Prekių pirkimo-pardavimo taisyklės


Aktuali redakcija. Galioja nuo 2017 m. rugpjūčio 8 d.

 

PREKIŲ PIRKIMO-PARDAVIMO TAISYKLĖS

 

§1. Bendrosios nuostatos
1.1. Šios Prekių pirkimo-pardavimo taisyklės yra sudėtine ir neatskiriama Taisyklių dalimi. Šiose Prekių pirkimo-pardavimo taisyklėse didžiąja raide rašomos sąvokos ir posakiai turi reikšmę, apibrėžtą Tinklapio naudojimo tvarkoje.
1.2. Prekių pirkimo-pardavimo taisyklės nustato Pirkėjo ir Sizeer tarpusavio teises bei pareigas, Prekių įsigijimo ir apmokėjimo tvarką, Prekių pristatymo ir grąžinimo sąlygas bei reguliuoja kitus su Prekių pirkimu-pardavimu susijusius klausimus.
1.3. Sizeer suteikia Klientams galimybę išsirinkti ir užsakyti (pateikiant Prekių užsakymą), taip pat sudaryti Sutartį dėl Prekių pirkimo Tinklapyje, kuris pasiekiamas 7 (septynias) dienas per savaitę
1.4. Pirkti Prekes Tinklapyje turi teisę šie Klientai:
1.4.1. fiziniai asmenys, sulaukę pilnametystės (aštuoniolikos metų amžiaus ir daugiau), kurių veiksnumas nėra apribotas taikytinų teisės aktų nustatyta tvarka, bei nepilnamečiai nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus, turintys tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie yra emancipuoti; arba
1.4.2. juridiniai asmenys, atstovaujami asmens, veikiančio pagal šio juridinio asmens steigimo dokumentus; arba
1.4.3. aukščiau nurodytų asmenų tinkamai įgalioti atstovai, pateikdami dokumentą, patvirtinantį teisę veikti tokio fizinio ar juridinio asmens vardu (įgaliojimas, prokūra ir pan.).
1.5. Visos Sutartys dėl Prekių pirkimo Tinklapyje sudaromos lietuvių kalba. Esminės Sutarties sąlygos pateikiamos Pirkėjui (1) kartu su Prekių užsakymo patvirtinimu, persiunčiant jas Pirkėjo Paskyroje nurodytu elektroninio pašto adresu arba (2) kitoje patvarioje laikmenoje, pridedant jas kartu su Sąskaita faktūra prie siuntos su Prekėmis.

