisijungimo vardo ir slaptažodžio panaudojimas arba apsimetinėjimas kitu asmeniu.
2.15. Kartu su Pirkėjo Tinklapyje pateiktu Prekių užsakymu šios Prekių pirkimo-pardavimo taisyklės ir kitos Taisyklės tampa tarp Pirkėjo ir Sizeer sudaryta Sutartimi, kuri abiem Sutarties šalims yra privalomas teisinis dokumentas.
2.16. Sutartis tarp Pirkėjo ir Sizeer laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas šiose Prekių pirkimo-pardavimo taisyklėse numatyta tvarka gauna Sizeer patvirtinimą dėl Prekių užsakymo vykdymo (šio skyriaus 2.13 punktas) ir galioja iki visiško įsipareigojimų pagal šią Sutartį įvykdymo. Pirkėjo galimybė atsisakyti Sutarties aptariama šių Prekių pirkimo-pardavimo taisyklių 6 skyriuje.
2.17. Sizeer patvirtina, jog Pirkėjo dėl Prekių užsakymo ir Sutarties sudarymo pateikta Asmeninė informacija bus naudojama Prekių pirkimo-pardavimo sandorių Tinklapyje sudarymo ir vykdymo tikslais, vadovaujantis Privatumo politikos nuostatomis.
 
§3. Prekių kaina ir apmokėjimo tvarka
3.1. Prekių kainos Tinklapyje ir Prekių užsakyme nurodomos prie konkrečios Prekės oficialia Lietuvos Respublikos valiuta, vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimais. Prekės kaina yra su mokesčiais (apima mokesčius), įskaitant PVM ir kitus mokesčius (jeigu jie taikomi).
3.2. Sizeer siūlo pirkti Prekes Tinklapyje su pristatymu Lietuvos Respublikos teritorijoje. Dėl to, tuo atveju, jeigu atskiru Pirkėjo ir Sizeer susitarimu, Prekės pristatomos už Lietuvos Respublikos ir (ar) Europos Sąjungos ribų, pats Pirkėjas bus atsakingas už mokesčių, susijusių su Preke, sumokėjimą, įskaitant, bet neapsiribojant, bet kokius importo, muito, PVM ir kitus mokesčius, jeigu jie taikomi.
3.3. Prekėms Sizeer taikomos nuolaidos nesumuojamos, išskyrus atvejus, kai konkrečios nuolaidos ar akcijos taisyklės numato kitaip ir tai aiškiai nustatyta bei skelbiama Tinklapyje ir (ar) bet kuriame kitame Taisyklių dokumente.
3.4. Į Prekių kainą Prekių pristatymo išlaidos yra įtrauktos (įeina), nebent Tinklapyje aiškiai nustatyta ir skelbiama kitaip. Jeigu Prekių užsakymo pateikimo dieną prie Prekių kainos yra papildomai taikomos ir nurodytos Prekių pristatymo išlaidos (Trečiųjų asmenų paslaugų kaina), jos skelbiamos Tinklapio skirtuke, kurį galima rasti adresu https://sizeer.lt/pristatymas-ir-apmokejimas. Tokiu atveju, taikytinos Prekių pristatymo išlaidos taip pat nurodomos ir pateikiamos Pirkėjui Prekių užsakymo patvirtinimo metu.
3.5. Pirkėjas savo pasirinkimu atsiskaito už įsigyjamas Prekes ir Prekių pristatymą (jeigu atskirai prie Prekių kainos yra taikomas Prekių pristatymo mokestis) vienu iš toliau nurodytų būdų:
3.5.1. Išankstinio apmokėjimo už Prekes (t. y. iki Prekių pristatymo ir perdavimo Pirkėjui) būdu, naudojantis elektronine mokėjimų paslauga per atsiskaitymo partnerių sistemas: (1) Paysera (el. bankininkystė, mokėjimo kortelės), kurios operatorius yra „Paysera LT“, UAB; arba (2) kitas Sizeer patvirtintas sistemas. Jeigu pasirenkama atsiskaityti už Prekes šiame punkte nurodytu būdu, atkreipiame Jūsų dėmesį į tai, kad tokiu atveju, gali būti taikomos atitinkamame interneto tinklapyje, į kurį būsite nukreipiamas, numatytos tinklapio naudojimo ir asmens duomenų tvarkymo taisyklės;

3.6. Klientui pasirinkus išankstinį Prekių apmokėjimą per elektroninę mokėjimų sistemą (šio skyriaus 3.5.1 punktas), Prekės yra parengiamos pristatymui ir pradedamas skaičiuoti šių Prekių pirkimo-pardavimo taisyklių 4.4 punkte nurodytas Prekių pristatymo terminas (t. y. prasidės Prekių užsakymo vykdymas), tik po to, kai Sizeer gaus mokėjimų operatoriaus patvirtinimą, kad Jūsų mokėjimas įvykdytas. Jeigu Prekių kaina negali būti nuskaityta iš Pirkėjo banko sąskaitos dėl bet kokių priežasčių (kaip pvz., neteisingai nurodyti mokėjimo duomenys ir pan.) per 3 (tris) darbo dienas nuo Prekių užsakymo Tinklapyje pateikimo ir Kliento patvirtinimo dienos (šių Taisyklių 2 skyrius) ar per kitą terminą, kurį gali nustatyti Sizeer Pirkėjui siunčiamame pranešime, tokiu atveju, Pirkėjui neįvykdžius pareigos atsiskaityti už Prekes, bus laikoma, kad Pirkėjas atsisako Sutarties (Pirkėjo užsakymas atšaukiamas) ir Sizeer neturi Pirkėjui jokių įsipareigojimų, kylančių iš šios Sutarties.
3.7. Kiekvienu atveju, kai pateikiamas Prekių užsakymas Pirkėjas, pageidaujantis gauti Sąskaitą-faktūrą, papildomai pažymi varnele eilutę „Norėčiau gauti PVM sąskaitą-faktūrą“. Atkreipiame Jūsų dėmesį į tai, kad tuo atveju jeigu Pirkėjas yra PVM mokėtojas, privalomai turi būti nurodomas ir Pirkėjo PVM mokėtojo kodas.
3.8. Sizeer turi teisę pakeisti Tinklapyje nurodytą Prekės kainą po Pirkėjo užsakymo pateikimo tuo atveju, jeigu tai yra susiję su techninėmis informacinės sistemos klaidomis Tinklapyje. Sizeer, aukščiau išdėstytomis aplinkybėmis, pakeitus Prekės kainą, Sizeer nedelsdamas informuoja apie tai Pirkėją bei suderina su juo tolesnį Prekės užsakymo vykdymą. Jeigu Pirkėjas su šiame punkte aptartu Prekės kainos pakeitimu nesutinka, Pirkėjo užsakymas anuliuojamas, o tuo atveju, jeigu Pirkėjas Sizeer jau yra sumokėjęs Prekių kainą ir (ar) Prekių pristatymo išlaidas, visos šio sumokėtos sumos grąžinamos Pirkėjui.
 
§4. Prekių pristatymas
4.1. Prekės gali būti pristatomos Pirkėjui tik Lietuvos Respublikos teritorijoje, išskyrus atvejus kai Pirkėjas ir Sizeer raštu susitaria kitaip.
4.2. Užsakytos Prekės perduodamos Pirkėjui, pristatant Prekes Pirkėjo nurodytu Prekių pristatymo adresu per Sizeer pasirinkimu pasitelktą Prekių pristatymo paslaugas teikiančią kurjerių tarnybą (Kurjerį).
4.4. Jeigu Tinklapyje ir (ar) Sizeer Pirkėjui pateikiamame Prekių užsakymo patvirtinime (šių Prekių pirkimo-pardavimo taisyklių 2.11 punktas) nėra nurodyta kitaip, Prekės parengiamos perduoti ir (ar) pristatomos Pirkėjui per nuo 2 (dviejų) iki 4 (keturių) darbo dienų laikotarpį, skaičiuojamą nuo aplinkybių, aptartų šių Prekių pirkimo – pardavimo taisyklių 3.6 punkte, atsiradimo dienos. Pirkėjas sutinka, jog išimtiniais atvejais Prekių pristatymas gali vėluoti ir Prekių užsakymo įvykdymo trukmė gali trukti nuo 5 (penkių) iki 7 (septynių) darbo dienų. Tokiu atveju Sizeer įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti kitą Pirkėjui tinkantį Prekių pristatymo terminą arba atšaukti Prekių užsakymą, jei Pirkėjas to pageidauja. Bet kuriuo atveju, kai Pirkėjas yra Vartotojas, Sizeer įsipareigoja pristatyti jam Prekę ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) dienų nuo Sutarties sudarymo dienos.
4.5. Visais atvejais Sizeer atleidžiama nuo atsakomybės už Prekių pristatymo termino pažeidimą, jeigu Prekės Pirkėjui nėra pristatomos laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių ir (ar) nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių.
4.6. Jeigu Prekės pristatomos Pirkėjui, Pirkėjas įsipareigoja priimti Prekes pats, išskyrus, jeigu Prekių užsakymo metu skiltyje „Pastabos“ Pirkėjas nurodo kito asmens, priimsiančio Prekes, vardą ir pavardę. Tuo atveju, kai Prekių užsakyme nurodytu pristatymo adresu Pirkėjo ar Pirkėjo nurodyto asmens nėra, Sizeer įgaliotas asmuo (kurjeris) turi teisę išduoti Prekes bet kuriam kitam nurodytu adresu esančiam veiksniam pilnamečiam asmeniui, pateikusiam mokėjimo už Prekes patvirtinimą ar kitą dokumentą, patvirtinantį Sutarties sudarymą ar teisę priimti pristatomus daiktus. Tokiu atveju, Pirkėjas neturės teisės reikšti Sizeer jokių pretenzijų dėl Prekių pristatymo netinkamam subjektui. Jeigu Pirkėjo nurodytu Prekių pristatymo adresu Pirkėjas nebus rastas, Kurjeris bandys pristatyti Prekių užsakymą dar du kartus.
4.8. Pirkėjas patvirtina, jog jam yra žinoma aplinkybė, kad, pasirašius Prekių perdavimą (pristatymą ir (ar) atsiėmimą) patvirtinantį dokumentą, Prekių atsitiktinio žuvimo ir (arba) sugedimo rizika pereina Pirkėjui.
4.9. Prekių kiekis ir jų įpakavimas tikrinami Prekių perdavimo Pirkėjui metu. Prekių perdavimo metu nustačius Prekių kiekio trūkumą, Prekių ir (ar) Prekių pakuotės pažeidimus, tokius trūkumus privalote nurodyti Prekių perdavimą patvirtinančiame dokumente (kaip aptarta šio skyriaus 4.7 punkte), taip pat nedelsiant informuoti apie tai Sizeer raštu Tinklapyje ar Taisyklėse nurodytais kontaktiniais rekvizitais, kaip tai aptarta šių Prekių pirkimo-pardavimo taisyklių 5.1 punkte. Tokiu atveju pažeidimai, atsiradę dėl Sizeer kaltės, šalinami Pirkėjo ir Sizeer suderinta tvarka ir terminais. Vėliau pretenzijos dėl Jums perduotų Prekių kiekio ir (ar) įpakavimo nepriimamos.
 
§5. Prekių kokybės garantija
5.1. Pirkėjas privalo raštu informuoti Sizeer apie nustatytus akivaizdžius Prekių kokybės (pakuotės pažeidimai, kiekio neatitikimas ir pan.) trūkumus nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 1 (vieną) dieną nuo Prekių perdavimo jam dienos (kitu atveju, praėjus nustatytam terminui, Pirkėjas neturės teisės pateikti Sizeer pretenzijų dėl akivaizdžių perduotų Prekių trūkumų). Tokiais atvejais taikomas šio Prekių pirkimo-pardavimo taisyklių skyriaus 5.3 punktas. Atkreipiame Jūsų dėmesį į tai, kad minėtas punktas netaikomas tais atvejais, kai Tinklapyje aiškiai nurodyta, kad parduodamos Prekės yra su pažeista pakuote ir, atitinkamai, Prekės parduodamos už mažesnę kainą. Laikoma, kad užsakydamas tokias Prekes, Pirkėjas sutinka jas pirkti nurodytomis aplinkybėmis ir ateityje negali reikšti reikalavimų ar pretenzijų Sizeer dėl Prekių pakuotės pažeidimų ar trūkumų.
5.2. Prekėms galioja jų gamintojo suteikta kokybės garantija, kurios konkretus terminas (trukmė) ir (ar) kitos sąlygos, įskaitant sąlygas garantijos netaikymui, nurodomos tokių Prekių aprašymuose ir (arba) kartu su Prekėmis pateikiamose garantinėse knygelėse.
5.4. Pirkėjas, įsigijęs netinkamos kokybės Prekę savo pasirinkimu turi teisę:
5.4.1. reikalauti iš Sizeer nemokamai pašalinti Prekės trūkumus; arba
5.4.2. reikalauti iš Sizeer nemokamai pakeisti netinkamos kokybės Prekę tinkamos kokybės Preke; arba
5.4.3. reikalauti iš Sizeer atitinkamai sumažinti Prekės kainą; arba
5.4.4. vienašališkai nutraukti Sutartį ir pareikalauti sugrąžinti sumokėtą Prekės kainą.
5.5. Pirkėjas supranta, kad Tinklapyje pavaizduotų Prekių spalva, forma ir (ar) kiti parametrai gali neatitikti realių Prekių formų, spalvos ir (ar) kitų parametrų dėl Pirkėjo naudojamo įrenginio techninių savybių. Dėl to, tuo atveju, jeigu Jums reikėtų išsamesnės informacijos, patarimo ar nurodymų dėl mūsų Prekių, prašome kreiptis tiesiogiai į Sizzer klientų aptarnavimo skyrių ir (ar) Sizeer parduotuves, kurių adresai skelbiami Tinklapyje.
 
