Tinklapio Sizeer.lt naudojimo tvarka


Aktuali redakcija. Galioja nuo 2016 m. lapkričio 2 d.

§1. ĮŽANGA


1. Sveiki apsilankę elektroninės parduotuvės SIZEER.LT interneto Tinklapyje, kuriame galima užsisakyti bei elektroniniu būdu įsigyti siūlomų Prekių. Tinklapis yra internetinė prekių užsakymo bei pirkimo-pardavimo sistema (platforma), pasiekiama interneto adresu www.sizeer.lt, kurią administruoja UAB „Marketing Investment Group Lietuva“, juridinio asmens kodas 304124767, PVM mokėtojo kodas LT100009876518, registruotos buveinės adresas Gvazdikų g. 75, Vilnius, Lietuvos Respublika.

2. Mums, o taip pat kiekvienam Klientui yra privaloma Tinklapio naudojimo tvarka ir kiti Taisyklių dokumentai. Dėl to, siekdami užtikrinti Jūsų ir Sizeer teisių bei teisėtų interesų apsaugą, o taip pat norėdami, kad Jūs jaustumėtės kiek įmanoma labiau užtikrintai ir saugiai naudodamiesi Tinklapiu bei užsakydami ir pirkdami prekes Sizeer elektroninėje parduotuvėje, prašome įdėmiai perskaityti toliau išdėstytą Tinklapio naudojimo tvarką bei visus Taisyklių dokumentus. Primename, jog norėdami naudotis Tinklapiu bei jame pasiekiama elektronine prekių užsakymo ir pirkimo-pardavimo platforma, Jūs privalote ne tik perskaityti toliau nurodytas Taisykles, bet ir sutikti su jų turiniu, taip pat laikytis šių Taisyklių. Naršydami Tinklapyje ir (ar) užregistruodami Paskyrą Jūs pareiškiate ir patvirtinate, kad įdėmiai perskaitėte visus Taisyklių dokumentus, įskaitant ir šią Tinklapio naudojimo tvarką, supratote jų turinį, taip pat be jokių išlygų sutinkate su visomis jose išdėstytomis sąlygomis ir įsipareigojate jų laikytis.

§2. SĄVOKOS

 1. Įžangoje bei toliau šioje Tinklapio naudojimo tvarkoje ir kituose Taisyklių dokumentuose nurodytos sąvokos ir posakiai, kai rašomi didžiąja raide (išskyrus asmeninius įvardžius, kurie gali būti rašomi tiek iš didžiųjų, tiek ir iš mažųjų raidžių), turės žemiau nurodytą reikšmę, jeigu nenurodyta kitaip:

  1. Anoniminė informacija – informacija, kuri nėra siejama su Jūsų Asmenine informacija; Anoniminė informacija neleidžia identifikuoti konkrečių asmenų ir yra renkama automatiniu būdu arba sudaroma pasinaudojant Asmenine informacija, bet neįtraukiant duomenų (įskaitant tokių kaip Jūsų vardas ar pavardė), kuriais remiantis būtų galima Jus identifikuoti;
  2. Asmeninė informacija – visa ir bet kuri informacija apie Lankytoją ar Klientą, kuri leidžia jį identifikuoti, įskaitant vardas, pavardė, lytis, adresas, elektroninio pašto adresas ar telefono numeris, taip pat kita su tuo susijusi nevieša informacija;
  3. Intelektinės nuosavybės teisės – visos esamos ir (ar) būsimos teisės, susijusios su išradimais, patentais, prekių ženklais, pramoniniu dizainu, geografinės kilmės nuorodomis, autorių teisėmis, dalykine reputacija, ar kitos intelektinės nuosavybės teisės, kurios dabar egzistuoja ar atsiras ateityje, įskaitant visas paraiškas bei registracijas, jų atnaujinimus ir papildymus pagal bet kurios jurisdikcijos įstatymus bet kurioje valstybėje ar teritorijoje.
  4. Jūs“, arba „Jus“, arba „Jūsų“ reiškia bet kurį asmenį, esantį Klientu, Lankytoju arba Pirkėju.
  5. Sizeer“ arba „mes“, arba „mus“, arba „mūsų“ reiškia bendrovę UAB „Marketing Investment Group Lietuva“, juridinio asmens kodas 304124767, PVM mokėtojo kodas LT100009876518, registruotos buveinės adresas Gvazdikų g. 75, Vilnius, Lietuvos Respublika.
  6. Kurjeris – profesionalus pašto siuntų pristatymo operatorius, pagal Mūsų užsakymą pristatantis Jūsų įsigytas Prekes Jūsų nurodytu adresu;
  7. Lankytojas - asmuo, kuris lankosi Tinklapyje, bet nėra Klientas;
  8. Klientas – (1) asmuo, kuris naudojasi Tinklapiu savo vardu, arba (2) asmuo, kuris naudojasi Tinklapiu juridinio asmens (įmonės, bendrovės, organizacijos ir pan.) vardu; ir yra susikūręs Paskyrą arba naudodamasis Tinklapiu pateikia Prekių užsakymą nesusikūręs Paskyros, tačiau vadovaudamasis Tinklapio priemonėmis nurodo paprašytą Asmeninę informaciją;
  9. Vartotojas – Klientas, kuris yra fizinis asmuo, sudaręs Sutartį vartojimo tikslais, t. y. tikslais, nesusijusiais su jo verslu, prekyba, amatu ar profesija;
  10. Paskyra – asmeninė virtuali paskyra, kuri Taisyklių nustatyta tvarka sukurta Tinklapyje Prekei(-ėms) įsigyti. Paskyrą Klientas atidaro (susikuria) naudodamas Tinklapio priemones. Sizeer, vadovaudamasis Taisyklėse nustatyta tvarka, registruoja Klientų atidarytas (susikurtas) Paskyras. Prie savo Paskyros Klientas prisijungia naudodamas prisijungimo vardą (elektroninio pašto adresą) ir slaptažodį (simbolių seką, leidžiančią identifikuoti ir patikrinti Kliento tapatybę Tinklapyje). Naudodamasis Paskyra, be kita ko, Klientas teikia Prekių užsakymus Sizeer, Sizeer ir Klientas sudaro Prekių įsigijimo sandorius bei juos vykdo.
  11. Prekės – visos ir bet kurios Tinklapyje siūlomos įsigyti Prekės, kurias Klientas gali įsigyti pateikdamas Prekių užsakymą Prekių pirkimo-pardavimo taisyklėse numatyta tvarka;
  12. Prekių užsakymas – Kliento paraiška, teikiama Sizeer, kuria Klientas siekia įsigyti Tinklapyje siūlomas Prekes. Klientas, teikdamas tokią paraišką, siekia su Sizeer sudaryti Prekių užsakyme nurodytos Prekės pirkimo-pardavimo sutartį (Sutartį).
  13. Pirkėjas – bet kuris Klientas, kuris užsako ir perka Prekes Tinklapyje, pateikdamas Prekių užsakymą Prekių pirkimo-pardavimo taisyklėse numatyta tvarka;