§2. Prekių užsakymas
2.1. Pateikti Prekių užsakymą Tinklapyje gali bet kuris Klientas, t. y. tiek užsiregistravęs (susikūręs) Paskyrą, tiek nesiregistruodamas jos, tačiau Prekių užsakymo patvirtinimo formoje pateikęs Asmeninę informaciją. Pateikdamas Prekių užsakymą ir išreikšdamas savo sutikimą, jog „Su Taisyklėmis susipažinau ir su jomis sutinku” (ar analogišką nuorodą, išreiškiančią Kliento valią), Klientas (Pirkėjas) besąlygiškai patvirtina, jog jis turi teisę pirkti Prekes Tinklapyje ir sudaryti Sutartį dėl jų įsigijimo.
2.2. Norint sudaryti Sutartį dėl Prekių įsigijimo, atlikdamas Tinklapyje nurodytus techninius veiksmus, taip pat sekdamas Tinklapyje pateiktais pranešimais ir (ar) nuorodomis, Klientas turi pateikti Sizeer Prekių užsakymą:
2.2.1. pasirinkti vieną ar kelias Tinklapyje siūlomas Prekes ir, nurodžius kiekvienos įsigyjamos Prekės duomenis (vienetų skaičių, dydį, spalvą ir pan.) bei paspaudus Tinklapio nuorodą „Į krepšelį“, tokiu būdu įtraukti jas į (formuoti) savo Prekių krepšelį;
2.2.2. užbaigus formuoti Prekių krepšelį, t. y. pasirinkus visas iš Tinklapyje siūlomų Prekių  pageidaujamas įsigyti Prekes, paspausti Tinklapio ikoną su Prekių krepšelio ženklu ir (arba) pateiktą nuorodą „Prekių krepšelis“, dėl ko Klientas bus nukreipiamas į kitą Tinklapio langą, kuriame galės peržiūrėti savo pasirinkimus (užsakymo duomenis) bei patvirtinti Sizeer pateikiamą Prekių užsakymą.
2.3. Kliento (Pirkėjo) vardu pateikiamas Prekių užsakymas, prieš jo apdorojimą Sizeer ir patvirtinimą apie priėmimą vykdyti, turi būti Kliento patvirtinamas, paspaudus Tinklapio nuorodą „Užsakyti ir apmokėti“ (ar analogišką nuorodą, išreiškiančią Kliento valią). Patvirtintas Prekių užsakymas reiškia, kad užsakymas yra pateiktas apdoroti Sizeer.
2.4. Iki tol, kol bus paspausta Tinklapio nuoroda „Užsakyti ir apmokėti“, Klientas (Pirkėjas) turi galimybę keisti jo Prekių krepšelyje įvestus ir išsaugotus duomenis, ištaisyti klaidas, taip pat keisti pasirinktas Prekes (pašalinti, įtraukti naujas Prekes, nurodyti kitą Prekių kiekį ir pan.).
2.5. Prieš patvirtinant Prekių užsakymą nuorodos „Užsakyti ir apmokėti paspaudimu, Klientas turi pasirinkti apmokėjimo būdą, kaip nurodyta šių Prekių pirkimo-pardavimo taisyklių 3 skyriuje toliau, bei pateikti visą Tinklapyje nurodytą informaciją, jeigu tai reikalinga.
2.6. Klientui (Pirkėjui) atlikus visus Tinklapyje nurodytus Prekių užsakymo pateikimui Sizeer būtinus veiksmus, atitinkame Tinklapio lange pateikiama Kliento suformuoto Prekių užsakymo santrauka su tokia informacija:
2.6.1. užsakyta Preke (Prekių pavadinimai, gamintojas, dydis, spalva, kiekis);
2.6.2. vieneto ir bendra užsakomų Prekių kaina, įskaitant pristatymo išlaidas ir papildomas išlaidas (jei tokių yra);
2.6.3. pasirinktas mokėjimo būdas;
2.6.4. prekių pristatymo būdas ir adresas.
2.7. Kliento patvirtinto Prekių užsakymo pateikimas Sizeer apdorojimui, reiškia Kliento valią, laikantis Taisyklių nuostatų, sudarytį Sutartį su Sizeer dėl Prekių įsigijimo Tinklapyje.
2.8. Tuo atveju, jei, nesilaikant Taisyklių reikalavimų, prie Paskyros prisijungia bet koks kitas asmuo (įskaitant atvejus, kai prisijungimo duomenys yra prarasti ir Pirkėjas tinkamai nepranešė apie tai Sizeer Taisyklėse nustatyta tvarka) ir pasinaudodamas Paskyra pateikia Prekių užsakymą, bus laikoma, kad šias Prekes užsako ir (ar) įsigyja Pirkėjas.
2.9. Visais atvejais, prieš patvirtindamas Prekių užsakymą šiame Prekių pirkimo-pardavimo taisyklių skyriuje nustatyta tvarka, Pirkėjas privalo susipažinti su užsakymo pateikimo metu galiojančia Taisyklių dokumentų redakcija bei išreikšti savo sutikimą dėl jų. Apie susipažinimą ir sutikimą su Taisyklių dokumentais Pirkėjas patvirtina Tinklapio naudojimo tvarkoje numatytu būdu ir sąlygomis. Prekių užsakymas galės būti pateiktas ir gautas Sizeer apdorojimui tik tokiu atveju, jei Pirkėjas susipažino ir sutinka su Taisyklėmis. Visais kitais atvejais, kai Pirkėjas nesutinka su Taisyklėmis arba tam tikra jų dalimi, jis neturi teisės užsakyti Prekių Tinklapyje.
2.10. Susipažinęs su Taisyklėmis bei įsipareigojęs jų laikytis, Pirkėjas patvirtina, jog neprieštarauja, kad Taisyklės Pirkėjui atskirai raštu (popierinėje formoje) pateikiamos nebus, nebent Sutarties šalys susitartų kitaip. Visais atvejais, Pirkėjas, norėdamas išsisaugoti Taisykles gali jas atsisiųsti iš Tinklapio .PDF formatu arba kreiptis su prašymu į Sizeer klientų aptarnavimo skyrių el. pašto adresu info@sizeer.lt.
2.11. Patvirtindamas Kliento (Pirkėjo) pateikto Prekių užsakymo gavimą apdorojimui, Sizeer išsiunčia automatiniu būdu sugeneruotą pranešimą Ačiū! Jūsų užsakymas priimtas“, kuriame pateikiami visi esminiai Prekių užsakymo duomenys. Atitinkamas Sizeer pranešimas išsiunčiamas Klientui (Pirkėjui) jo Paskyroje nurodytu elektroninio pašto adresu arba pateikiamas Paskyroje.
2.12. Gavęs tolimesniam apdorojimui ir vykdymui Jūsų pateiktą Prekių užsakymą, Sizeer nedelsdamas patikrina ar Prekių užsakyme nurodytos Prekės (pagal jų pobūdį, kiekį ir pan.) yra Sizeer sandėlyje. Jeigu visų ar dalies užsakytų Prekių Sizeer negalės patiekti Klientui (Pirkėjui) šiose Prekių pirkimo-pardavimo taisyklėse ir (ar) Taisyklėse nustatyta tvarka, Klientas bus informuotas apie atitinkamą Prekių užsakymo būseną ir priims sprendimą dėl jo vykdymo (dalinio vykdymo arba viso Prekių užsakymo atsisakymo (anuliavimo)). Bet kuriuo atveju, Sizeer pasilieka sau teisę per 3 (tris) darbo dienas nuo Kliento patvirtinto Prekių užsakymo pateikimo apdorojimui (šio skyriaus 2.14. punktas) atšaukti tokį užsakymą, įskaitant dėl aplinkybių, išdėstytų 12 punkte toliau (Sizeer dės visas pastangas, siekiant kaip įmanoma anksčiau informuoti Klientą apie Prekių užsakymo statusą).
2.13. Patvirtindamas Kliento (Pirkėjo) pateikto Prekių užsakymo vykdymą, Sizeer išsiunčia automatiniu būdu sugeneruotą pranešimą Jūsų užsakymas vykdomas“ (ar analogišką nuorodą, išreiškiančią Sizeer įsipareigojimą parduoti Prekę (-es)). Atitinkamas Sizeer pranešimas išsiunčiamas Klientui (Pirkėjui) jo Paskyroje nurodytu elektroninio pašto adresu arba pateikiamas Paskyroje.
2.14.1.Klientas pateiks neteisingą ar netikslų Prekių pristatymo adresą;
2.14.2. Mes nesugebėsime užmegzti ryšio su Klientu Prekių užsakyme nurodytu kontaktinio telefono numeriu arba elektroninio pašto adresu;
2.14.3. Klientas neteisingai pateiks Prekių užsakymą (pvz., taikytinas 3.6 punktas);
2.14.4. Sizeer pagrįstai pripažins, kad pateikiant Prekių užsakymą Klientas bando sukčiauti; sukčiavimu laikomas kiekvienas Kliento veiksmas, susijęs su užsakymo pateikimu ir vykdymu, kuris pažeidžia taikytinus teisės aktus, kaip antai: Tinklapio (platformos) apsaugos pažeidimas, Tinklapio sistemos naudojimas ne pagal paskirtį, svetimo Kliento prisijungimo vardo ir slaptažodžio panaudojimas arba apsimetinėjimas kitu asmeniu.
2.15. Kartu su Pirkėjo Tinklapyje pateiktu Prekių užsakymu šios Prekių pirkimo-pardavimo taisyklės ir kitos Taisyklės tampa tarp Pirkėjo ir Sizeer sudaryta Sutartimi, kuri abiem Sutarties šalims yra privalomas teisinis dokumentas.
2.16. Sutartis tarp Pirkėjo ir Sizeer laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas šiose Prekių pirkimo-pardavimo taisyklėse numatyta tvarka gauna Sizeer patvirtinimą dėl Prekių užsakymo vykdymo (šio skyriaus 2.13 punktas) ir galioja iki visiško įsipareigojimų pagal šią Sutartį įvykdymo. Pirkėjo galimybė atsisakyti Sutarties aptariama šių Prekių pirkimo-pardavimo taisyklių 6 skyriuje.
2.17. Sizeer patvirtina, jog Pirkėjo dėl Prekių užsakymo ir Sutarties sudarymo pateikta Asmeninė informacija bus naudojama Prekių pirkimo-pardavimo sandorių Tinklapyje sudarymo ir vykdymo tikslais, vadovaujantis Privatumo politikos nuostatomis.
 