§6. Sutarties atsisakymas. Prekių grąžinimo ir keitimo tvarka
6.2. Norėdamas pasinaudoti teise atsisakyti Sutarties, Vartotojas apie savo sprendimą privalo pranešti Sizeer el. pašto adresu: info@sizeer.lt (siūloma el. laiško tema „PIRKIMO SUTARTIES ATSISAKYMAS“), pateikdamas laisvos formos pranešimą apie Sutarties atsisakymą bei pridėdamas Prekių įsigijimą iš Sizeer patvirtinantį dokumentą. Vartotojas taip pat gali pasinaudoti ir pavyzdine sutarties atsisakymo forma, kuri yra pridedama prie šių Prekių pirkimo-pardavimo taisyklių kaip jų priedas Nr. 1. Naudoti šią formą nėra privaloma.
6.4. Sizeer privalo grąžinti visus iš Pirkėjo, kuris yra Vartotojas,  gautus mokėjimus, įskaitant Prekių pristatymo kainą jeigu ši buvo taikyta (išskyrus papildomas išlaidas, atsiradusias dėl Pirkėjo pasirinkto, kito nei įprastai pigiausio pristatymo būdo siūlomo Tinklapyje), nedelsiant, tačiau bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo tos dienos, kurią Sizeer buvo pranešta apie sprendimą pasinaudoti teise atsisakyti Sutarties. Sizeer grąžina Pirkėjui jo sumokėtą įmoką, naudodamas tokį patį mokėjimo būdą, kokį pradinėje mokėjimo operacijoje naudojo Klientas, išskyrus atvejus kai Pirkėjas sutiks su kitu Sizeer pasiūlymu. Atkreipiame Jūsų dėmesį į tai, kad Sizeer gali negrąžinti Pirkėjui jo sumokėtų sumų (Prekės kainos ir (ar) pristatymo išlaidų) iki tol, kol Prekė nėra grąžinta Sizeer arba kol Pirkėjas nepateikia rašytinio įrodymo, patvirtinančio aplinkybę, kad Prekė yra Sizeer išsiųsta (atsižvelgiant į tai, kas įvyks ankščiau).
6.6.1. Prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje;
6.6.2. Prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta;
6.6.3. Prekė turi būti nenaudota, nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.);
6.6.4. Prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta;
6.6.5. Pateiktas Prekės įsigijimo dokumentas.
6.7. Sizeer turi teisę atsisakyti priimti Pirkėjo grąžinamas Prekes, jei buvo nesilaikoma Prekių grąžinimo sąlygų, nurodytų šio skyriaus 6.6 punkte aukščiau. Pirkėjas yra atsakingas už Prekės vertę, sumažėjusią dėl veiksmų / veiksnių / aplinkybių, nebūtinų tam, kad būtų buvę galima nustatyti, koks yra Prekės pobūdis, savybės, komplektiškumas ir (ar) kaip ji veikia.
6.8. Pirkėjas, kuris yra Vartotojas, turi teisę per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo Prekių gavimo dienos pakeisti Prekę analogiška kitokių matmenų, formos, spalvos, modelio ar komplektiškumo preke (išskyrus Prekes, numatytas šio skyriaus 6.5 punkte, kurias norėdamas grąžinti pasinaudojant toliau aprašyta tvarka, Pirkėjas, kuris yra Vartotojas, gali tik tuo atveju, jei yra gautas Sizeer sutikimas). Jeigu keičiant Prekę susidaro kainų skirtumas, Pirkėjas, kuris yra Vartotojas, privalo atsiskaityti su Sizeer pagal perskaičiuotas Prekių kainas. Pirkėjo reikalavimas pakeisti Prekę tenkinamas, jeigu yra tenkinamos visos šio skyriaus 6.6 punkte numatytos sąlygos. Norėdamas pasinaudoti šia teise Pirkėjas, kuris yra Vartotojas, turi pristatyti Prekę Sizeer šio skyriaus 6.3 punkte nurodytu būdu ir pateikti originalius Prekių įsigijimo dokumentus.
6.10. Jeigu Prekė grąžinama, remiantis šio Prekių pirkimo-pardavimo taisyklių skyriaus 6.1 – 6.7 punktuose ar 6.9 punkte nustatyta tvarka, arba pakeičiama kita Preke kaip numatyta Prekių pirkimo-pardavimo taisyklių 6.8 punkte, Pirkėjui tenka visos Prekių grąžinimo išlaidos. Kai Sizeer yra grąžinama nekokybiška Prekė, Prekių grąžinimo išlaidas Pirkėjui atlygina Sizeer.
6.11. Be Pirkėjui, kuris yra Vartotojas, suteikiamos teisės, kurios įgyvendinimas aptartas šio skyriaus 6.1 - 6.10 punktuose, Sizeer visiems Pirkėjams suteikia sutartinę teisę atsisakyti Sutarties, nenurodant jokios priežasties, per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų terminą nuo Prekių perdavimo (pristatymo) Pirkėjui dienos (4 skyriaus 4.7 punktas), su sąlygą, kad grąžinamos Prekės atitinka šio skyriaus 6.6 punkte išdėstytus reikalavimus. Galimybė atsisakyti Sutarties per 30 (trisdešimties) kalendorinių dienų laikotarpį, nustatyta pagal šį taisyklių punktą, nepažeidžia ir neapriboja Vartotojo teisės atsisakyti sutarties per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nenurodant priežasties.
6.12. Pirkėjui pageidaujant pasinaudoti sutartine teise atsisakyti Sutarties pagal šio skyriaus 6.11 punktą, taikomos šio skyriaus 6.1 - 6.7 punktų nuostatos, pagal kurias Pirkėjas ir Sizeer privalo grąžinti vienas kitam viską, ką yra gavę vienas iš kito pagal Sutartį, įskaitant Pirkėjas privalo pristatyti Sizeer grąžinamų Prekių siuntinį su nepakitusių savybių Preke ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo tos dienos, kurią Sizeer buvo pranešta apie Pirkėjo sprendimą atsisakyti Sutarties; Prekės grąžinimo, susijusio su Sutarties atsisakymu, išlaidas, apmoka Pirkėjas.
6.13. Jeigu grąžinama Prekė su defektu, ją galite grąžinti Sizeer adresu: Sizeer „PLC PANORAMA“, Saltoniškių g. 9, LT-08105 Vilnius (su nuoroda: „Prekės su defektu grąžinimas“). Privalote grąžinti Prekę kartu su Prekių pristatymo metu gautu pirkimo kvitu ir pastebėtų trūkumų aprašymu, taip pat Jūsų prašymu. Pirkėjas gali pasinaudoti prekės su defektu grąžinimo forma, kuri yra šių Taisyklių Priede Nr.1.
 
§7. Baigiamosios nuostatos
7.1. Pirkėjas ir Sizeer susitaria, kad visi su Sutartimi susiję ar dėl jos vykdymo, pažeidimo, nutraukimo ar negaliojimo kilę ginčai, pretenzijos ir (ar) nesutarimai sprendžiami derybų keliu. Jeigu susitarimo nepavyksta pasiekti derybomis, ginčai yra sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka, kaip nurodyta Tinklapio naudojimo tvarkoje.
7.2. Sizeer turi teisę pakeisti, pakoreguoti ar papildyti Prekių pirkimo-pardavimo taisykles Tinklapio naudojimo tvarkoje numatytu būdu, todėl Pirkėjui teikiant Prekių užsakymą, bus taikomos Prekių pirkimo-pardavimo taisyklės, galiojančios Prekių užsakymo pateikimo metu. Visais atvejais Pirkėjas įsipareigoja su Prekių pirkimo-pardavimo taisyklėmis susipažinti kiekvieno Prekių užsakymo pateikimo metu, pažymėdamas nuorodą, kurioje nurodoma, jog su Taisyklėmis susipažino. Tokiu būdu Pirkėjas patvirtina, kad perskaitė ir suprato Prekių užsakymo metu galiojančias Tinklapyje pateikiamas Taisykles, įskaitant aktualią Prekių pirkimo-pardavimo taisyklių redakciją.
7.3. Šios Prekių pirkimo-pardavimo taisyklės yra sudėtinė ir neatskiriama Taisyklių dalis. Klausimai, susiję su Prekių pirkimu Tinklapyje ir su Tinklapio naudojimu, kurių nereguliuoja šios Prekių pirkimo-pardavimo taisyklės, reguliuojami Tinklapio naudojimo tvarkoje ir kituose Taisyklių dokumentuose. Esant neatitikimų tarp kitų, Taisykles sudarančių dokumentų ir šių Prekių pirkimo-pardavimo taisyklių, taikomos Prekių pirkimo-pardavimo taisyklės.
7.4. Pranešimų siuntimo ir taikytinos teisės klausimams taikytinos taisyklės yra nurodytos Tinklapio naudojimo tvarkoje.
 
§8. Kontaktai
8.1.Jeigu norite informuoti apie Prekių pirkimo-pardavimo taisyklių pažeidimą, turite kokių nors klausimų, pretenzijų ar reikalinga mūsų pagalba dėl Prekių pirkimo-pardavimo taisyklių aiškinimo ar jų taikymo, prašome kreiptis toliau nurodytais Sizeer klientų aptarnavimo kontaktais:
Adresu: Sizeer „PLC PANORAMA“, Saltoniškių g. 9, LT-08105 Vilnius;
Elektroniniu paštu: info@sizeer.lt
arba
Telefonu: +370 5 2080668 (Klientų aptarnavimo skyrius dirba darbo dienomis nuo 10:00 iki 18:00).
Į visus Jūsų paklausimus, pateiktus raštu, atsakysime ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų.


  • Prekių pirkimo-pardavimo taisyklių

Priedas Nr. 1

 

Sutarties atsisakymo pavyzdinė forma

Šią formą užpildykite ir išsiųskite Mums tik tuo atveju, jei norite atsisakyti Sutarties.

Pirkėjas: 

Pavadinimas     ......................................................

Vardas             ......................................................
Pavardė           ......................................................
Adresas           ......................................................
Miestas            ......................................................
Tel. Nr.             ......................................................
El. paštas:        ......................................................

Prekė:

Prekės pavadinimas     ....................................................

Prekių užsakymo Nr.     ....................................................

Sutarties sudarymo data: .................................................

Prekės atsiėmimo data:   ..................................................

 

_____________________________________________

(vardas, pavardė, data, parašas)
Aktuali redakcija. Galioja nuo 2016 m. lapkričio 2 d.

 

TINKLAPIO SIZEER.LT NAUDOJIMO TVARKA

 

 §1. ĮŽANGA

1.1. Sveiki apsilankę elektroninės parduotuvės SIZEER.LT interneto Tinklapyje, kuriame galima užsisakyti bei elektroniniu būdu įsigyti siūlomų Prekių. Tinklapis yra internetinė prekių užsakymo bei pirkimo-pardavimo sistema (platforma), pasiekiama interneto adresu www.sizeer.lt, kurią administruoja UAB „Marketing Investment Group Lietuva“, juridinio asmens kodas 304124767, PVM mokėtojo kodas LT100009876518, registruotos buveinės adresas Gvazdikų g. 170, Vilnius, Lietuvos Respublika.

1.2. Mums, o taip pat kiekvienam Klientui yra privaloma Tinklapio naudojimo tvarka ir kiti Taisyklių dokumentai. Dėl to, siekdami užtikrinti Jūsų ir Sizeer teisių bei teisėtų interesų apsaugą, o taip pat norėdami, kad Jūs jaustumėtės kiek įmanoma labiau užtikrintai ir saugiai naudodamiesi Tinklapiu bei užsakydami ir pirkdami prekes Sizeer elektroninėje parduotuvėje, prašome įdėmiai perskaityti toliau išdėstytą Tinklapio naudojimo tvarką bei visus Taisyklių dokumentus. Primename, jog norėdami naudotis Tinklapiu bei jame pasiekiama elektronine prekių užsakymo ir pirkimo-pardavimo platforma, Jūs privalote ne tik perskaityti toliau nurodytas Taisykles, bet ir sutikti su jų turiniu, taip pat laikytis šių Taisyklių. Naršydami Tinklapyje ir (ar) užregistruodami Paskyrą Jūs pareiškiate ir patvirtinate, kad įdėmiai perskaitėte visus Taisyklių dokumentus, įskaitant ir šią Tinklapio naudojimo tvarką, supratote jų turinį, taip pat be jokių išlygų sutinkate su visomis jose išdėstytomis sąlygomis ir įsipareigojate jų laikytis.

 §2. SĄVOKOS

2.1. Įžangoje bei toliau šioje Tinklapio naudojimo tvarkoje ir kituose Taisyklių dokumentuose nurodytos sąvokos ir posakiai, kai rašomi didžiąja raide (išskyrus asmeninius įvardžius, kurie gali būti rašomi tiek iš didžiųjų, tiek ir iš mažųjų raidžių), turės žemiau nurodytą reikšmę, jeigu nenurodyta kitaip:

2.1.1. Anoniminė informacija – informacija, kuri nėra siejama su Jūsų Asmenine informacija; Anoniminė informacija neleidžia identifikuoti konkrečių asmenų ir yra renkama automatiniu būdu arba sudaroma pasinaudojant Asmenine informacija, bet neįtraukiant duomenų (įskaitant tokių kaip Jūsų vardas ar pavardė), kuriais remiantis būtų galima Jus identifikuoti;

2.1.2. Asmeninė informacija – visa ir bet kuri informacija apie Lankytoją ar Klientą, kuri leidžia jį identifikuoti, įskaitant vardas, pavardė, lytis, adresas, elektroninio pašto adresas ar telefono numeris, taip pat kita su tuo susijusi nevieša informacija;

2.1.3. Intelektinės nuosavybės teisės – visos esamos ir (ar) būsimos teisės, susijusios su išradimais, patentais, prekių ženklais, pramoniniu dizainu, geografinės kilmės nuorodomis, autorių teisėmis, dalykine reputacija, ar kitos intelektinės nuosavybės teisės, kurios dabar egzistuoja ar atsiras ateityje, įskaitant visas paraiškas bei registracijas, jų atnaujinimus ir papildymus pagal bet kurios jurisdikcijos įstatymus bet kurioje valstybėje ar teritorijoje.

2.1.4 „Jūs“, arba „Jus“, arba „Jūsų“ reiškia bet kurį asmenį, esantį Klientu, Lankytoju arba Pirkėju.

2.1.5. „Sizeer“ arba „mes“, arba „mus“, arba „mūsų“ reiškia bendrovę UAB „Marketing Investment Group Lietuva“, juridinio asmens kodas 304124767, PVM mokėtojo kodas LT100009876518, registruotos buveinės adresas Gvazdikų g. 170, Vilnius, Lietuvos Respublika.