  14. Prekių pirkimo-pardavimo taisyklės - Tinklapyje pateiktos taisyklės ir reikalavimai, kurie nustato Pirkėjo ir Sizeer tarpusavio teises bei pareigas, Prekių įsigijimo ir apmokėjimo tvarką, Prekių pristatymo ir grąžinimo sąlygas bei reguliuoja kitus su Prekių pirkimu-pardavimu susijusius klausimus;
  15. Privatumo politika – Tinklapyje pateikiamos taisyklės ir reikalavimai, kurie nustato su Tinklapio naudojimu susijusios informacijos (įskaitant informaciją apie Klientus, taip pat Asmeninę informaciją) rinkimo, saugojimo ir naudojimo tvarką;
  16. PVM – pridėtinės vertės mokestis;
  17. Sąskaita faktūra – priklausomai nuo teisinių reikalavimų, taikomų sąskaitą išrašiusiam asmeniui, PVM sąskaita faktūra arba ne PVM sąskaita faktūra;
  18. Sutartis – Prekių pirkimo-pardavimo sutartis, sudaryta tarp Sizeer ir Pirkėjo pagal Tinklapyje ir (ar) Prekių pirkimo-pardavimo taisyklėse pateiktas Prekių pirkimo-pardavimo nuorodas (tvarką). Sutartį sudaro Prekių užsakymas, kurį Pirkėjas pateikia Sizeer per Tinklapį, Prekių pirkimo-pardavimo taisyklių ir kitų Tinklapyje pateikiamų Taisyklių nuostatos su visais vėlesniais pakeitimais ir (ar) papildymais;
  19. „SizeerClub“ lojalumo programos taisyklės – Tinklapyje pateikiamos taisyklės, nustatančios bendrąsias dalyvavimo „SizeerClub“ lojalumo programoje sąlygas;
  20. Taisyklės - šios Tinklapio naudojimo tvarkos 4.1 punkte apibrėžtos taisyklės ir visi dokumentai, nuostatos, įsipareigojimai, reikalavimai ir (ar) instrukcijos, pateiktos Tinklapyje arba į kurias nukreipiama iš Tinklapio;
  21. Tinklapio naudojimo tvarka – šios Sizeer nustatytos ir patvirtintos naudojimosi Tinklapiu taisyklės bei reikalavimai, taip pat su naudojimusi Tinklapiu susijusios bet kurio asmens (Lankytojo, Kliento ar Pirkėjo) bei Sizeer teisės ir pareigos;
  22. Tinklapis – elektroninės prekybos (komercijos) sistema SIZEER, veikianti internetinėje erdvėje ir pasiekiama interneto adresu www.sizeer.lt. Naudojant Tinklapyje įdiegtas priemones ir įrankius bei vadovaujantis Taisyklėmis, Sizeer elektroniniu būdu Lankytojams ir Klientams siūlo įsigyti Prekes, Klientai teikia Užsakymus, Sizeer ir Klientai sudaro Prekių įsigijimo sandorius ir juos vykdo;
  23. Trečiųjų asmenų paslaugos – visos trečiųjų asmenų teikiamos paslaugos, nuorodos į kurias yra pateiktos Tinklapyje arba kuriomis naudotis sudaroma galimybė per Tinklapį ar dėl naudojimosi Tinklapiu, įskaitant, bet neapsiribojant Kurjerio (Prekių pristatymo) ir Prekių apmokėjimo paslaugas.
 2. Šioje Tinklapio naudojimo tvarkoje ar konkrečiame Taisyklių dokumente pateiktos nuorodos į skyrius, punktus, dalis, nuostatas, o taip pat sąlygas yra nuorodos į dokumento, kuriame tokios nuorodos pateiktos, skyrius, punktus, dalis, nuostatas, o taip pat sąlygas, jeigu aiškiai nenurodyta kitaip. Kiekvieną kartą, kai šioje Tinklapio naudojimo tvarkoje ar konkrečiame Taisyklių dokumente naudojami žodžiai „įtraukiant“ ar „įskaitant“ ar panašios reikšmės žodžiai, laikoma, kad po jų seka žodžiai „be apribojimų“.
 3. Taisyklių dokumentuose didžiąja raide rašomos sąvokos, kurios nėra apibrėžtos šioje Tinklapio naudojimo tvarkoje, yra apibrėžtos kituose Taisyklių dokumentuose arba kituose reikalavimuose ir (ar) instrukcijose, prieinamose Tinklapyje.
§3. BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Ši Tinklapio naudojimo tvarka yra sudėtinė ir neatskiriama Taisyklių dalis bei nustato Tinklapio naudojimo sąlygas ir reikalavimus, taip pat su naudojimusi Tinklapiu susijusias Jūsų bei Sizeer teises ir pareigas, įskaitant:

  1. Taisyklių dokumentų taikymą;
  2. Paskyros registracijos Tinklapyje sąlygas;
  3. Tinklapyje draudžiamą veiklą ir pan.
 2. Tinklapio naudojimo tvarkos nuostatos taikomos visiems Taisyklių dokumentams nepriklausomai nuo to, ar tokiuose Taisyklių dokumentuose tai yra aiškiai nurodyta, išskyrus kai atitinkamame Taisyklių dokumente nurodoma kitaip.
§4. TINKLAPIO TAISYKLIŲ DOKUMENTAI, JŲ TAIKYMAS IR KEITIMAS

 1. Tinklapyje pateikta informacija, taip pat paskelbtos Taisyklės apibrėžia nuostatas ir sąlygas, kuriomis vadovaudamiesi Jūs galite naudotis Tinklapiu ir įsigyti Prekes. Taisyklės apima ir jų neatskiriama sudėtine dalimi yra (tolesnis išvardijimo eiliškumas nereiškia prioriteto atskiriems Taisyklių dokumentams suteikimo):

  1. Ši Tinklapio naudojimo tvarka;
  2. Prekių pirkimo-pardavimo taisyklės;
  3. Privatumo politika; ir
  4. „SizeerClub“ lojalumo programos taisyklės.
  Su visomis Taisyklėmis Jūs galite susipažinti, taip pat atsisiųsti jas „PDF“ failo formatu ir atsispausdinti bet kuriuo metu Tinklapio adresu: https://sizeer.lt/tinklapio-taisykliu-dokumentai.
 2. Esant neatitikimui tarp Tinklapyje pateiktos informacijos, įsipareigojimų, reikalavimų ar instrukcijų ir aukščiau nurodytų Taisyklių dokumentų, taikomos aukščiau nurodytų Taisyklių dokumentų nuostatos, jeigu kituose Taisyklių dokumentuose aiškiai nenurodyta kitaip.
 3. Atitinkamas Taisyklių dokumentas įsigalioja nuo jame nurodyto momento. Nuoroda į Taisykles ar bet kurį Taisykles sudarantį dokumentą reiškia nuorodą į galiojančią Taisyklių ar atitinkamo Taisykles sudarančio dokumento redakciją, nebent aiškiai nurodoma kitaip.
 4. Prašome perskaityti Taisykles prieš pradedant naudotis Tinklapiu. Bet kuris asmuo, ypač Vartotojas, prieš tapdamas Pirkėju, turėtų gerai įsivertinti Taisyklių sąlygas ir reikalavimus, taip pat savo galimybes jų laikytis, įskaitant tai, ar kiekviena Taisyklių sąlyga ir reikalavimas jam yra individualiai priimtinas. Be kita ko Vartotojai skatinami ypač gerai įvertinti ir išanalizuoti tai, ar jiems yra priimtinos Prekių pirkimo-pardavimo taisyklės, bei Taisyklėse pateikiamos Sizeer garantijos ir patvirtinimai dėl Prekių kokybės, Mūsų atsakomybės ribojimo, Mūsų teisės vienašališkai koreguoti, keisti ar panaikinti bet kuriuos Taisyklių dokumentus ir (ar) Tinklapį, jo turinį. Jeigu nesutinkate su visomis ir (ar) bet kuriomis (nors viena) Tinklapio naudojimo tvarkos 4.1 punkte išvardintų Taisyklių nuostatomis, sąlygomis ir (ar) reikalavimais (ypač jeigu Jūs esate Vartotojas), Jūs neturėtumėte naudotis Tinklapiu, tapti Klientu ar pirkti Prekių, sudarant Sutartį. Sizeer neskatina Vartotojų tapti Klientais ar Pirkėjais, todėl Vartotojai nusprendę tapti Klientais ar Pirkėjais, jais tampa išimtinai savo iniciatyva ir patys prisiima riziką dėl to, įskaitant riziką dėl Taisyklių visų nuostatų taikymo jų atžvilgiu pasekmių.
 5. Bet koks Tinklapio naudojimas, įskaitant prisijungimą prie Tinklapio, buvimą prisijungusiu Tinklapyje, naršymą Tinklapyje, duomenų ir informacijos rinkimą iš Tinklapio, reiškia visų Taisyklių nuostatų pripažinimą ir sutikimą su jomis, jei kitaip nėra numatyta atskirame Taisyklių dokumente. Jeigu Jūs neužsiregistravote Paskyros Tinklapyje ir nesutinkate su kuria nors iš šių ar kitų Taisyklių dokumentų nuostatų ir sąlygų, Jūs privalote nedelsiant nustoti naudotis Tinklapiu (nepaisant Jūsų naudojimosi Tinklapiu nutraukimo, Taisyklių nuostatos ir sąlygos ir toliau taikomos tų teisinių santykių, kurie atsirado iki naudojimosi Tinklapiu nutraukimo, atžvilgiu, o taip pat iš jų kylančių ir su jais susijusių teisinių santykių atžvilgiu net jeigu jie atsirado po naudojimosi Tinklapiu nutraukimo).
 6. Sizeer pasilieka sau teisę laikas nuo laiko savo nuožiūra koreguoti (įskaitant keisti, redaguoti, papildyti, atšaukti, panaikinti) Taisykles ar bet kurią jų dalį ir (ar) bet kurią su tuo susijusią informaciją neįspėjus Jūsų iš anksto. Tačiau apie naują Taisyklių turinį ir (ar) dalies Taisyklių sąlygų pakeitimus Sizeer praneš Jums ne mažiau kaip 14 (keturiolika) kalendorinių dienų iki naujų Taisyklių sąlygų įsigaliojimo dienos, savo nuožiūra, paskelbdamas atitinkamus pakeitimus / informaciją Tinklapyje arba siųsdamas Jums pranešimą elektroninio pašto adresu, nurodytu Jūsų Paskyroje. Pakoreguotos Taisyklės ar bet kuri jų dalis laikomos įsigaliojusiomis ir taikytinomis nuo jų paskelbimo Tinklapyje ar pateikimo Jums momento (atsižvelgiant į tai, kuri iš aplinkybių įvyksta pirmiau), išskyrus, kai pakeistose Taisyklėse aiškiai nurodyta kitaip. Sizeer nėra atsakingas už bet kokius nuostolius ar neigiamą poveikį, kurį patyrėte Jūs ar tretysis asmuo dėl nežinojimo apie Taisyklių pakeitimus. Todėl mes skatiname jus periodiškai pasitikrinti, ar Taisyklės nebuvo pakeistos. Jei po bet kokių Taisyklių pakeitimų Jūs nesutiksite su atitinkamais pakeitimais, Jūs turite teisę bet kuriuo metu nutraukti naudojimąsi Tinklapiu, įskaitant panaikinti savo Paskyrą šios Tinklapio naudojimo tvarkos 5 skyriuje nurodyta tvarka. Jei tokio Paskyros atsisakymo Jūs neįgyvendinate per 7 (septynias) dienas nuo bet kokių Taisyklių pakeitimų įsigaliojimo dienos ir toliau naudojatės Tinklapiu ir (ar) savo Paskyra (užsakote Prekes), bus laikoma, kad Jūs sutinkate su atitinkamais Taisyklių pakeitimais. Jūsų Prekių užsakymai, pateikti prieš įsigaliojant naujoms Taisyklėms ir (ar) Taisyklių sąlygoms, bus vykdomi remiantis ta Taisyklių redakcija, kuri galiojo ir kurią Jūs patvirtinote Prekių užsakymo dieną.
 7. Paskyros registracija (kaip aptarta 5 skyriuje toliau) ir kiekvieno Prekių užsakymo pateikimas (kaip aptarta Prekių pirkimo-pardavimo taisyklių 2 skyriuje) reikalauja Jūsų patvirtinimo, kad susipažinote, sutinkate, taip pat įsipareigojate laikytis Taisyklių, įskaitant ir šios Tinklapio naudojimo tvarkos, nuostatų. Jūsų sutikimas turi būti išreikštas pažymint atitinkamame Tinklapio lauke pateiktą nuorodą „Su Taisyklėmis susipažinau ir su jomis sutinku” (ar analogišką nuorodą, išreiškiančią Jūsų valią), t. y. per taip vadinamąjį „check-box“ langelį.
§5. Registracija Tinklapyje ir Paskyros sukūrimas