§3. Prekių kaina ir apmokėjimo tvarka
3.1. Prekių kainos Tinklapyje ir Prekių užsakyme nurodomos prie konkrečios Prekės oficialia Lietuvos Respublikos valiuta, vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimais. Prekės kaina yra su mokesčiais (apima mokesčius), įskaitant PVM ir kitus mokesčius (jeigu jie taikomi).
3.2. Sizeer siūlo pirkti Prekes Tinklapyje su pristatymu Lietuvos Respublikos teritorijoje. Dėl to, tuo atveju, jeigu atskiru Pirkėjo ir Sizeer susitarimu, Prekės pristatomos už Lietuvos Respublikos ir (ar) Europos Sąjungos ribų, pats Pirkėjas bus atsakingas už mokesčių, susijusių su Preke, sumokėjimą, įskaitant, bet neapsiribojant, bet kokius importo, muito, PVM ir kitus mokesčius, jeigu jie taikomi.
3.3. Prekėms Sizeer taikomos nuolaidos nesumuojamos, išskyrus atvejus, kai konkrečios nuolaidos ar akcijos taisyklės numato kitaip ir tai aiškiai nustatyta bei skelbiama Tinklapyje ir (ar) bet kuriame kitame Taisyklių dokumente.
3.4. Į Prekių kainą Prekių pristatymo išlaidos yra įtrauktos (įeina), nebent Tinklapyje aiškiai nustatyta ir skelbiama kitaip. Jeigu Prekių užsakymo pateikimo dieną prie Prekių kainos yra papildomai taikomos ir nurodytos Prekių pristatymo išlaidos (Trečiųjų asmenų paslaugų kaina), jos skelbiamos Tinklapio skirtuke, kurį galima rasti adresu https://sizeer.lt/pristatymas-ir-apmokejimas. Tokiu atveju, taikytinos Prekių pristatymo išlaidos taip pat nurodomos ir pateikiamos Pirkėjui Prekių užsakymo patvirtinimo metu.
3.5. Pirkėjas savo pasirinkimu atsiskaito už įsigyjamas Prekes ir Prekių pristatymą (jeigu atskirai prie Prekių kainos yra taikomas Prekių pristatymo mokestis) vienu iš toliau nurodytų būdų:
3.5.1. Išankstinio apmokėjimo už Prekes (t. y. iki Prekių pristatymo ir perdavimo Pirkėjui) būdu, naudojantis elektronine mokėjimų paslauga per atsiskaitymo partnerių sistemas: (1) Paysera (el. bankininkystė, mokėjimo kortelės), kurios operatorius yra „Paysera LT“, UAB; arba (2) kitas Sizeer patvirtintas sistemas. Jeigu pasirenkama atsiskaityti už Prekes šiame punkte nurodytu būdu, atkreipiame Jūsų dėmesį į tai, kad tokiu atveju, gali būti taikomos atitinkamame interneto tinklapyje, į kurį būsite nukreipiamas, numatytos tinklapio naudojimo ir asmens duomenų tvarkymo taisyklės;