2.1.6. Kurjeris – profesionalus pašto siuntų pristatymo operatorius, pagal Mūsų užsakymą pristatantis  Jūsų įsigytas Prekes Jūsų nurodytu adresu;

2. 1.7. Lankytojas - asmuo, kuris lankosi Tinklapyje, bet nėra Klientas;

2. 1.8. Klientas – (1) asmuo, kuris naudojasi Tinklapiu savo vardu, arba (2) asmuo, kuris naudojasi Tinklapiu juridinio asmens (įmonės, bendrovės, organizacijos ir pan.) vardu; ir yra susikūręs Paskyrą arba naudodamasis Tinklapiu pateikia Prekių užsakymą nesusikūręs Paskyros, tačiau vadovaudamasis Tinklapio priemonėmis nurodo paprašytą Asmeninę informaciją;

2. 1.9 Vartotojas – Klientas, kuris yra fizinis asmuo, sudaręs Sutartį vartojimo tikslais, t. y. tikslais, nesusijusiais su jo verslu, prekyba, amatu ar profesija;

2. 1.10. Paskyra – asmeninė virtuali paskyra, kuri Taisyklių nustatyta tvarka sukurta Tinklapyje Prekei(-ėms) įsigyti. Paskyrą Klientas atidaro (susikuria) naudodamas Tinklapio priemones. Sizeer, vadovaudamasis Taisyklėse nustatyta tvarka, registruoja Klientų atidarytas (susikurtas) Paskyras. Prie savo Paskyros Klientas prisijungia naudodamas prisijungimo vardą (elektroninio pašto adresą) ir slaptažodį (simbolių seką, leidžiančią identifikuoti ir patikrinti Kliento tapatybę Tinklapyje). Naudodamasis Paskyra, be kita ko, Klientas teikia Prekių užsakymus Sizeer, Sizeer ir Klientas sudaro Prekių įsigijimo sandorius bei juos vykdo.

2.1.11. Prekės – visos ir bet kurios Tinklapyje siūlomos įsigyti Prekės, kurias Klientas gali įsigyti pateikdamas Prekių užsakymą Prekių pirkimo-pardavimo taisyklėse numatyta tvarka;

2.1.12. Prekių užsakymas – Kliento paraiška, teikiama Sizeer, kuria Klientas siekia įsigyti Tinklapyje siūlomas Prekes. Klientas, teikdamas tokią paraišką, siekia su Sizeer sudaryti Prekių užsakyme nurodytos Prekės pirkimo-pardavimo sutartį (Sutartį).

2.1.13. Pirkėjas – bet kuris Klientas, kuris užsako ir perka Prekes Tinklapyje, pateikdamas Prekių užsakymą Prekių pirkimo-pardavimo taisyklėse numatyta tvarka;

2.1.14. Prekių pirkimo-pardavimo taisyklės - Tinklapyje pateiktos taisyklės ir reikalavimai, kurie nustato Pirkėjo ir Sizeer tarpusavio teises bei pareigas, Prekių įsigijimo ir apmokėjimo tvarką, Prekių pristatymo ir grąžinimo sąlygas bei reguliuoja kitus su Prekių pirkimu-pardavimu susijusius klausimus;

2.1.15. Privatumo politika – Tinklapyje pateikiamos taisyklės ir reikalavimai, kurie nustato su Tinklapio naudojimu susijusios informacijos (įskaitant informaciją apie Klientus, taip pat Asmeninę informaciją) rinkimo, saugojimo ir naudojimo tvarką;

2.1.16. PVM – pridėtinės vertės mokestis;

2.1.17. Sąskaita faktūra – priklausomai nuo teisinių reikalavimų, taikomų sąskaitą išrašiusiam asmeniui, PVM sąskaita faktūra arba ne PVM sąskaita faktūra;

2.1.18. Sutartis – Prekių pirkimo-pardavimo sutartis, sudaryta tarp Sizeer ir Pirkėjo pagal Tinklapyje ir (ar) Prekių pirkimo-pardavimo taisyklėse pateiktas Prekių pirkimo-pardavimo nuorodas (tvarką). Sutartį sudaro Prekių užsakymas, kurį Pirkėjas pateikia Sizeer per Tinklapį, Prekių pirkimo-pardavimo taisyklių ir kitų Tinklapyje pateikiamų Taisyklių nuostatos su visais vėlesniais pakeitimais ir (ar) papildymais;

2.1.19. „SizeerClub“ lojalumo programos taisyklės – Tinklapyje pateikiamos taisyklės, nustatančios bendrąsias dalyvavimo „SizeerClub“ lojalumo programoje sąlygas;

2.1.20. Taisyklės - šios Tinklapio naudojimo tvarkos 4.1 punkte apibrėžtos taisyklės ir visi dokumentai, nuostatos, įsipareigojimai, reikalavimai ir (ar) instrukcijos, pateiktos Tinklapyje arba į kurias nukreipiama iš Tinklapio;

2.1.21. Tinklapio naudojimo tvarka – šios Sizeer nustatytos ir patvirtintos naudojimosi Tinklapiu taisyklės bei reikalavimai, taip pat su naudojimusi Tinklapiu susijusios bet kurio asmens (Lankytojo, Kliento ar Pirkėjo) bei Sizeer teisės ir pareigos;

2.1.22. Tinklapis – elektroninės prekybos (komercijos) sistema SIZEER, veikianti internetinėje erdvėje ir pasiekiama interneto adresu www.sizeer.lt. Naudojant Tinklapyje įdiegtas priemones ir įrankius bei vadovaujantis Taisyklėmis, Sizeer elektroniniu būdu Lankytojams ir Klientams siūlo įsigyti Prekes, Klientai teikia Užsakymus, Sizeer ir Klientai sudaro Prekių įsigijimo sandorius ir juos vykdo; 

2.1.23. Trečiųjų asmenų paslaugos – visos trečiųjų asmenų teikiamos paslaugos, nuorodos į kurias yra pateiktos Tinklapyje arba kuriomis naudotis sudaroma galimybė per Tinklapį ar dėl naudojimosi Tinklapiu, įskaitant, bet neapsiribojant Kurjerio (Prekių pristatymo) ir Prekių apmokėjimo paslaugas.

2.2. Šioje Tinklapio naudojimo tvarkoje ar konkrečiame Taisyklių dokumente pateiktos nuorodos į skyrius, punktus, dalis, nuostatas, o taip pat sąlygas yra nuorodos į dokumento, kuriame tokios nuorodos pateiktos, skyrius, punktus, dalis, nuostatas, o taip pat sąlygas, jeigu aiškiai nenurodyta kitaip. Kiekvieną kartą, kai šioje Tinklapio naudojimo tvarkoje ar konkrečiame Taisyklių dokumente naudojami žodžiai „įtraukiant“ ar „įskaitant“ ar panašios reikšmės žodžiai, laikoma, kad po jų seka žodžiai „be apribojimų“.

2.3. Taisyklių dokumentuose didžiąja raide rašomos sąvokos, kurios nėra apibrėžtos šioje Tinklapio naudojimo tvarkoje, yra apibrėžtos kituose Taisyklių dokumentuose arba kituose reikalavimuose ir (ar) instrukcijose, prieinamose Tinklapyje.


 §3. BENDROSIOS NUOSTATOS

3.1. Ši Tinklapio naudojimo tvarka yra sudėtinė ir neatskiriama Taisyklių dalis bei nustato Tinklapio naudojimo sąlygas ir reikalavimus, taip pat su naudojimusi Tinklapiu susijusias Jūsų bei Sizeer teises ir pareigas, įskaitant:

3.1.1. Taisyklių dokumentų taikymą;

3.1.2. Paskyros registracijos Tinklapyje sąlygas;

3.1.3. Tinklapyje draudžiamą veiklą ir pan.

3.2. Tinklapio naudojimo tvarkos nuostatos taikomos visiems Taisyklių dokumentams nepriklausomai nuo to, ar tokiuose Taisyklių dokumentuose tai yra aiškiai nurodyta, išskyrus kai atitinkamame Taisyklių dokumente nurodoma kitaip.

 §4. TINKLAPIO TAISYKLIŲ DOKUMENTAI, JŲ TAIKYMAS IR KEITIMAS

4.1. Tinklapyje pateikta informacija, taip pat paskelbtos Taisyklės apibrėžia nuostatas ir sąlygas, kuriomis vadovaudamiesi Jūs galite naudotis Tinklapiu ir įsigyti Prekes. Taisyklės apima ir jų neatskiriama sudėtine dalimi yra (tolesnis išvardijimo eiliškumas nereiškia prioriteto atskiriems Taisyklių dokumentams suteikimo):

4.1.1. Ši Tinklapio naudojimo tvarka;

4.1.2. Prekių pirkimo-pardavimo taisyklės;

4.1.3. Privatumo politika; ir

4.1.4 „SizeerClub“ lojalumo programos taisyklės.

Su visomis Taisyklėmis Jūs galite susipažinti, taip pat atsisiųsti jas „PDF“ failo formatu ir atsispausdinti bet kuriuo metu Tinklapio adresu: https://sizeer.lt/tinklapio-taisykliu-dokumentai.

4.2. Esant neatitikimui tarp Tinklapyje pateiktos informacijos, įsipareigojimų, reikalavimų ar instrukcijų ir aukščiau nurodytų Taisyklių dokumentų, taikomos aukščiau nurodytų Taisyklių dokumentų nuostatos, jeigu kituose Taisyklių dokumentuose aiškiai nenurodyta kitaip.

4.3. Atitinkamas Taisyklių dokumentas įsigalioja nuo jame nurodyto momento. Nuoroda į Taisykles ar bet kurį Taisykles sudarantį dokumentą reiškia nuorodą į galiojančią Taisyklių ar atitinkamo Taisykles sudarančio dokumento redakciją, nebent aiškiai nurodoma kitaip.

4.4. Prašome perskaityti Taisykles prieš pradedant naudotis Tinklapiu. Bet kuris asmuo, ypač Vartotojas, prieš tapdamas Pirkėju, turėtų gerai įsivertinti Taisyklių sąlygas ir reikalavimus, taip pat savo galimybes jų laikytis, įskaitant tai, ar kiekviena Taisyklių sąlyga ir reikalavimas jam yra individualiai priimtinas. Be kita ko Vartotojai skatinami ypač gerai įvertinti ir išanalizuoti tai, ar jiems yra priimtinos Prekių pirkimo-pardavimo taisyklės, bei Taisyklėse pateikiamos Sizeer garantijos ir patvirtinimai dėl Prekių kokybės, Mūsų atsakomybės ribojimo, Mūsų teisės vienašališkai koreguoti, keisti ar panaikinti bet kuriuos Taisyklių dokumentus ir (ar) Tinklapį, jo turinį. Jeigu nesutinkate su visomis ir (ar) bet kuriomis (nors viena) Tinklapio naudojimo tvarkos 4.1 punkte išvardintų Taisyklių nuostatomis, sąlygomis ir (ar) reikalavimais (ypač jeigu Jūs esate Vartotojas), Jūs neturėtumėte naudotis Tinklapiu, tapti Klientu ar pirkti Prekių, sudarant Sutartį. Sizeer neskatina Vartotojų tapti Klientais ar Pirkėjais, todėl Vartotojai nusprendę tapti Klientais ar Pirkėjais, jais tampa išimtinai savo iniciatyva ir patys prisiima riziką dėl to, įskaitant riziką dėl Taisyklių visų nuostatų taikymo jų atžvilgiu pasekmių.

4.5. Bet koks Tinklapio naudojimas, įskaitant prisijungimą prie Tinklapio, buvimą prisijungusiu Tinklapyje, naršymą Tinklapyje, duomenų ir informacijos rinkimą iš Tinklapio, reiškia visų Taisyklių nuostatų pripažinimą ir sutikimą su jomis, jei kitaip nėra numatyta atskirame Taisyklių dokumente. Jeigu Jūs neužsiregistravote Paskyros Tinklapyje ir nesutinkate su kuria nors iš šių ar kitų Taisyklių dokumentų nuostatų ir sąlygų, Jūs privalote nedelsiant nustoti naudotis Tinklapiu (nepaisant Jūsų naudojimosi Tinklapiu nutraukimo, Taisyklių nuostatos ir sąlygos ir toliau taikomos tų teisinių santykių, kurie atsirado iki naudojimosi Tinklapiu nutraukimo, atžvilgiu, o taip pat iš jų kylančių ir su jais susijusių teisinių santykių atžvilgiu net jeigu jie atsirado po naudojimosi Tinklapiu nutraukimo).

4.6. Sizeer pasilieka sau teisę laikas nuo laiko savo nuožiūra koreguoti (įskaitant keisti, redaguoti, papildyti, atšaukti, panaikinti) Taisykles ar bet kurią jų dalį ir (ar) bet kurią su tuo susijusią informaciją neįspėjus Jūsų iš anksto. Tačiau apie naują Taisyklių turinį ir (ar) dalies Taisyklių sąlygų pakeitimus Sizeer praneš Jums ne mažiau kaip 14 (keturiolika) kalendorinių dienų iki naujų Taisyklių sąlygų įsigaliojimo dienos, savo nuožiūra, paskelbdamas atitinkamus pakeitimus / informaciją Tinklapyje arba siųsdamas Jums pranešimą elektroninio pašto adresu, nurodytu Jūsų Paskyroje. Pakoreguotos Taisyklės ar bet kuri jų dalis laikomos įsigaliojusiomis ir taikytinomis nuo jų paskelbimo Tinklapyje ar pateikimo Jums momento (atsižvelgiant į tai, kuri iš aplinkybių įvyksta pirmiau), išskyrus, kai pakeistose Taisyklėse aiškiai nurodyta kitaip. Sizeer nėra atsakingas už bet kokius nuostolius ar neigiamą poveikį, kurį patyrėte Jūs ar tretysis asmuo dėl nežinojimo apie Taisyklių pakeitimus. Todėl mes skatiname jus periodiškai pasitikrinti, ar Taisyklės nebuvo pakeistos. Jei po bet kokių Taisyklių pakeitimų Jūs nesutiksite su atitinkamais pakeitimais, Jūs turite teisę bet kuriuo metu nutraukti naudojimąsi Tinklapiu, įskaitant panaikinti savo Paskyrą šios Tinklapio naudojimo tvarkos 5 skyriuje nurodyta tvarka. Jei tokio Paskyros atsisakymo Jūs neįgyvendinate per 7 (septynias) dienas nuo bet kokių Taisyklių pakeitimų įsigaliojimo dienos ir toliau naudojatės Tinklapiu ir (ar) savo Paskyra (užsakote Prekes), bus laikoma, kad Jūs sutinkate su atitinkamais Taisyklių pakeitimais. Jūsų Prekių užsakymai, pateikti prieš įsigaliojant naujoms Taisyklėms ir (ar) Taisyklių sąlygoms, bus vykdomi remiantis ta Taisyklių redakcija, kuri galiojo ir kurią Jūs patvirtinote Prekių užsakymo dieną.

4.7. Paskyros registracija (kaip aptarta 5 skyriuje toliau) ir kiekvieno Prekių užsakymo pateikimas (kaip aptarta Prekių pirkimo-pardavimo taisyklių 2 skyriuje) reikalauja Jūsų patvirtinimo, kad susipažinote, sutinkate, taip pat įsipareigojate laikytis Taisyklių, įskaitant ir šios Tinklapio naudojimo tvarkos, nuostatų. Jūsų sutikimas turi būti išreikštas pažymint atitinkamame Tinklapio lauke pateiktą nuorodą „Su Taisyklėmis susipažinau ir su jomis sutinku” (ar analogišką nuorodą, išreiškiančią Jūsų valią), t. y. per taip vadinamąjį „check-box“ langelį.