3.6. Klientui pasirinkus išankstinį Prekių apmokėjimą per elektroninę mokėjimų sistemą (šio skyriaus 3.5.1 punktas), Prekės yra parengiamos pristatymui ir pradedamas skaičiuoti šių Prekių pirkimo-pardavimo taisyklių 4.4 punkte nurodytas Prekių pristatymo terminas (t. y. prasidės Prekių užsakymo vykdymas), tik po to, kai Sizeer gaus mokėjimų operatoriaus patvirtinimą, kad Jūsų mokėjimas įvykdytas. Jeigu Prekių kaina negali būti nuskaityta iš Pirkėjo banko sąskaitos dėl bet kokių priežasčių (kaip pvz., neteisingai nurodyti mokėjimo duomenys ir pan.) per 3 (tris) darbo dienas nuo Prekių užsakymo Tinklapyje pateikimo ir Kliento patvirtinimo dienos (šių Taisyklių 2 skyrius) ar per kitą terminą, kurį gali nustatyti Sizeer Pirkėjui siunčiamame pranešime, tokiu atveju, Pirkėjui neįvykdžius pareigos atsiskaityti už Prekes, bus laikoma, kad Pirkėjas atsisako Sutarties (Pirkėjo užsakymas atšaukiamas) ir Sizeer neturi Pirkėjui jokių įsipareigojimų, kylančių iš šios Sutarties.
3.7. Kiekvienu atveju, kai pateikiamas Prekių užsakymas Pirkėjas, pageidaujantis gauti Sąskaitą-faktūrą, papildomai pažymi varnele eilutę „Norėčiau gauti PVM sąskaitą-faktūrą“. Atkreipiame Jūsų dėmesį į tai, kad tuo atveju jeigu Pirkėjas yra PVM mokėtojas, privalomai turi būti nurodomas ir Pirkėjo PVM mokėtojo kodas.
3.8. Sizeer turi teisę pakeisti Tinklapyje nurodytą Prekės kainą po Pirkėjo užsakymo pateikimo tuo atveju, jeigu tai yra susiję su techninėmis informacinės sistemos klaidomis Tinklapyje. Sizeer, aukščiau išdėstytomis aplinkybėmis, pakeitus Prekės kainą, Sizeer nedelsdamas informuoja apie tai Pirkėją bei suderina su juo tolesnį Prekės užsakymo vykdymą. Jeigu Pirkėjas su šiame punkte aptartu Prekės kainos pakeitimu nesutinka, Pirkėjo užsakymas anuliuojamas, o tuo atveju, jeigu Pirkėjas Sizeer jau yra sumokėjęs Prekių kainą ir (ar) Prekių pristatymo išlaidas, visos šio sumokėtos sumos grąžinamos Pirkėjui.
 