 

 §5. Registracija Tinklapyje ir Paskyros sukūrimas

5.1. Pateikti Prekių užsakymą Tinklapyje gali bet kuris Klientas, t. y. tiek užsiregistravęs (susikūręs) Paskyrą, tiek nesiregistruodamas Paskyros.

5.2. Norėdami sukurti ir užregistruoti Paskyrą, vadovaudamiesi Tinklapyje pateiktomis instrukcijomis bei atlikę nurodytus veiksmus paspauskite nuorodą „Užsiregistruoti“. Paskyra gali būti sukurta, užregistruojant ją Tinklapyje, taip pat vėliau naudojama Prekėms pirkti, atsižvelgiant į šias sąlygas:

5.2.1. Jeigu Jūs esate (1) veiksnus fizinis asmuo, t. y. asmuo, sulaukęs pilnametystės (aštuoniolikos metų amžiaus ir daugiau), kurio veiksnumas nėra apribotas taikytinų teisės aktų nustatyta tvarka; arba (2) nepilnametis nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus, kuris turi tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai Jūs esate emancipuotas; arba (3) juridinio asmens tinkamai įgaliotas atstovas (taikoma ir teikiant Prekių užsakymą be Paskyros registracijos);

5.2.2. Jūs tinkamai, vadovaudamasis Tinklapio naudojimo tvarka, Privatumo politika ir kitais Tinklapyje pateiktais nurodymais, įvykdėte registracijos procesą Tinklapyje bei sukūrėte Paskyrą;

5.2.3. Jeigu Paskyros registracijos metu ir vėliau (kaip pvz., teikdamas informaciją naudojimosi Tinklapiu metu), Jūs sutinkate teikti tik teisingą, tikslią ir pilną informaciją, įskaitant Asmeninę informaciją. Tuo atveju, jei naudojantis Tinklapiu bet kuri tokia informacija pasikeičia, Jūs įsipareigojate tokią informaciją nedelsiant atnaujinti. Taip pat Jūs įsipareigojate užtikrinti, kad ši informacija visą laiką būtų teisinga, tiksli ir išsami. Atkreipiame Jūsų dėmesį į tai, kad veikdamas pagal Taisykles Sizeer neprivalo tikrinti Jūsų pateiktų duomenų autentiškumo ir (ar) teisingumo, taip pat darys prielaidą, kad visa Paskyros informacija yra teisinga, nebent Sizeer turės rimtų priežasčių manyti kitaip.


5.3. Norėdami pateikti Prekių užsakymą neregistruodami Paskyros, paspauskite nuorodą „Pirkti be registracijos“. Norėdami pateikti Prekių užsakymą neužregistravus Paskyros, Jūs privalote:

5.3.1. atitikti reikalavimus, nurodytus Tinklapio naudojimo tvarkos 5.2.1 punkte;

5.3.2. tinkamai, vadovaudamasis Tinklapio naudojimo tvarka, Privatumo politika ir kitais Tinklapyje pateiktais nurodymais, Tinklapyje pateikti savo Asmeninę informaciją;

5.3.3. Asmeninės informacijos pateikimo metu atlikti veiksmus, pateikti sutikimus ir patvirtinimus, nurodytus Tinklapio naudojimo tvarkos 5.2.4 punkte.

5.4. Tinkamai atlikęs registracijos Tinklapyje ir Paskyros sukūrimo procedūrą, Jūs galite naudotis Tinklapyje prieinamais nustatymais ir galimybėmis, o taip pat vėliau keisti ir (ar) pildyti savo Asmeninę informaciją.

5.5. Tinklapio paslaugų teikimas Paskyroje yra neterminuotas, tačiau Klientas turi teisę savo nuožiūra, bet kuriuo metu panaikinti Paskyrą nenurodydamas jokios priežasties, išskyrus atvejus, kai vykdoma Sutartis. Jeigu vykdoma Sutartis, Paskyrą leidžiama panaikinti tik įvykdžius Pirkėjo įsipareigojimus pagal Sutartį. Paskyros panaikinimas neatleidžia nė vienos iš šalių nuo įsipareigojimų, atsiradusių iki Paskyros panaikinimo, vykdymo. Norėdami pašalinti (panaikinti) savo Paskyrą iš Tinklapio, turite vadovautis Tinklapyje pateiktomis instrukcijomis ir (ar) susisiekti su Sizeer klientų aptarnavimo skyriumi šios Tinklapio  naudojimo tvarkos 13 skyriuje pateiktais kontaktais.

5.6. Jūs privalote valdyti, tvarkyti ir kitaip naudoti Paskyrą vadovaudamasis Tinklapio naudojimo tvarka, kitomis Taisyklėmis, reikalavimais ir (ar) instrukcijomis.

5.7. Paskyra yra priskirta Jums ir Jūs negalite jos perduoti trečiajam asmeniui be Sizeer sutikimo. Jums taip pat yra draudžiama suteikti tretiesiems asmenims teisę prisijungti prie Paskyros naudojant Jūsų prisijungimo duomenis, išskyrus atvejus, kai Sizeer tam aiškiai pritaria. Sizeer nėra atsakingas už tai, kad Jūs perdavėte savo vartotojo vardą ar slaptažodį tretiesiems asmenims.

5.8. Sizeer gerbia Tinklapio Klientų ir (ar) Lankytojų privatumą, todėl renka, saugo, naudoja ir atskleidžia Jūsų Asmeninę informaciją, pateiktą naudojantis Tinklapiu, tik taip, kaip aprašyta Privatumo politikoje ir (ar) taikytinuose teisės aktuose. Privatumo politika pasiekiama Tinklapio adresu: https://sizeer.lt/privatumo-politika.

5.9. Jūs esate atsakingas už visą savo Paskyroje pateiktą informaciją, įskaitant Asmeninę informaciją, jos tikslumą, o taip pat ir už visas operacijas, kurios buvo atliktos panaudojant prisijungimo vardą ir slaptažodį, išskyrus atvejus, kai informacija apie prisijungimo vardą ir slaptažodį buvo atskleista tretiesiems asmenims ne dėl Jūsų kaltės. Dėl to Jūs privalote atsakingai saugoti savo prisijungimo duomenis, laikyti juos konfidencialius, neatskleidžiant tretiesiems asmenims, taip pat Jūs įsipareigojate nesudaryti sąlygų bei dėti visas pastangas, siekiant apsaugoti savo prisijungimo vardą ir slaptažodį nuo atskleidimo bet kokiems neįgaliotiems tretiesiems asmenims, kad tokie asmenys nesinaudotų Jūsų Paskyra Tinklapio paslaugoms gauti ir (ar) Prekėms iš Sizeer užsakyti ir (ar) įsigyti.

5.10. Prisijungimo prie Paskyros duomenys turi būti apsaugoti nuo neleistino atskleidimo, pakeitimo ar priėjimo, o tokiems atvejams atsitikus, Klientas privalo nedelsiant pranešti Sizeer apie bet kokį neleistiną prisijungimo duomenų ar Paskyros naudojimą. Nepranešus Sizeer šiame punkte nustatyta tvarka, bus laikoma, kad prisijungimo duomenimis ir atitinkamai Paskyra naudojasi Klientas. Tokiu atveju už bet kokius trečiųjų asmenų veiksmus, jei jie buvo padaryti pasinaudojant Jūsų prisijungimo duomenimis, ir visos pareigos bei atsakomybė, atsiradę ar susiję su trečiųjų asmenų veiksmais, padarytais pasinaudojant Jūsų prisijungimo duomenimis, maksimalia teisės aktų leistina apimtimi kyla Jums.

5.11. Tuo atveju, kai elektroninio pašto adresas, kurį Jūs nurodėte Paskyros registracijos metu, buvo pakeistas, ištrintas ar pasibaigė jo galiojimo laikas, Jūs privalote apie tai pranešti Sizeer.

5.12. Sizeer turi teisę bet kuriuo metu įspėti Jus arba laikinai ir (ar) neapibrėžtam laikui sustabdyti, apriboti arba panaikinti Jūsų prieigą prie Paskyros, jeigu neprisijungėte ir (ar) nesinaudojote savo Paskyra paskutinius 2 (dvejus) metus ar daugiau arba padarėte pažeidimą kaip numatyta šios Tinklapio naudojimo tvarkos 6.2 punkte.

5.13. Tuo atveju, jeigu Jūsų Paskyra yra panaikinta dėl bet kokios priežasties, Jūs nebeturėsite prieigos prie savo duomenų ar kitos informacijos, pateiktų Tinklapyje, nebent Privatumo politika ar Taisyklės nustatytų kitaip. Jūsų informacija gali būti ištrinta ir toliau nebesaugoma Taisyklių nustatyta tvarka.

 

 §6. Tinklapyje draudžiama veikla

6.1. Jums neleidžiama atlikti ir Jūs sutinkate neatlikti nei vieno iš žemiau išvardintų veiksmų Tinklapyje:

        6.1.1. pateikti klaidinančią, melagingą ar netikslią informaciją apie save;

        6.1.2. užregistruoti Kliento vardą ar pateikti el. pašto adresą, kuris gali būti vulgarus, rasistinis, užgaulus, grasinantis, kenksmingas, įžeidžiantis, diskriminuojantis, šmeižikiškas ar nepagarbus;

        6.1.3. naudoti Tinklapį bet kokiu būdu, kuris galėtų būti kenksmingas kitam asmeniui, jo turtui ar teisėtiems interesams;

        6.1.4. imtis bet kokių veiksmų, kurie, Sizeer nuomone, sukelia ar gali sukelti nepagrįstas ar neproporcingai dideles Tinklapio infrastruktūros apkrovas;

        6.1.5. mėginti keisti, versti, adaptuoti, redaguoti, dekompiliuoti, ardyti ir (arba) perdaryti bet kokias Sizeer naudojamas programas, susijusias su Tinklapiu ar Prekių pardavimu Tinklapyje;

        6.1.6. sukurti daugiau nei vieną Paskyrą;

        6.1.7. bet kokiu būdu naudoti programinę įrangą:

6.1.7.1. kuri kokiu nors būdu gali sutrikdyti Tinklapio veiklą ar pakenkti Tinklapiui ar bet kuriai programinei įrangai, aparatinei programinei įrangai, aparatinei įrangai, kompiuterio sistemoms ar tinklams;

6.1.7.2. kuri paprastai apibūdinama kaip “virusai” ar “kirminai” ir (ar) kurios tikslas yra sutrikdyti Tinklapio veiklą, pakenkti Tinklapiui ar kaip kitaip trukdyti Tinklapiui ir (ar) Tinklapio veikimui ar bet kokiai kitai programinei įrangai, aparatinei programinei įrangai, aparatinei įrangai, kompiuterio sistemai ar tinklui;

6.1.7.3. kuri leistų Jums ar bet kuriam kitam asmeniui prieiti prie Tinklapio ir nutraukti Tinklapio ar bet kokio kito internetinio tinklapio, programinės ar aparatinės įrangos veiklą ar ją sutrikdyti ar skleisti     informaciją (pvz. “gaudyklės”, “priėjimo kodai” ar “gaudyklės durys” prietaisai, ar “šnipinėjimo programinė įranga”, kt.); ir (ar)

6.1.7.4. kuri yra kenksminga ar kurios turinyje yra kenksmingų procedūrų, ar kurioje yra paprogramės ar mechanizmai, kurie galėtų sukelti Tinklapio ir (ar) programinės įrangos, aparatinės programinės įrangos, aparatinės įrangos, kompiuterio sistemų ar tinklų veiklos nutraukimą ar pažeisti arba sugadinti Tinklapio turinį, programinę įrangą, programas, įrenginius ar komunikacijas ar kaip nors kitaip trukdyti Tinklapio, Sizeer, Klientų ar bet kokių trečiųjų asmenų veiklai.

        6.1.8. be raštiško Sizeer leidimo naudoti programinę įrangą ar kitas automatines priemones, siekiant gauti ir (ar) surinkti informaciją Tinklapyje;

        6.1.9. pakartoti bet kokį veiksmą, nuo kurio susilaikyti prašė Sizeer, nepriklausomai nuo to, ar toks veiksmas yra aiškiai uždraustas Taisyklėmis;

        6.1.10. naudoti Tinklapį ir (ar) užregistruoti Tinklapyje Paskyrą, naudoti jau sukurtą Paskyrą, jeigu nėra tenkinama bent viena sąlyga, pateikta šios Tinklapio naudojimo tvarkos 5.2 punkte ir (ar) Jūsų naudojimasis             Paskyra yra sustabdytas laikinai ar neribotam laikui;

        6.1.11. kopijuoti, keisti ar platinti turinį iš Tinklapio ar jo dalies be išankstinio raštiško Sizeer leidimo;

        6.1.12. pateikti bet kokią informaciją Sizeer vardu be išankstinio raštiško atitinkamo asmens sutikimo;

        6.1.13. pažeisti bet kokias Taisyklių nuostatas.

6.2.Neribojant kitų priemonių, kurių gali imtis Sizeer, Jūs sutinkate, kad bet kuris iš Tinklapio naudojimo tvarkos 6.1 punkte nurodytų pažeidimų suteikia Sizeer teisę Jus įspėti, apriboti, sustabdyti ar nutraukti naudojimąsi Paskyra, apriboti, uždrausti Jūsų veiksmus Tinklapyje, įskaitant galimybę įsigyti Prekių, ir bet kuriuo metu imtis techninio ir (ar) teisinio pobūdžio veiksmų, kad apriboti Jūsų priėjimą prie Tinklapio.

6.3. Jūs sutinkate, kad Sizeer turi teisę vienašališkai nuspręsti dėl Tinklapio naudojimo tvarkos 6.2 punkto ar bet kurios jo dalies taikymo. Jūs taip pat įsipareigojate priimti bet kokį su tuo susijusį Sizeer sprendimą. Tokiu atveju Jūs privalote nustoti naudotis Tinklapiu per savo Paskyrą, kitą Paskyrą, taip pat negalite užregistruoti naujos Paskyros, jeigu Sizeer nėra suteikusi atskiro leidimo atitinkamiems veiksmams. Be to, už Taisyklių ar trečiųjų asmenų teisių pažeidimą Jūs galite būti patraukta (-as) atsakomybėn pagal teisės aktus ir Jums gali būti pritaikyta papildoma atsakomybė ir sankcijos.

 

 §7. ATSAKOMYBĖ

7.1. Sizeer netikrina jokios informacijos, kurią Jūs pateikiate ir nurodote Tinklapyje, Sizeer taip pat neatlieka Jūsų tapatybės ir duomenų patikrinimo, jei kituose Taisyklių dokumentuose ar kitose instrukcijose, pateiktose Tinklapyje, nenumatyta kitaip. Be to, Sizeer nekontroliuoja ir negarantuoja bet kurio Pirkėjo veiksnumo.

7.2. Mes naudojame pagrįstas fizines, elektronines ir procedūrines priemones bei metodus tam, kad apsaugotume mūsų turimą informaciją nuo netekimo, vagystės ar bet kokio neteisėto naudojimo, atskleidimo ar pakeitimo ir panašių veiksmų. Norime atkreipti Jūsų dėmesį į tai, jog nepaisant to, kad mes naudojame pagrįstas priemones siekdami apsaugoti Jūsų informaciją, įskaitant Asmeninę informaciją, Sizeer negali garantuoti ir negarantuoja Jūsų Asmeninės informacijos saugumo, kadangi ji pateikiama ar renkama internetu. Jūs galite sumažinti neteisėto naudojimosi Asmenine informacija riziką, jei elgsitės apdairiai ir pasirinksite protingas apsaugos priemones, pavyzdžiui, pasirinksite sudėtingą slaptažodį, naudositės naujausia antivirusine programine įranga ir pan.

7.3. Nors Sizeer naudojasi antivirusine programine įranga, kad apsaugotų Tinklapio turinį, Sizeer negarantuoja, kad Tinklapyje ir (ar) atsisiunčiamuose failuose nėra virusų. Atsižvelgdami į tai patariame naudotis papildomomis apsisaugojimo nuo virusų priemonėmis.

7.4. Sizeer ar Trečiųjų asmenų paslaugų teikėjai jokia forma neatsako jums ar tretiesiems asmenims už:

        7.4.1. bet kokius netiesioginius ar atsitiktinius nuostolius;

        7.4.2. bet kokį pajamų netekimą, verslo galimybių sumažėjimą arba įmonės reputacijos pablogėjimą, verslo ar pelno (tiek tiesioginį, tiek netiesioginį) praradimą; ir

        7.4.3. bet kokį reikalavimą, žalą ar nuostolius, kurie atsirado dėl Tinklapyje vykdomų ar su juo susijusių Jūsų veiksmų.

7.5. Jeigu taikytinos imperatyvios teisės aktų nuostatos numato kitaip, kai kurie arba visi šiame skyriuje numatyti atsakomybės ribojimai ar išimtys gali būti netaikomi.

 

 §8. TECHNINĖS TINKLAPIO NAUDOJIMO SĄLYGOS

8.1. Norint naudotis Tinklapiu ir (ar) Tinklapio teikiamomis paslaugomis, Jūsų sistema turi atitikti minimalius techninius reikalavimus: (1) naršyklė turi būti Internet Explorer 8.0 arba naujesnės versijos su įgalintais „ActiveX“, „JavaScript“ ir slapukų priėmimu; arba Mozilla Firefox 3.0 arba naujesnės versijos su įgalintais „Java“, „JavaScript“ ir slapukų priėmimu; arba Google Chrome 21.0 arba naujesnės versijos su įgalintais „Java“, „JavaScript“ ir slapukų priėmimu; taip pat (2) minimali ekrano skiriamoji geba turi būti 1280 x 800 pikselių.

8.2. Sizeer deda visas pastangas užtikrinti tinkamą Tinklapio funkcionavimą, taip pat siekia, kad Tinklapis veiktų nepertraukiamai ir be gedimų „toks, koks jis yra“ arba „koks yra prieinamas“ Taisyklių sudarymo momentu ir suteikia Klientams / Pirkėjams / Lankytojams prieigą prie jo be jokių aiškiai išreikštų ar numanomų garantijų ir patvirtinimų, įskaitant garantijų ir patvirtinimų dėl Tinklapio tikslumo, tinkamumo naudoti tam tikram tikslui, pavadinimo, nepažeidžiamumo ir kt. Jūs suprantate ir sutinkate, kad techniškai neįmanoma Sizeer nuolat užtikrinti visišką (100 %) Tinklapio prieinamumą. Nepaisant to, Sizeer sieks išlaikyti Tinklapį prieinamą tiek, kiek įmanoma, tačiau Jūs neturėsite teisės pateikti pretenzijų ar reikalavimų Sizeer dėl Tinklapio prieinamumo ir iš anksto atsisakote atitinkamų reikalavimų, jeigu jų būtų ar atsirastų. Bet kuriuo atveju, pastebėjęs nekorektišką Tinklapio veikimą arba pertraukas Tinklapio veikime Jūs privalote pranešti apie tai Sizeer.

8.3. Sizeer pasilieka teisę visiškai arba iš dalies, laikinai arba visam laikui, apriboti prieigą prie Tinklapio, taip pat be išankstinio Jūsų įspėjimo, savo nuožiūra, keisti, modifikuoti, pridėti, pašalinti, nepratęsti, panaikinti ar nutraukti bet kurią Tinklapio ir (ar) Tinklapio paslaugų dalį.

8.4. Visus pastebėjimus ir (ar) nusiskundimus, susijusius su Tinklapio veikimu, Jūs galite pateikti raštu adresu: Sizeer „PLC PANORAMA“, Saltoniškių g. 9, LT-08105 Vilnius arba elektroniniu paštu: info@sizeer.lt. Savo kreipimesi privalote nurodyti savo vardą, pavardę, pašto / elektroninio pašto adresą, o taip pat nekorektiško Tinklapio veikimo aprašymą ir datą (laiką).

8.5. Visus nusiskundimus dėl Tinklapio veikimo, gautus iš Jūsų aukščiau 8.4 punkte aptarta tvarka, Sizeer apsvarstys per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo tokio kreipimosi gavimo dienos ir informuos Jus apie priimtą sprendimą Jūsų nurodytais kontaktiniais duomenimis šios Tinklapio naudojimo tvarkos 10 skyriuje nustatyta tvarka.

 §9. Intelektinės nuosavybės teisės 

9.1. Sizeer ar, kai tai aiškiai nurodyta, tretieji asmenys išsaugo Intelektinės nuosavybės teises į Tinklapį, domeną ir jo turinį maksimalia Taisyklėms taikomų teisės aktų leidžiama apimtimi. Visos atitinkamos teisės yra saugomos visame pasaulyje. Jūs negalite kokiu nors būdu keisti, kopijuoti, atkurti, pakartotinai publikuoti, įkelti, pateikti, persiųsti, parduoti, kurti išvestinius darbus, bet kokiu būdu panaudoti ar platinti Tinklapį, Tinklapio turinį, įskaitant tekstą, grafiką, kodą ir (ar) programinę įrangą, ar bet kokį kitą turinį, nebent Sizeer davė raštišką leidimą tokiems veiksmams atlikti, arba jei tokie veiksmai aiškiai leidžiami esant tam tikroms specifinėms sąlygoms, nurodytoms Taisyklėse. Nepaisant to, Jūs galite spausdinti ir (ar) atsisiųsti atskirus Tinklapio puslapius išimtinai Jūsų asmeniniam, nekomerciniam naudojimui, su sąlyga, kad Jūs nekeisite arba neištrinsite iš naudojamos medžiagos jokių įspėjimų dėl Intelektinės nuosavybės teisių ir nuosavybės.

9.2. Jūs pripažįstate ir sutinkate, kad Sizeer yra visų Intelektinės nuosavybės teisių Tinklapyje bei į Tinklapį ir domeną savininkas arba turi teisėtą ir pagrįstą teisę naudotis Intelektinės nuosavybės teisėmis, taip pat kad, išskyrus atvejus, kai tai tiesiogiai nurodyta Taisyklėse, Jūs neįgyjate jokių Intelektinės nuosavybės teisių Tinklapyje ir (ar) į Tinklapį.

9.3. Visi Tinklapyje prieinami prekių ir paslaugų ženklai yra Sizeer nuosavybė arba Sizeer juos teisėtai naudoja (įskaitant siūlomų įsigyti Prekių ženklus). Taisyklėmis nėra suteikiamos jokios teisės naudoti ar naudotis tokiais prekių ir (ar) paslaugų ženklais (įskaitant Prekių ženklus).

9.4. Tinklapio turinys gali būti cituojamas, kai tam yra gautas išankstinis rašytinis Sizeer sutikimas ir yra tinkamai nurodomas cituojamo turinio šaltinis.

 

 §10. PRANEŠIMAI

10.1. Jeigu Jūs nenurodysite mums raštu kitaip ar atskirame Taisyklių dokumente nėra nurodyta kitaip, mes bendrausime su Jumis elektroninio pašto adresu ir (ar) pateikiant pranešimus Tinklapyje. Jūs sutinkate gauti iš mūsų elektroninius pranešimus ir sutinkate, kad šie elektroniniai pranešimai yra saugūs ir atitinka rašytinio pranešimo formai taikomus teisės aktų reikalavimus. Laikoma, kad Jūs gavote pranešimą tada, kai Sizeer išsiuntė jį Jūsų elektroninio pašto adresu, pateiktu Paskyroje ar Prekių užsakyme. Jūs sutinkate ir įsipareigojate atnaujinti elektroninio pašto adresą jam pasikeitus ir reguliariai tikrinti pranešimus Tinklapyje.

10.2. Visi Sizeer adresuoti ir teisinę galią turintys pranešimai, susiję su šios Tinklapio naudojimo tvarkos sąlygomis ir (ar) Taisyklėmis, turi būti rašytinės formos ir pristatyti mums asmeniškai arba naudojantis tokiomis pristatymo priemonėmis, kurios leidžia pateikti įrodymą apie gavimą, tokiais kontaktiniais rekvizitais: Sizeer „PLC PANORAMA“, Saltoniškių g. 9, LT-08105 Vilnius; info@sizeer.lt. Jūsų vardu Sizeer siunčiami pranešimai įsigalioja nuo jų gavimo momento.

 §11. Taikytina teisė ir ginčų sprendimas

11.1. Jeigu Lietuvos Respublikos teisės imperatyvios nuostatos, įskaitant Europos Sąjungos teisės imperatyvias nuostatas, nereikalauja kitaip, Taisyklėms ir atskiriems jas sudarantiems dokumentams, iš jų kylantiems ar su jomis susijusiems teisiniams santykiams yra taikoma (įskaitant klausimus dėl sudarymo, galiojimo, negaliojimo, vykdymo, nutraukimo ir atsisakymo) Lietuvos Respublikos teisė ir Taisyklės yra aiškinamos vadovaujantis šia teise, kurios sudėtine dalimi yra Europos Sąjungos teisė.

11.2. Kiekvienas ginčas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis iš Taisyklių ar susijęs su Taisyklėmis, jų pažeidimu, nutraukimu, atsisakymu ar galiojimu, sprendžiamas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose, išskyrus, kai atskirame Taisyklų dokumente ar imperatyviose taikytinų teisės aktų nuostatose nurodyta kitaip.

11.3. Be Tinklapio naudojimo taisyklių 11.2 punkte aptartų Jūsų teisių dėl ginčų sprendimo, Jūsų skundas, susijęs su Preke, kurią pirkote Tinklapyje, gali būti sprendžiamas ne teismo tvarka. Dėl  ginčo sprendimo alternatyvia (ne teismo) ginčų nagrinėjimo tvarka, savo skundą, susijusį su Tinklapyje įsigyta Preke, taip pat galite pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai, vadovaujantis tarnybos nustatyta ir taikoma ginčų sprendimų tvarka, ar kitai, atitinkamai ginčų sprendimo įstaigai, dėl elektroninio ginčo sprendimo naudojantis svetaine, pasiekiama internetiniu adresu: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main.

 §12. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

12.1. Sizeer pasilieka teisę, savo nuožiūra, bet kuriuo metu įvesti ir (ar) atšaukti pasiūlymus, akcijas arba keisti Prekių kainas, skelbiamas Tinklapyje, arba bet kokią Tinklapio medžiagą ar turinį, nepažeidžiant Kliento teisių, įskaitant Sutarties sąlygų, sudarytų iki tokio pakeitimo.

12.2. Šioje Tinklapio naudojimo tvarkoje ir (ar) bet kuriame Taisyklių dokumente neaptarti klausimai sprendžiami vadovaujantis taikytinų teisės aktų nuostatomis.

12.3. Jeigu kuri nors Taisyklių dokumento nuostata prieštarauja teisės aktams, arba pasikeitus teisės aktams tokia tampa, ar dėl kokių nors kitų priežasčių yra negaliojanti, ji nedaro negaliojančiomis likusiųjų atitinkamo Taisyklių dokumento nuostatų. Tokiu atveju Sizeer nedelsiant pakeis ją teisiškai veiksminga norma, kuri savo turiniu kiek įmanoma labiau atitiktų negaliojančios nuostatos ir atitinkamo Taisyklių dokumento tikslą.

12.4. Jūs neturite teisės perleisti jokio Taisyklių dokumento ir (ar) savo teisių ir pareigų kylančių iš jo ir (ar) susijusio su juo tretiesiems asmenims be išankstinio raštiško ir aiškiai išreikšto Sizeer sutikimo. Sizeer turi teisę perleisti bet kokias teises ir pareigas pagal Taisyklių dokumentus be papildomo Jūsų sutikimo bet kokiam juridiniam asmeniui. Tokio perdavimo atveju, Taisyklių dokumentų nuostatos bus privalomos Sizeer teisių perėmėjams, užtikrinant ne mažesnės apimties garantijas ir (ar) teises, kurios suteikiamos Jums pagal Taisyklių dokumentus.

12.5. Sizeer neatsako už bet kokias ir visas Jūsų išlaidas, įskaitant internetinio ar kitokių ryšio priemonių paslaugų tiekėjų ir (ar) kitų trečiųjų šalių taikomus mokesčius, įkainius ir (ar) bet kokius kitus mokėjimus, kurias Jūs patiriate dėl naudojimosi Tinklapiu ir (ar) sutarties dėl Prekių pirkimo – pardavimo per jį sudarymo.

 §13. KONTAKTAI

Jeigu Jums reikia pagalbos ar turite kokių nors klausimų ir (ar) pretenzijų dėl Taisyklių aiškinimo ir (arba) jų taikymo, prašome kreiptis toliau nurodytais Sizeer klientų aptarnavimo kontaktais:

Adresu: Sizeer „PLC PANORAMA“, Saltoniškių g. 9, LT-08105 Vilnius;

Elektroniniu paštu: info@sizeer.lt

arba

Telefonu: +370 5 2080668 (Klientų aptarnavimo skyrius dirba darbo dienomis nuo 10:00 iki 18:00).