§4. Prekių pristatymas
4.1. Prekės gali būti pristatomos Pirkėjui tik Lietuvos Respublikos teritorijoje, išskyrus atvejus kai Pirkėjas ir Sizeer raštu susitaria kitaip.
4.2. Užsakytos Prekės perduodamos Pirkėjui, pristatant Prekes Pirkėjo nurodytu Prekių pristatymo adresu per Sizeer pasirinkimu pasitelktą Prekių pristatymo paslaugas teikiančią kurjerių tarnybą (Kurjerį).
4.4. Jeigu Tinklapyje ir (ar) Sizeer Pirkėjui pateikiamame Prekių užsakymo patvirtinime (šių Prekių pirkimo-pardavimo taisyklių 2.11 punktas) nėra nurodyta kitaip, Prekės parengiamos perduoti ir (ar) pristatomos Pirkėjui per nuo 2 (dviejų) iki 4 (keturių) darbo dienų laikotarpį, skaičiuojamą nuo aplinkybių, aptartų šių Prekių pirkimo – pardavimo taisyklių 3.6 punkte, atsiradimo dienos. Pirkėjas sutinka, jog išimtiniais atvejais Prekių pristatymas gali vėluoti ir Prekių užsakymo įvykdymo trukmė gali trukti nuo 5 (penkių) iki 7 (septynių) darbo dienų. Bet kuriuo atveju, kai Pirkėjas yra Vartotojas, Sizeer įsipareigoja pristatyti jam Prekę ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) dienų nuo Sutarties sudarymo dienos.
4.5. Visais atvejais Sizeer atleidžiama nuo atsakomybės už Prekių pristatymo termino pažeidimą, jeigu Prekės Pirkėjui nėra pristatomos laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių ir (ar) nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių.
4.6. Jeigu Prekės pristatomos Pirkėjui, Pirkėjas įsipareigoja priimti Prekes pats, išskyrus, jeigu Prekių užsakymo metu skiltyje „Pastabos“ Pirkėjas nurodo kito asmens, priimsiančio Prekes, vardą ir pavardę. Tuo atveju, kai Prekių užsakyme nurodytu pristatymo adresu Pirkėjo ar Pirkėjo nurodyto asmens nėra, Sizeer įgaliotas asmuo (kurjeris) turi teisę išduoti Prekes bet kuriam kitam nurodytu adresu esančiam veiksniam pilnamečiam asmeniui, pateikusiam mokėjimo už Prekes patvirtinimą ar kitą dokumentą, patvirtinantį Sutarties sudarymą ar teisę priimti pristatomus daiktus. Tokiu atveju, Pirkėjas neturės teisės reikšti Sizeer jokių pretenzijų dėl Prekių pristatymo netinkamam subjektui. Jeigu Pirkėjo nurodytu Prekių pristatymo adresu Pirkėjas nebus rastas, Kurjeris bandys pristatyti Prekių užsakymą dar du kartus.
4.8. Pirkėjas patvirtina, jog jam yra žinoma aplinkybė, kad, pasirašius Prekių perdavimą (pristatymą ir (ar) atsiėmimą) patvirtinantį dokumentą, Prekių atsitiktinio žuvimo ir (arba) sugedimo rizika pereina Pirkėjui.
4.9. Prekių kiekis ir jų įpakavimas tikrinami Prekių perdavimo Pirkėjui metu. Prekių perdavimo metu nustačius Prekių kiekio trūkumą, Prekių ir (ar) Prekių pakuotės pažeidimus, tokius trūkumus privalote nurodyti Prekių perdavimą patvirtinančiame dokumente (kaip aptarta šio skyriaus 4.7 punkte), taip pat nedelsiant informuoti apie tai Sizeer raštu Tinklapyje ar Taisyklėse nurodytais kontaktiniais rekvizitais, kaip tai aptarta šių Prekių pirkimo-pardavimo taisyklių 5.1 punkte. Tokiu atveju pažeidimai, atsiradę dėl Sizeer kaltės, šalinami Pirkėjo ir Sizeer suderinta tvarka ir terminais. Vėliau pretenzijos dėl Jums perduotų Prekių kiekio ir (ar) įpakavimo nepriimamos.
 
§5. Prekių kokybės garantija
5.1. Pirkėjas privalo raštu informuoti Sizeer apie nustatytus akivaizdžius Prekių kokybės (pakuotės pažeidimai, kiekio neatitikimas ir pan.) trūkumus nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 1 (vieną) dieną nuo Prekių perdavimo jam dienos (kitu atveju, praėjus nustatytam terminui, Pirkėjas neturės teisės pateikti Sizeer pretenzijų dėl akivaizdžių perduotų Prekių trūkumų). Tokiais atvejais taikomas šio Prekių pirkimo-pardavimo taisyklių skyriaus 5.3 punktas. Atkreipiame Jūsų dėmesį į tai, kad minėtas punktas netaikomas tais atvejais, kai Tinklapyje aiškiai nurodyta, kad parduodamos Prekės yra su pažeista pakuote ir, atitinkamai, Prekės parduodamos už mažesnę kainą. Laikoma, kad užsakydamas tokias Prekes, Pirkėjas sutinka jas pirkti nurodytomis aplinkybėmis ir ateityje negali reikšti reikalavimų ar pretenzijų Sizeer dėl Prekių pakuotės pažeidimų ar trūkumų.
5.2. Prekėms galioja jų gamintojo suteikta kokybės garantija, kurios konkretus terminas (trukmė) ir (ar) kitos sąlygos, įskaitant sąlygas garantijos netaikymui, nurodomos tokių Prekių aprašymuose ir (arba) kartu su Prekėmis pateikiamose garantinėse knygelėse.
5.4. Pirkėjas, įsigijęs netinkamos kokybės Prekę savo pasirinkimu turi teisę:
5.4.1. reikalauti iš Sizeer nemokamai pašalinti Prekės trūkumus; arba
5.4.2. reikalauti iš Sizeer nemokamai pakeisti netinkamos kokybės Prekę tinkamos kokybės Preke; arba
5.4.3. reikalauti iš Sizeer atitinkamai sumažinti Prekės kainą; arba
5.4.4. vienašališkai nutraukti Sutartį ir pareikalauti sugrąžinti sumokėtą Prekės kainą.
5.5. Pirkėjas supranta, kad Tinklapyje pavaizduotų Prekių spalva, forma ir (ar) kiti parametrai gali neatitikti realių Prekių formų, spalvos ir (ar) kitų parametrų dėl Pirkėjo naudojamo įrenginio techninių savybių. Dėl to, tuo atveju, jeigu Jums reikėtų išsamesnės informacijos, patarimo ar nurodymų dėl mūsų Prekių, prašome kreiptis tiesiogiai į Sizzer klientų aptarnavimo skyrių ir (ar) Sizeer parduotuves, kurių adresai skelbiami Tinklapyje.
 