Į visus Jūsų paklausimus, pateiktus raštu, atsakysime ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų.
Aktuali redakcija. Galioja nuo 2016 m. lapkričio 2 d.

 

 

PRIVATUMO POLITIKA

 

§1. ĮŽANGA

1.1. Bendrovė UAB „Marketing Investment Group Lietuva“ (šiame dokumente dar vadinama „Sizeer“) gerbia Jūsų (šiame dokumente dar vadinamų „Lankytojais“ arba „Klientais“) privatumą, todėl renka, saugo, naudoja bei atskleidžia Jūsų asmeninius duomenis, įskaitant Asmeninę informaciją, (kaip jie apibrėžti šiame dokumente), kuriuos Jūs pateikėte naudodamiesi Sizeer valdoma elektronine prekybos (komercijos) sistema SIZEER, kuri veikia internetinėje erdvėje ir yra pasiekiama interneto adresu www.sizeer.lt (šiame dokumente dar vadinamos „Tinklapiu“), tik taip, kaip tai aprašyta šioje privatumo politikoje (toliau – Privatumo politika).

1.2. Sizeer užtikrina Lankytojų ir Klientų Asmeninės informacijos, pateiktos naudojantis Tinklapio priemonėmis, saugumą ir konfidencialumą pagal Privatumo politikoje išdėstytas sąlygas.

1.3. Privatumo politika yra sudėtine ir neatskiriama Taisyklių dalimi.

1.4. Sizeer yra asmens duomenų valdytojas, įregistruotas Asmens duomenų valdytojų valstybės registre. Veikdamas kaip asmens duomenų valdytojas, Sizeer turi teisę tvarkyti Lankytojų ir Klientų Asmens duomenis, įskaitant, bet neapsiribojant: elektroninės prekybos; SizeerClub“ lojalumo programos; tiesioginės rinkodaros ir kitais tikslais, šioje Privatumo politikoje ir (ar) bet kuriame kitame Taisyklių dokumente nurodyta tvarka.


§2. SĄVOKOS

2.1. Privatumo politikoje didžiąja raide rašomos sąvokos ir posakiai yra apibrėžtos Tinklapio naudojimo tvarkoje, kituose Taisyklių dokumentuose ir (arba) kituose reikalavimuose ir instrukcijose, prieinamose Tinklapyje, išskyrus atvejus, kiek šiame dokumente, įskaitant jo preambulę, didžiąja raide rašomoms sąvokoms suteikiama toliau nurodyta reikšmė:

2.1.1. Asmens duomenys - Asmeninė informacija apie Lankytoją ir (ar) Klientą, kuris yra fizinis asmuo. Asmens duomenimis laikoma bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant tokiais duomenimis kaip asmens kodas, vienas arba keli asmeniui būdingi fizinio, fiziologinio, psichologinio, ekonominio, kultūrinio ar socialinio pobūdžio požymiai.

2.1.2. Slapukai (angl. „Cookies“) - mažos rinkmenos, siunčiamos į Jūsų naršyklę ir saugomos Jūsų kompiuteryje, telefone ar kitame įrenginyje.

§3. BENDROSIOS NUOSTATOS

3.1. Perduodami Asmeninę informaciją per Tinklapį, Jūs patvirtinate, jog sutinkate su Privatumo politika ir Taisyklėmis, taip pat patvirtinate, kad Jūsų Asmeninė informacija būtų tvarkoma Privatumo politikoje nustatyta tvarka.

3.2. Privatumo politika yra privaloma bet kuriam asmeniui, kuris lankosi Tinklapyje ir (ar), naudodamas jame įdiegtas priemones, įsigyja Prekių bei kitaip naudojasi Tinklapiu ar jo dalimi, taip pat bet kokiomis paslaugomis, įrankiais arba bet kokiu kitu Tinklapio turiniu. Jeigu Jūs nesutinkate su šia Privatumo politika, Jūs negalite naudotis Tinklapiu ir bet kokiomis paslaugomis, įrankiais, prieinamais Tinklapyje ar bet kokiu kitu Tinklapio turiniu.

3.3. Jūsų Asmeninė informacija gali būti Sizeer tvarkoma ne tik toje valstybėje, kurioje ji buvo renkama, bet ir kitose valstybėse, kuriose taikytini ne tokie griežti Asmeninės informacijos tvarkymą reglamentuojantys teisės aktai. Klientas taip pat supranta ir sutinka su tuo, jog Asmeninė informacija, o taip pat bet kokia kita Sizeer surinkta su Klientu susijusi informacija gali būti saugoma tiek Lietuvos Respublikoje, tiek ir bet kurioje kitoje šalyje. Naudodamasis Tinklapiu Klientas sutinka su aukščiau nurodytos informacijos perdavimu už Kliento šalies ribų.

3.4. Sizeer pasilieka sau teisę laikas nuo laiko savo nuožiūra koreguoti (įskaitant keisti, redaguoti, papildyti, atšaukti, panaikinti) šią Privatumo politiką ar bet kurią jos dalį ir bet kurią su tuo susijusią informaciją. Privatumo politika keičiama Taisyklėse nustatyta tvarka.


§4. ANONIMIŠKUMAS IR AUTOMATINIS ANONIMINĖS INFORMACIJOS APDOROJIMAS

4.1. Tinklapyje įdiegtos priemonės sudaro galimybes juo naudotis anonimiškai, t. y. naudotis taip, kad Tinklapio priemonėmis apie Jus būtų renkama tik Anoniminė informacija. Tinklapiu anonimiškai gali naudotis tiek Lankytojai, tiek Klientai, kurie nėra prisijungę prie savo Paskyros. Jūs galite Tinklapiu naudotis anonimiškai kol patys nenuspręsite kitaip arba kol Jūs nenuspręsite Tinklapyje atlikti veiksmų, kurie reikalauja atskleisti Jūsų Asmeninę informaciją (pavyzdžiui, susikurti Paskyrą ar prisijungti prie savo Paskyros, pateikti Prekių užsakymą ir pan.). Atkreipiame dėmesį, kad Tinklapis automatiškai nerenka jokių duomenų apie Jus, išskyrus tuos, kurie gali būti renkami taip, kaip tai nurodyta Privatumo politikos 5.2.8 ir 5.2.9 punktuose, arba yra Slapukų rinkmenose (išsamesnė informacija apie Slapukų naudojimo politiką pateikiama Privatumo politikos 10 dalyje).


§5. SURINKIMAS IR NAUDOJIMAS

5.1. Kiekvieną kartą, kai Lankytojas ir (ar) Klientas, kuris nėra prisijungęs prie savo Paskyros, lankosi Tinklapyje, Sizeer serveriai laikinai išsaugo informaciją apie prisijungiantį prietaisą, t. y. Anoniminę informaciją, išvardintą Privatumo politikos 4.2 punkte. Atliekant šią procedūrą, nepaisant Lankytojo ir (ar) Kliento, kuris nėra prisijungęs prie savo Paskyros, veiksmų, nurodyta Anoniminė informacija yra automatiškai surenkama ir saugoma tol, kol bus automatiniu ir (ar) rankiniu būdu ištrinta. Ši Anoniminė informacija yra renkama ir tvarkoma tam, kad Lankytojas ir (ar) Klientas, kuris nėra prisijungęs prie savo Paskyros, galėtų naudotis Tinklapiu (prisijungti), kad būtų garantuotas nuolatinis sistemos saugumas ir stabilumas, būtų įmanomas tinklo infrastruktūros techninis administravimas, taip pat siekiant optimizuoti Tinklapio ir kartu Sizeer veiklą bei vidinės statistikos tikslais. Be to, IP adresas gali būti tiriamas ir naudojamas Taisyklių pažeidimo, išpuolių prieš Tinklapio infrastruktūrą atvejais, statistiniais tikslais bei kitais atvejais, kai tai numatyta šioje Privatumo politikoje arba taikytinuose teisės aktuose.

5.2. Klientui prisijungus prie savo Paskyros, Sizeer renka ir saugo Asmeninę informaciją, kuri identifikuoja Klientą. Tokiu atveju gali būti renkama ir saugoma tokia Asmeninė informacija apie Jus:

5.2.1. vardas ir pavardė, gimimo data, amžius (gimimo metai), elektroninio pašto adresas, pašto adresas, telefono numeris, kita kontaktinė informacija ir bet kokia kita informacija pateikiama Jūsų Paskyroje;

5.2.2. Prekių kainos grąžinimo tikslu gali būti renkami banko sąskaitų numeriai (tik iš tų Klientų, kurie grąžina Prekes);

5.2.3. kai Klientas pageidauja gauti Sąskaitą faktūrą už perkamas / įsigytas Prekes, Sąskaitų faktūrų išrašymo ir priėmimo tikslais – finansinė informacija, kurią Jūs pateikiate įsigydami Prekes;

5.2.4. informacija apie Jūsų veiksmus, kuriuos Jūs kaip Klientas atliekate Tinklapyje (įskaitant Prekių pirkimo istoriją);

5.2.5. Tinklapio administravimo tikslais Sizeer taip pat gali rinkti informaciją apie įrenginį, kuriuo naudojantis Jūs prisijungiate prie Tinklapio (pavyzdžiui, personalinis kompiuteris, nešiojamas kompiuteris, mobilusis telefonas ir pan.);

5.2.6. kita informacija, susijusi su Jūsų veiksmais Tinklapyje įsigyjant Prekes, naudojantis Tinklapiu, įskaitant Sizeer siųstus laiškus, įrenginio identifikacinį numerį, informaciją apie prisijungimą, puslapių peržiūros statistiką ir duomenis apie standartinę prisijungimo informaciją;

5.2.7. papildoma informacija iš Jūsų ar apie Jus, kuri nėra atskirai aprašyta šiame dokumente (pavyzdžiui, informacija susijusi su Jūsų kreipimųsi į Sizeer arba apklausos rezultatai, jei dalyvaujate Sizeer vykdomoje apklausoje);

5.2.8. Tinklapis taip pat gali rinkti įprastai sistemos administratorių renkamą informaciją, prisijungimo žurnalus (angl. „Logs“). Informacija, esanti prisijungimo žurnaluose, be kita ko, gali saugoti:

5.2.8.1. IP adresą;

5.2.8.2. prisijungimo platformą ir interneto naršyklę;

5.2.8.3. interneto paslaugų tiekėją; ir

5.2.8.4. puslapio adresą, iš kurio Klientas, kuris nėra prisijungęs prie savo Paskyros, atėjo į Tinklapį.

5.2.9. Kai kurios Tinklapio subkategorijos ir kitos ryšio su Klientu priemonės gali apimti taip vadinamus „Web Beacons“. Web Beacons naudojami Sizeer reklamos efektyvumo įvertinimui. Šie duomenys nebus susieti su Jūsų nurodyta Asmenine informacija. Šie duomenys bus archyvuojami ir naudojami statistinei analizei ir globalaus Tinklapio Lankytojų ir (ar) Klientų judėjimo įvertinimui. Web Beacons leidžia rinkti tokią informaciją kaip:

5.2.9.1. IP adresas;

5.2.9.2. URL puslapio numeris;

5.2.9.3. Tinklapio krovimosi laikas;

5.2.9.4. naršyklės rūšis; ir

5.2.9.5. informacija esanti slapukuose.

5.2.10. kita informacija, kurią pateikiate Tinklapyje, įskaitant pasirinkimą gauti Sizeer reklaminius pasiūlymus ar ne, kaip tai apibrėžta Privatumo politikos 6 skyriuje.

5.3. Pagrindinis Jūsų Asmeninės informacijos rinkimo tikslas – užtikrinti, kad operacijos, atliekant veiksmus Tinklapyje ir įsigyjant Prekes, vyktų sklandžiai ir be trukdžių, visos operacijos būtų saugios, veiksmingos ir individualiai pritaikytos. Jūs sutinkate ir patvirtinate, kad Sizeer turi teisę Jūsų Asmeninę informaciją, įskaitant ir tą, kuri nurodyta Privatumo politikos 5.2 punkte, naudoti šiais tikslais:

5.3.1. atpažįstant Klientus Tinklapyje ir administruojant Klientų Paskyras;

5.3.2. vykdant Prekių užsakymus, parduodant ir pristatant Prekes Klientui;

5.3.3. tobulinant Tinklapį, siekiant jį pritaikyti Jūsų poreikiams, t. y. pritaikant, įvertinant ir tobulinant i) Prekių pirkimo-pardavimo sandorių vykdymą, naudojantis Tinklapio priemonėmis; ii) Tinklapio paslaugas; iii) Tinklapio turinį; ir (ar) iv) reklamą;

5.3.4. nagrinėjant skundus, jei tokių būtų;

5.3.5. užtikrinant prieigą prie Tinklapio siūlomų paslaugų ir informacijos;

5.3.6. tikrinant duomenis, kurie atsiųsti iš Tinklapio;

5.3.7. vykdant Klientų demografinius tyrimus;

5.3.8. užkertant kelią, aptinkant ir tiriant galimai uždraustus ar neteisėtus veiksmus Tinklapyje;

5.3.9. informuojant Jus apie Sizeer Prekes;

5.3.10. turint atskirą Jūsų sutikimą, vykdant tiesioginę rinkodarą;

5.3.11. teikiant kitas Tinklapio paslaugas ir pagalbą Jums, kitais šioje Privatumo politikoje nurodytais tikslais, taip pat kitais tikslais, kurie nurodomi konkrečiu atveju, kai informacija renkama.

5.4. Asmeninės informacijos, nurodytos Privatumo politikos 5.2 punkte, pateikimas ir sutikimas ją apdoroti yra savanoriškas, tačiau būtinas tam, kad Jūs galėtume tinkamai ir visapusiškai naudotis Tinklapiu, įskaitant ir tai, kad Sizeer galėtų tinkamai įvykdyti Jūsų pateiktus Prekių užsakymus.

5.5. Sizeer saugo faktinius duomenis apie Jūsų Prekių užsakymus, tačiau, siekiant užtikrinti Jūsų duomenų saugumą, Sizeer neturi tiesioginės prieigos prie tokių duomenų. Būdami Klientais, visą informaciją apie Prekių užsakymus, pateiktus Sizeer, Jūs galite gauti prisijungę prie savo Paskyros. Naudodamiesi Paskyroje įdiegtais įrankiais Jūs galite peržiūrėti savo Prekių užsakymus ir keisti savo kontaktinius duomenis. Jūs privalote saugoti savo prieigos prie Paskyros duomenis ir neatskleisti jų tretiesiems asmenims (kai kurie patarimai dėl saugaus Tinklapio naudojimo pateikti Privatumo politikos 11 skyriuje).

5.6. Informacija, kurią Sizeer surenka Jums registruojantis ir (ar) dalyvaujant apklausose, taip pat yra naudojama siekiant pagerinti Tinklapio paslaugas, patenkinti Klientų poreikius ir pageidavimus, įskaitant informacijos naudojimą vykdant tiesioginę rinkodarą, kiek tai susiję su Jums teikiamomis Tinklapio paslaugomis.

5.7. Vadovaujantis Privatumo politika, Sizeer taip pat turi teisę naudoti Jūsų Asmeninę informaciją savo vidiniais tikslais, įskaitant susisiekimą su Jumis elektroniniu paštu, siekiant informuoti apie Prekių, Tinklapio atnaujinimus ir pateikti informaciją, susijusią su elektroninės prekybos sandoriais, kuriuos Jūs sudarote Tinklapyje ir pan.

§6. REKLAMA IR INTERNETINĖS APKLAUSOS

6.1. Sizeer tretiesiems asmenims nesuteikia prieigos prie Jūsų Asmeninės informacijos, taip pat be atskiro Jūsų sutikimo neparduoda jokios informacijos apie Jus jokiems tretiesiems asmenims.

6.2. Tik gavę atskirą Jūsų sutikimą, pateiktą pildant registracijos formas ar kitu būdu (pvz., per taip vadinamąjį „check-box“ langelį“), Jūsų nurodytu kontaktiniu elektroninio pašto adresu ir (ar) telefono numeriu siūsime Jums Sizeer komercinę / reklaminę informaciją – informaciją apie Tinklapį, Sizeer teikiamas paslaugas, Prekes, vykstančias akcijas, naujienas ir kita. Turėdami Jūsų sutikimą, tokią informaciją (pvz., naujienlaiškiais) Jums siūsime SMS pranešimais ir (ar) Jūsų elektroninio pašto adresu. Jūsų sutikimas, duotas tam, kad galėtume tokią informaciją siųsti Jums, yra savanoriškas ir nėra būtinas Prekių užsakymų vykdymui ir gali būti atšauktas bet kuriuo metu. Jeigu Jūs nepateiksite atskiro sutikimo, bet vėliau nuspręsite, jog pageidaujate gauti šiame punkte nurodytą komercinę / reklaminę informaciją iš Sizeer ir (ar) nuspręsite dalyvauti Sizeer programose, kuriomis siekiama pritaikyti Tinklapį Jūsų poreikiams, taip pat gauti naujienas arba tuo atveju, jei Jūs nuspręsite atsisakyti gauti tokią informaciją, Jūs galite bet kuriuo metu pateikti mums prašymą elektroniniu paštu: info@sizeer.lt ar naudodamiesi kitais Tinklapio nustatymais (jeigu taikoma).

6.3. Bet kokiu atveju, Jūs negalite atsisakyti gauti iš Sizeer administracinės informacijos, susijusios su Prekių įsigijimu, Sizeer teikiamomis paslaugomis ar Tinklapiu (įskaitant Taisykles), išskyrus atvejus, kai Paskyra panaikinama. Be to, Jūs negalite atsisakyti Sizeer siunčiamų pranešimų, kuriuose pateikiama teisinė informacija, susijusi su Prekių įsigijimu ir (ar) Tinklapio naudojimu.

6.4. Siekiant surinkti informaciją apie tai, kam Lankytojai ir (ar) Klientai teikia pirmenybę naudodamiesi Tinklapiu, o taip pat Klientai – įsigydami Prekes, Sizeer gali atlikti Lankytojų ir (ar) Klientų apklausas. Šios apklausos yra neprivalomos. Tuo atveju, jei Jūs nuspręsite dalyvauti tokiose apklausose, Jūsų atsakymai išliks anonimiški, nebent konkrečios apklausos atveju būtų nurodyta kitaip. Taip pat mes galime organizuoti apklausas pagal tam tikrus reikalavimus, kurių metu Klientai gali būti prašomi pateikti kontaktinę ar demografinę informaciją, tokią kaip vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir pašto adresas. Bet kokiu atveju, tokios informacijos Sizeer neteiks jokiems tretiesiems asmenims, nebent konkrečiu atveju būtų numatyta kitaip.

§7. INFORMACIJOS ATSKLEIDIMAS

7.1. Sizeer turi teisę atskleisti Jūsų Asmeninę informaciją, kai to reikalaujama pagal taikytinus teisės aktus, taip pat įgyvendinant teisėtas ir pagrįstas, t. y. atitinkančias teisės aktų reikalavimus, Sizeer politikas ir taisykles, pvz., atsakant į gautus skundus ar kitokius skundus, kai pažeidžiamos trečiųjų asmenų teisės ar teisėti interesus arba siekiant apsaugoti kitus asmenis, jų teisėtus interesus ar turtą.

7.2. Turint atskirą Jūsų sutikimą, kaip tai nustatyta Privatumo politikos 5 skyriaus 5.3.10 punkte, Sizeer turi teisę Jūsų Asmeninę informaciją atskleisti Tiesioginės rinkodaros tikslais.

7.3. Jūs sutinkate ir patvirtinate, kad Sizeer teiktų Jūsų Asmeninę informaciją:

7.3.1. Sizeer partneriams – tretiesiems asmenims, kuriuos Sizeer, vykdant Prekių užsakymą ar teikiant kitas paslaugas Jums, pasitelkia paslaugų teikėjais dėl Trečiųjų asmenų paslaugų. Pavyzdžiui, Sizeer partneriams, teikiantiems Prekių pristatymo, mokėjimų surinkimo, kitas Kliento užsisakytas paslaugas, taip pat Sizeer partneriams, teikiantiems Tinklapio palaikymo ir (ar) priežiūros, kitas paslaugas, padedančias Sizeer plėtoti veiklą ar atlikti kitas operacijas Tinklapyje;

7.3.2. kitiems tretiesiems asmenims, kai Jūs pateikiate atitinkamą prašymą pateikti Jūsų Asmeninę informaciją (ar tretiesiems asmenims, apie kuriuos Jums aiškiai pranešama kitu būdu ir dėl informacijos teikimo susitariama naudojantis konkrečia paslauga);

7.3.3. struktūriniams Sizeer padaliniams ar susijusioms įmonėms;

7.3.4. kitiems verslo subjektams, tuo atveju, jei Sizeer susijungtų su kitu juridiniu asmeniu, jei Sizeer įsigytų kitą juridinį asmenį ar Sizeer įsigytų kitas juridinis asmuo, taip pat tais atvejais, jei Tinklapis ar turtas, susijęs su Tinklapiu, būtų perleidžiamas.

7.4. Šio Privatumo politikos skyriaus 7.3 punkte nurodytais atvejais, Sizeer perduos minimalų Jūsų Asmeninės informacijos kiekį. Neturint aiškiai išreikšto Jūsų sutikimo (išankstinio ar atskiro), Sizeer tretiesiems asmenims Jūsų Asmeninės informacijos neparduos, neišnuomos ir toliau neplatins, išskyrus atvejus, kai tai būtina Privatumo politikoje įtvirtintų nuostatų įgyvendinimui, arba Sizeer bus teisiškai įpareigoti tai padaryti.

§8. KLIENTŲ TEISĖS IR PAREIGOS, SUSIJUSIOS SU JŲ ASMENINĖS INFORMACIJOS APDOROJIMU TINKLAPYJE

8.1. Registruojantis Klientu, t. y. atidarant (susikuriant) Paskyrą Tinklapyje, Jūsų bus paprašyta pateikti Asmeninę informaciją.

8.2. Tapę Klientais, galite prisijungti prie savo Paskyros ir savarankiškai valdyti savo registracijos formoje pateiktą Asmeninę informaciją, keisti joje pateiktus duomenis, atnaujinti ar pašalinti šiuos duomenis. Jei, Jūsų nuomone, šis sprendimas yra nepakankamas, Jūs turi teisę kreiptis į Sizeer elektroniniu paštu, siųsdami el. laišką adresu info@sizeer.lt, arba paštu, siųsdami jį adresu, nurodytu Privatumo politikos 13.2 punkte.

8.3. Jūsų slaptažodis yra prisijungimo prie Jūsų Paskyros raktas. Kurdami slaptažodį naudokite unikalius skaičius, raides bei specialius ženklus ir savo Paskyros slaptažodžio niekam neatskleiskite. Prisijungę prie savo paskyros Jūs galite bet kuriuo metu keisti ir atnaujinti savo duomenis. Jeigu pamiršote savo prisijungimo slaptažodį arba patiriate kitų problemų prisijungiant, prašome susisiekti su mumis el. pašto adresu: info@sizeer.lt.

8.4. Jeigu atskleisite savo slaptažodį ar bet kokią kitą Paskyros informaciją kitiems asmenims, Jūs būsite atsakingas už visus ir bet kokius veiksmus atliktus naudojantis Jūsų Paskyra, nebent įrodoma priešingai. Atkreipkite dėmesį, kad tuo atveju, jeigu Jūs jungiatės prie Tinklapio iš bendrai naudojamo kompiuterio ar kompiuterio interneto kavinėje, tam tikra informacija apie Jus gali būti matoma ir kitiems asmenims, kurie naudosis kompiuteriu po Jūsų.

8.5. Jeigu prarasite slaptažodį, Jūs nebegalėsite kontroliuoti veiksmų, atliekamų su Jūsų Asmenine informacija, ir Jūsų vardu gali būti prisiimti įsipareigojimai, už kuriuos Jūs būsite atsakingas. Todėl įtarus, jog Jūsų slaptažodžiu gali pasinaudoti bet kas kitas, Jūs turėtumėte nedelsiant apie tai pranešti Sizeer (Sizeer kontaktiniai duomenys nurodyti Privatumo politikos 13.2. punkte) ir pakeisti savo slaptažodį, kuris naudojamas prisijungimui prie Paskyros.

8.6. Sizeer nekeis Jūsų Asmeninės informacijos rankiniu būdu. Todėl Jūs suprantate ir įsipareigojate nedelsiant atnaujinti savo Asmeninę informaciją, jeigu ji pasikeičia ar yra netiksli.

8.7. Jeigu Jūs nepageidaujate, kad Sizeer tvarkytų Jūsų Asmeninę informaciją, apie tokį atsisakymą galite pranešti bet kuriuo metu pateikdami prašymą Sizeer. Tokį prašymą galite pateikti elektroniniu paštu, siųsdami el. laišką adresu: info@sizeer.lt, arba paštu, siųsdami laišką adresu, nurodytu Privatumo politikos 13.2. punkte. Gavus tokį atsisakymą, Jūsų neteksite Kliento statuso ir nebegalėsite naudotis Tinklapiu Kliento statusu.

8.8. Sizeer turi teisę saugoti Jūsų Asmeninę informaciją iki Paskyros panaikinimo, vadovaujantis Privatumo politikos ir (ar) Taisyklių nuostatomis. Jūsų Paskyra panaikinama ir Jūsų Asmeninė informacija ištrinama, vadovaujantis Privatumo politikos ir Taisyklių nuostatomis. Panaikinus Jūsų Paskyrą, Jūs neteksite prieigos prie savo duomenų, esančių Tinklapyje, nebent Privatumo politika ar Taisyklės nustatytų kitaip.

8.9. Siekiant užtikrinti šioje Privatumo politikoje numatytų Asmeninės informacijos rinkimo tikslų įgyvendinimą, Jūsų Asmeninė informacija gali būti saugoma ne ilgiau kaip 2 (dvejus) metus po paskutinio Jūsų prisijungimo prie Paskyros. Nepaisant to, esant pagrįstų priežasčių, Sizeer pasilieka teisę nustatyti atitinkamai trumpesnį arba ilgesnį Asmeninės informacijos saugojimo terminą.

8.10. Neapsiribojant aukščiau nurodytomis nuostatomis, Sizeer visais atvejais išsaugo Asmeninę informaciją apie Klientus, kurie buvo pašalinti dėl taikytinų teisės aktų ar Taisyklių pažeidimo.

§9. DUOMENŲ APSAUGA

9.1. Sizeer, visų pirma, stengiasi užtikrinti savo Lankytojų ir (ar) Klientų duomenų saugumą. Siekdamas užtikrinti perduodamos informacijos ir duomenų saugumą, Sizeer įgyvendina apsaugos ir organizacinės priemones atitinkančias paslaugų tiekimo saugumo grėsmei. Sizeer naudoja pagrįstas fizines, elektronines ir procedūrines priemones bei metodus tam, kad būtų apsaugota turima informacija (įskaitant Anoniminę informaciją) nuo netekimo, vagystės ar bet kokio neteisėto naudojimo, atskleidimo ar pakeitimo.

9.2. Visi prisijungimai, susiję su Kliento mokėjimo vykdymu, Klientui pasirinkus, vyks užmezgant saugų ryšį su naudojama svetaine.

9.3. Norime atkreipti Jūsų dėmesį į tai, jog nepaisant to, kad Sizeer naudoja aukščiau nurodytas pagrįstas priemones, Sizeer negali garantuoti ir negarantuoja Jūsų Asmeninės informacijos saugumo, kadangi ji pateikiama ar renkama internetu. Be to, Sizeer įgyvendinamų priemonių gali nepakakti, jeigu Jūs nesilaikysite saugumo taisyklių. Visų pirma, Klientai privalo neatskleisti savo vartotojo vardo ir slaptažodžio tretiesiems asmenims. Atkreipkite dėmesį, kad Tinklapio priemonės tokius duomenis – vartotojo vardą ir slaptažodį, prašys pateikti tik prisijungiant prie Paskyros. Siekiant užkirsti kelią neįgaliotiems asmenims naudotis Jūsų Paskyrą, prašome, po pasinaudojimo savo Paskyra ir (ar) Tinklapiu, atsijungti.

9.4. Savo veiksmais Jūs taip pat galite sumažinti neteisėto naudojimosi Asmenine informacija riziką, jei elgsitės apdairiai ir pasirinksite protingas apsaugos priemones, pavyzdžiui, pasirinksite sudėtingą slaptažodį, naudositės naujausia antivirusine programine įranga ir pan.

9.5. Jūs turite teisę reikalauti, kad Sizeer Jums pateiktų visą informaciją apie Jūsų duomenis, kuriuos tvarko Sizeer. Klientai taip pat turi teisę reikalauti pakeisti, papildyti, atnaujinti arba pašalinti tokius duomenis ir ištaisyti klaidas. Klientai taip pat turi galimybę prieštarauti Asmeninės informacijos apdorojimui tiesioginės rinkodaros tikslais. Norėdami pasinaudoti šia teise, prašome susisiekti su mumis el. pašto adresu: info@sizeer.lt.