§6. Sutarties atsisakymas. Prekių grąžinimo ir keitimo tvarka
6.2. Norėdamas pasinaudoti teise atsisakyti Sutarties, Vartotojas apie savo sprendimą privalo pranešti Sizeer el. pašto adresu: info@sizeer.lt (siūloma el. laiško tema „PIRKIMO SUTARTIES ATSISAKYMAS“), pateikdamas laisvos formos pranešimą apie Sutarties atsisakymą bei pridėdamas Prekių įsigijimą iš Sizeer patvirtinantį dokumentą. Vartotojas taip pat gali pasinaudoti ir pavyzdine sutarties atsisakymo forma, kuri yra pridedama prie šių Prekių pirkimo-pardavimo taisyklių kaip jų priedas Nr. 1. Naudoti šią formą nėra privaloma.
6.4. Sizeer privalo grąžinti visus iš Pirkėjo, kuris yra Vartotojas,  gautus mokėjimus, įskaitant Prekių pristatymo kainą jeigu ši buvo taikyta (išskyrus papildomas išlaidas, atsiradusias dėl Pirkėjo pasirinkto, kito nei įprastai pigiausio pristatymo būdo siūlomo Tinklapyje), nedelsiant, tačiau bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo tos dienos, kurią Sizeer buvo pranešta apie sprendimą pasinaudoti teise atsisakyti Sutarties. Sizeer grąžina Pirkėjui jo sumokėtą įmoką, naudodamas tokį patį mokėjimo būdą, kokį pradinėje mokėjimo operacijoje naudojo Klientas, išskyrus atvejus kai Pirkėjas sutiks su kitu Sizeer pasiūlymu. Atkreipiame Jūsų dėmesį į tai, kad Sizeer gali negrąžinti Pirkėjui jo sumokėtų sumų (Prekės kainos ir (ar) pristatymo išlaidų) iki tol, kol Prekė nėra grąžinta Sizeer arba kol Pirkėjas nepateikia rašytinio įrodymo, patvirtinančio aplinkybę, kad Prekė yra Sizeer išsiųsta (atsižvelgiant į tai, kas įvyks ankščiau).
6.6.1. Prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje;
6.6.2. Prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta;
6.6.3. Prekė turi būti nenaudota, nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.);
6.6.4. Prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta;
6.6.5. Pateiktas Prekės įsigijimo dokumentas.
6.7. Sizeer turi teisę atsisakyti priimti Pirkėjo grąžinamas Prekes, jei buvo nesilaikoma Prekių grąžinimo sąlygų, nurodytų šio skyriaus 6.6 punkte aukščiau. Pirkėjas yra atsakingas už Prekės vertę, sumažėjusią dėl veiksmų / veiksnių / aplinkybių, nebūtinų tam, kad būtų buvę galima nustatyti, koks yra Prekės pobūdis, savybės, komplektiškumas ir (ar) kaip ji veikia.
6.8. Pirkėjas, kuris yra Vartotojas, turi teisę per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo Prekių gavimo dienos pakeisti Prekę analogiška kitokių matmenų, formos, spalvos, modelio ar komplektiškumo preke (išskyrus Prekes, numatytas šio skyriaus 6.5 punkte, kurias norėdamas grąžinti pasinaudojant toliau aprašyta tvarka, Pirkėjas, kuris yra Vartotojas, gali tik tuo atveju, jei yra gautas Sizeer sutikimas). Jeigu keičiant Prekę susidaro kainų skirtumas, Pirkėjas, kuris yra Vartotojas, privalo atsiskaityti su Sizeer pagal perskaičiuotas Prekių kainas. Pirkėjo reikalavimas pakeisti Prekę tenkinamas, jeigu yra tenkinamos visos šio skyriaus 6.6 punkte numatytos sąlygos. Norėdamas pasinaudoti šia teise Pirkėjas, kuris yra Vartotojas, turi pristatyti Prekę Sizeer šio skyriaus 6.3 punkte nurodytu būdu ir pateikti originalius Prekių įsigijimo dokumentus.
6.10. Jeigu Prekė grąžinama, remiantis šio Prekių pirkimo-pardavimo taisyklių skyriaus 6.1 – 6.7 punktuose ar 6.9 punkte nustatyta tvarka, arba pakeičiama kita Preke kaip numatyta Prekių pirkimo-pardavimo taisyklių 6.8 punkte, Pirkėjui tenka visos Prekių grąžinimo išlaidos. Kai Sizeer yra grąžinama nekokybiška Prekė, Prekių grąžinimo išlaidas Pirkėjui atlygina Sizeer.
6.11. Be Pirkėjui, kuris yra Vartotojas, suteikiamos teisės, kurios įgyvendinimas aptartas šio skyriaus 6.1 - 6.10 punktuose, Sizeer visiems Pirkėjams suteikia sutartinę teisę atsisakyti Sutarties, nenurodant jokios priežasties, per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų terminą nuo Prekių perdavimo (pristatymo) Pirkėjui dienos (4 skyriaus 4.7 punktas), su sąlygą, kad grąžinamos Prekės atitinka šio skyriaus 6.6 punkte išdėstytus reikalavimus. Galimybė atsisakyti Sutarties per 30 (trisdešimties) kalendorinių dienų laikotarpį, nustatyta pagal šį taisyklių punktą, nepažeidžia ir neapriboja Vartotojo teisės atsisakyti sutarties per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nenurodant priežasties.
6.12. Pirkėjui pageidaujant pasinaudoti sutartine teise atsisakyti Sutarties pagal šio skyriaus 6.11 punktą, taikomos šio skyriaus 6.1 - 6.7 punktų nuostatos, pagal kurias Pirkėjas ir Sizeer privalo grąžinti vienas kitam viską, ką yra gavę vienas iš kito pagal Sutartį, įskaitant Pirkėjas privalo pristatyti Sizeer grąžinamų Prekių siuntinį su nepakitusių savybių Preke ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo tos dienos, kurią Sizeer buvo pranešta apie Pirkėjo sprendimą atsisakyti Sutarties; Prekės grąžinimo, susijusio su Sutarties atsisakymu, išlaidas, apmoka Pirkėjas.
6.13. Jeigu grąžinama Prekė su defektu, ją galite grąžinti Sizeer adresu: Sizeer „PLC PANORAMA“, Saltoniškių g. 9, LT-08105 Vilnius (su nuoroda: „Prekės su defektu grąžinimas“). Privalote grąžinti Prekę kartu su Prekių pristatymo metu gautu pirkimo kvitu ir pastebėtų trūkumų aprašymu, taip pat Jūsų prašymu. Pirkėjas gali pasinaudoti prekės su defektu grąžinimo forma, kuri yra šių Taisyklių Priede Nr.1.
 
§7. Baigiamosios nuostatos
7.1. Pirkėjas ir Sizeer susitaria, kad visi su Sutartimi susiję ar dėl jos vykdymo, pažeidimo, nutraukimo ar negaliojimo kilę ginčai, pretenzijos ir (ar) nesutarimai sprendžiami derybų keliu. Jeigu susitarimo nepavyksta pasiekti derybomis, ginčai yra sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka, kaip nurodyta Tinklapio naudojimo tvarkoje.
7.2. Sizeer turi teisę pakeisti, pakoreguoti ar papildyti Prekių pirkimo-pardavimo taisykles Tinklapio naudojimo tvarkoje numatytu būdu, todėl Pirkėjui teikiant Prekių užsakymą, bus taikomos Prekių pirkimo-pardavimo taisyklės, galiojančios Prekių užsakymo pateikimo metu. Visais atvejais Pirkėjas įsipareigoja su Prekių pirkimo-pardavimo taisyklėmis susipažinti kiekvieno Prekių užsakymo pateikimo metu, pažymėdamas nuorodą, kurioje nurodoma, jog su Taisyklėmis susipažino. Tokiu būdu Pirkėjas patvirtina, kad perskaitė ir suprato Prekių užsakymo metu galiojančias Tinklapyje pateikiamas Taisykles, įskaitant aktualią Prekių pirkimo-pardavimo taisyklių redakciją.
7.3. Šios Prekių pirkimo-pardavimo taisyklės yra sudėtinė ir neatskiriama Taisyklių dalis. Klausimai, susiję su Prekių pirkimu Tinklapyje ir su Tinklapio naudojimu, kurių nereguliuoja šios Prekių pirkimo-pardavimo taisyklės, reguliuojami Tinklapio naudojimo tvarkoje ir kituose Taisyklių dokumentuose. Esant neatitikimų tarp kitų, Taisykles sudarančių dokumentų ir šių Prekių pirkimo-pardavimo taisyklių, taikomos Prekių pirkimo-pardavimo taisyklės.
7.4. Pranešimų siuntimo ir taikytinos teisės klausimams taikytinos taisyklės yra nurodytos Tinklapio naudojimo tvarkoje.
 
§8. Kontaktai
8.1.Jeigu norite informuoti apie Prekių pirkimo-pardavimo taisyklių pažeidimą, turite kokių nors klausimų, pretenzijų ar reikalinga mūsų pagalba dėl Prekių pirkimo-pardavimo taisyklių aiškinimo ar jų taikymo, prašome kreiptis toliau nurodytais Sizeer klientų aptarnavimo kontaktais:
Adresu: Sizeer „PLC PANORAMA“, Saltoniškių g. 9, LT-08105 Vilnius;
Elektroniniu paštu: info@sizeer.lt
arba
Telefonu: +370 5 2080668 (Klientų aptarnavimo skyrius dirba darbo dienomis nuo 10:00 iki 18:00).
Į visus Jūsų paklausimus, pateiktus raštu, atsakysime ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų.


  • Prekių pirkimo-pardavimo taisyklių

Priedas Nr. 1

 

Sutarties atsisakymo pavyzdinė forma

Šią formą užpildykite ir išsiųskite Mums tik tuo atveju, jei norite atsisakyti Sutarties.

Pirkėjas: 

Pavadinimas     ......................................................

Vardas             ......................................................
Pavardė           ......................................................
Adresas           ......................................................
Miestas            ......................................................
Tel. Nr.             ......................................................
El. paštas:        ......................................................

Prekė:

Prekės pavadinimas     ....................................................

Prekių užsakymo Nr.     ....................................................

Sutarties sudarymo data: .................................................

Prekės atsiėmimo data:   ..................................................

 

_____________________________________________

(vardas, pavardė, data, parašas)Grįžti

Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies). Sutikdami, paspauskite mygtuką „Sutinku“. Savo duotą sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.

Sutinku.
×
[script]$(document).ready(function() { /* MP - Bug ENPSUP-12079 */ $('#js-header').mouseenter(function() { $('.zoomContainer').css('z-index', '0'); }); $('#js-header').mouseleave(function() { $('.zoomContainer').css('z-index', '100'); });});[/script]