§10. SLAPUKŲ POLITIKA

10.1. Tinklapyje naudojami Slapukai. Sizeer Slapukus naudoja šiais tikslais:

10.1.1. taisyklingam Tinklapio veikimui ir Jūsų naršymo pagerinimui (pvz. Jūsų sesijos po prisijungimo išlaikymui, Jūsų nustatymų atsiminimui ir t. t.);

10.1.2. reklamai ir tiesioginiai rinkodarai;

10.1.3. statistinių Tinklapio duomenų rinkimui ir Tinklapio tobulinimui;

10.1.4. Tinklapis naudoja „Google Inc.“ (toliau „Google“) sukurtą ir teikiamą „Google Analytics“ programą, kuria naudojantis atliekamos interneto svetainių analizės paslaugos. „Google Analytics“ naudoja Slapukus kurie leidžia analizuoti, kaip Jūs naudojate Tinklapį. Slapukų sugeneruota informacija apie tai, kaip Jūs naudojate Tinklapį (kartu su IP adresu), perduodama į Google serverį JAV ir ten kaupiama. Google naudos šią informaciją tam, kad galėtų analizuoti Jūsų naudojimąsi Tinklapiu, rengti ataskaitas apie Tinklapio populiarumą jos operatoriui ir atlikti kitas su Tinklapiu ir jo naudojimu susijusias paslaugas. Google gali persiųsti šią informaciją tretiesiems asmenims, jei to reikalauja taikytini teisės aktai arba jei šie tretieji asmenys apdoroja informaciją Google vardu. Google nesies Jūsų IP adreso su jokiais kitais Google turimais duomenimis. Atlikę tam tikrus nustatymus savo naršyklės programinėje įrangoje, Jūs gali neleisti Google įdiegti Slapukų, tačiau atkreipiame Jūsų dėmesį į tai, kad tokiu atveju galbūt negalėsite visa apimtimi naudoti visų Tinklapio funkcijų. Naudodami Tinklapį, Jūs sutinkate ir patvirtinate, kad visi su Jūsų veikla Tinklapyje susiję duomenys gali būti naudojami Google aukščiau išvardytais tikslais ir būdais.

10.2. Visi Slapukai naudojami Tinklapyje gali būti laikini arba nuolatiniai:

10.2.1. laikini Slapukai galioja ir nėra pašalinami iki tol, kol Jūs naršote savo naršyklėje;

10.2.2. nuolatiniai Slapukai nėra pašalinami po naršyklės uždarymo ir juose saugoma informacija palengvina vėlesnę prieigą prie Jūsų Paskyros (slaptažodis, vartotojo vardas). Tokie Slapukai pagreitina ir palengvina naudojimąsi Tinklapiu.

10.3. Naudodamiesi Tinklapiu Jūs patvirtinate, kad sutinkate ir leidžiate Sizeeri į Jūsų galinį įrenginį (kompiuterį, telefono aparatą ir pan.) įrašyti Slapukus.

10.4. Savo naršyklės programinės įrangos pagalba bet kuriuo metu galite blokuoti Slapukų naudojimą ir pašalinti nuolatinius Slapukus. Išsamesnės informacijos, kaip valdyti Slapukus naršyklėje, ieškokite interneto naršyklės meniu „Pagalba“ skirtuke.

10.5. Slapukų blokavimas ar apribojimas gali paveikti kai kurias Tinklapio funkcijas.

10.6. Žemiau pateiktoje lentelėje parodyta, kokie Slapukai naudojami Tinklapyje:

Naudojami slapukai: 
Tikslas 
ad.360yield.com 
Naudojami Google DoubleClick sistemos anoniminei statistinei reklamos kampanijų (įskaitant iš AdWord sistemos) rezultatų ir jų efektyvumo analizei.
ad.adserver01.de
Naudojami įvairių bendradarbiaujančių su mumis reklaminių tinklų, leidžia geriau derinti rodomas prekes pagal Jūsų pageidavimus.
Taip pat naudojami reklaminių akcijų veiksmingumo statistinei analizei.
ad.yieldmanager.com
Naudojami įvairių bendradarbiaujančių su mumis reklaminių tinklų, leidžia geriau derinti rodomas prekes pagal Jūsų pageidavimus.
Taip pat naudojami reklaminių akcijų veiksmingumo statistinei analizei.
adnxs.com
Naudojama Google DoubleClick sistemos, anoniminei statistinei reklamos kampanijų (įskaitant iš AdWord sistemos) rezultatų ir jų efektyvumo analizei.
Adscale.de
Naudojami įvairių bendradarbiaujančių su mumis reklaminių tinklų, leidžia geriau derinti rodomas prekes pagal Jūsų pageidavimus.
Taip pat naudojami reklaminių akcijų veiksmingumo statistinei analizei.
adschoom.com
Naudojami įvairių bendradarbiaujančių su mumis reklaminių tinklų, leidžia geriau derinti rodomas prekes pagal Jūsų pageidavimus.
Taip pat naudojami reklaminių akcijų veiksmingumo statistinei analizei.
atemda.com
Naudojami įvairių bendradarbiaujančių su mumis reklaminių tinklų, leidžia geriau derinti rodomas prekes pagal Jūsų pageidavimus.
Taip pat naudojami reklaminių akcijų veiksmingumo statistinei analizei.
creativecdn.com
Naudojami įvairių bendradarbiaujančių su mumis reklaminių tinklų, leidžia geriau derinti rodomas prekes pagal Jūsų pageidavimus.
Taip pat naudojami reklaminių akcijų veiksmingumo statistinei analizei.
doubleclick.net
Naudojama Google DoubleClick sistemos anoniminei statistinei reklamos kampanijų (įskaitant iš AdWord sistemos) rezultatų ir jų efektyvumo analizei.
Sklep-sizeer.com
Slapukai naudojami Google Analytics ir Piwik Analytics sistemos, leidžiančios atlikti anoniminę (identifikuojama slapyvardžiais) vartotojo srauto ir elgesio statistiką elektroninėje parduotuvėje.
Sklep-sizeer.com
Naudojama vidinei parduotuvės statistikai tvarkyti ir anoniminių statistinių profilių valdymui.
Sklep-sizeer.com
Slapukas atsakingas už taip vadinamąją vartotojo „sesiją“ (aktyvų prisijungimą, pirkinių krepšelio turinį).
Sklep-sizeer.com
Slapukas atsakingas už naujienlaiškio užsakymo priminimo rodymą.
Google.com
Slapukas susijęs su Google paslaugomis – atsakingas už ryšį su jais (įskaitant aktyvų prisijungimą Google+ paslaugoje).
Ih.adscale.de
Naudojami įvairių bendradarbiaujančių su mumis reklaminių tinklų, leidžia geriau derinti rodomas prekes pagal Jūsų pageidavimus.
Taip pat naudojami reklaminių akcijų veiksmingumo statistinei analizei.
invitemedia.com
Naudojami įvairių bendradarbiaujančių su mumis reklaminių tinklų, leidžia geriau derinti rodomas prekes pagal Jūsų pageidavimus.
Taip pat naudojami reklaminių akcijų veiksmingumo statistinei analizei.
netaffiliation.com
Naudojami įvairių bendradarbiaujančių su mumis reklaminių tinklų, leidžia geriau derinti rodomas prekes pagal Jūsų pageidavimus.
Taip pat naudojami reklaminių akcijų veiksmingumo statistinei analizei.
openx.net
Naudojami įvairių bendradarbiaujančių su mumis reklaminių tinklų, leidžia geriau derinti rodomas prekes pagal Jūsų pageidavimus.
Taip pat naudojami reklaminių akcijų veiksmingumo statistinei analizei.
pixel.rubiconproject.com
Naudojami įvairių bendradarbiaujančių su mumis reklaminių tinklų, leidžia geriau derinti rodomas prekes pagal Jūsų pageidavimus.
Taip pat naudojami reklaminių akcijų veiksmingumo statistinei analizei.
Yahoo.com
Naudojami įvairių bendradarbiaujančių su mumis reklaminių tinklų, leidžia geriau derinti rodomas prekes pagal Jūsų pageidavimus.
Taip pat naudojami reklaminių akcijų veiksmingumo statistinei analizei.
Flash
Išoriniai Adobe Flash Player slapukai, leidžiantys išsaugoti Jūsų nustatymus šioje paslaugoje.
Facebook
Slapukai leidžiantys integruoti parduotuvės puslapį su Facebook paslaugomis (naudojimąsi tokiais mygtukais kaip „patinka“, draugų taip pat mėgstančių šį puslapį Facebooke rodymas, ir t.t.).
Išsamesnę informaciją galima rasti puslapyje:
https://www.facebook.com/policies/cookies/

10.7. Atkreipiame dėmesį, kad Slapukus taip pat gali naudoti ir Sizeer partneriai ar kiti tretieji asmenys, kurių Sizeer nekontroliuoja. Už tokių asmenų veiksmus Sizeer negali būti ir nėra atsakingas. Įtardami, kad be Jūsų sutikimo Sizeer partneriai ar kiti tretieji asmenys, kurių Sizeer nekontroliuoja, naudoja Slapukus, turėtumėte kreiptis į konkretų Sizeer partnerį ar kitą trečiąjį asmenį.

§11. TRETIEJI ASMENYS

11.1. Ši Privatumo politika nurodo tik tokios informacijos naudojimą ir atskleidimą, kurią renkame Mes iš Jūsų per Tinklapį, nebent Privatumo politikoje būtų aiškiai nurodyta kitaip. Jeigu Jūs per Tinklapį arba kitus internetinius puslapius atskleidžiate savo Asmeninę informaciją kitiems asmenims, nesvarbu ar jie būtų Klientai ar tretieji asmenys, atitinkamos informacijos naudojimui ir atskleidimui gali būti taikomos kitokios taisyklės.

11.2. Tinklapyje gali būti nuorodų į kitus tinklapius. Šių tinklapių turinio Sizeer nekontroliuoja ir už jų turinį neatsako. Šie tinklapiai gali turėti savo privatumo politikas, su kuriomis rekomenduojame susipažinti.

11.3. Sizeer nekontroliuoja privatumo politikų ir (ar) kitų taisyklių, taikomų Jūsų atžvilgiu trečiųjų asmenų, todėl Jūs patys, savo nuožiūra ir rizika, esate atsakingi ir įsipareigojate jų laikytis tais atvejais, kai jos yra Jums taikomos. Sizeer neatsako už kitų tinklapių privatumo politikas ar bet kokį kitą turinį, kai Tinklapyje pateikiama nuoroda į kitus tinklapius arba juose pateikiama nuoroda į Tinklalapį. Spausdami ant nuorodos, logotipo ar kitokio Tinklapio elemento, ar naudodamiesi Tinklapyje prieinamomis paslaugomis, įskaitant ir bendravimą internetu, prašome atkreipti dėmesį, kad paspaudę bet kurį iš minėtų elementų Jūs galite išeiti už Tinklapio ribų.

11.4.Sizeer nerenka iš trečiųjų asmenų jokios informacijos apie Klientus, išskyrus Privatumo politikoje arba Taisyklėse numatytus atvejus, taip pat kai nesilaikoma teisės aktų reikalavimų, Taisyklių arba pažeidžiamos trečiųjų asmenų teisės.

§12. PRAKTINIAI PATARIMAI NAUDOJANTIS TINKLAPIU

12.1. Jei naudojate kompiuterį bendrai su kitais žmonėmis, baigę naudotis Paskyra, visuomet nuo jos atsijunkite. Tai būtina net tada, kai kompiuterį paliekate tik akimirkai. Taip apsidrausite, kad pašaliniai asmenys negalėtų pamatyti, panaudoti ar pakeisti Kliento informacijos ar duomenų. Kliento nurodyti duomenis ir informacija yra žinoma tik Klientui, Sizeer ir Sizeer partneriams, kurie privalo išlaikyti šių duomenų konfidencialumą ir už kurių veiksmus atsako Sizeer. Sizeer garantuoja, kad tol, kol Klientas nepaskelbs skelbimų, pasiūlymų ar kito turinio Tinklapyje, kuris bus matomas kitiems asmenims, besinaudojantiems Tinklapiu, kartu su duomenimis, kurie tokiu atveju bus pateikti, Sizeer niekam neatskleis Kliento nurodytų duomenų ir informacijos, nebent tai būtų prašoma ar reikalaujama subjektų, vadovaujantis taikytinais teisės aktais, turinčių teisę gauti iš Sizeer tokią informaciją. Nepaisant to, kas išdėstyta aukščiau, Klientas visada turėtų būti atsargus ir neatskleisti savo duomenų ir informacijos, visų pirma, duomenų leidžiančių prisijungti prie Paskyros. Jūs galite teikti Sizeer pasiūlymus dėl duomenų ir informacijos apsaugos. Visus pasiūlymus prašome siųsti per kontaktinę formą arba paštu, laišką siunčiant adresu, nurodytu Privatumo politikos 13.2 punkte.

§13. GINČŲ SPRENDIMAS

13.1. Taikytinos teisės ir ginčų sprendimo klausimams taikytinos taisyklės yra nurodytos Tinklapio naudojimo tvarkoje.

13.2. Jeigu norite informuoti Mus apie Privatumo politikos pažeidimą, Jums reikia pagalbos ar turite kokių nors klausimų ir (ar) pretenzijų dėl Taisyklių, įskaitant šios Privatumo politikos, aiškinimo ir (arba) jų taikymo, prašome kreiptis toliau nurodytais Sizeer klientų aptarnavimo kontaktais:

Adresu: Sizeer „PLC PANORAMA“, Saltoniškių g. 9, LT-08105 Vilnius;

Elektroniniu paštu: info@sizeer.lt

arba

Telefonu: +370 5 2080668 (Klientų aptarnavimo skyrius dirba darbo dienomis nuo 10:00 iki 18:00).

Į visus Jūsų paklausimus, pateiktus raštu, atsakysime ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų.


Grįžti
×
[script]$(document).ready(function() { /* MP - Bug ENPSUP-12079 */ $('#js-header').mouseenter(function() { $('.zoomContainer').css('z-index', '0'); }); $('#js-header').mouseleave(function() { $('.zoomContainer').css('z-index', '100'); });});$(document).ready(function() { $('#cart_flow_address_step_loyaltyScheme_loyaltyClubJoin').change(function(){if($(this).is(':checked')) {$('#cart_flow_address_step_loyaltyScheme_consentForm_consent_1704_0').attr('required', '');} else {$('#cart_flow_address_step_loyaltyScheme_consentForm_consent_1704_0').removeAttr('required');}});});[/script]