 1. Pateikti Prekių užsakymą Tinklapyje gali bet kuris Klientas, t. y. tiek užsiregistravęs (susikūręs) Paskyrą, tiek nesiregistruodamas Paskyros.
 2. Norėdami sukurti ir užregistruoti Paskyrą, vadovaudamiesi Tinklapyje pateiktomis instrukcijomis bei atlikę nurodytus veiksmus paspauskite nuorodą „Užsiregistruoti“. Paskyra gali būti sukurta, užregistruojant ją Tinklapyje, taip pat vėliau naudojama Prekėms pirkti, atsižvelgiant į šias sąlygas:

  1. Jeigu Jūs esate (1) veiksnus fizinis asmuo, t. y. asmuo, sulaukęs pilnametystės (aštuoniolikos metų amžiaus ir daugiau), kurio veiksnumas nėra apribotas taikytinų teisės aktų nustatyta tvarka; arba (2) nepilnametis nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus, kuris turi tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai Jūs esate emancipuotas; arba (3) juridinio asmens tinkamai įgaliotas atstovas (taikoma ir teikiant Prekių užsakymą be Paskyros registracijos);
  2. Jūs tinkamai, vadovaudamasis Tinklapio naudojimo tvarka, Privatumo politika ir kitais Tinklapyje pateiktais nurodymais, įvykdėte registracijos procesą Tinklapyje bei sukūrėte Paskyrą;
  3. Jeigu Paskyros registracijos metu ir vėliau (kaip pvz., teikdamas informaciją naudojimosi Tinklapiu metu), Jūs sutinkate teikti tik teisingą, tikslią ir pilną informaciją, įskaitant Asmeninę informaciją. Tuo atveju, jei naudojantis Tinklapiu bet kuri tokia informacija pasikeičia, Jūs įsipareigojate tokią informaciją nedelsiant atnaujinti. Taip pat Jūs įsipareigojate užtikrinti, kad ši informacija visą laiką būtų teisinga, tiksli ir išsami. Atkreipiame Jūsų dėmesį į tai, kad veikdamas pagal Taisykles Sizeer neprivalo tikrinti Jūsų pateiktų duomenų autentiškumo ir (ar) teisingumo, taip pat darys prielaidą, kad visa Paskyros informacija yra teisinga, nebent Sizeer turės rimtų priežasčių manyti kitaip.
  4. Paskyros registracijos formoje Jūs pateikėte savo Asmeninę informaciją, taip pat išreiškėte savo sutikimą dėl jos tvarkymo ir kaupimo taikytinų teisės aktų numatytais tikslais ir būdais. Jūsų sutikimas turi būti išreikštas pažymint atitinkamame Tinklapio lauke pateiktą nuorodą „Su Taisyklėmis susipažinau ir su jomis sutinku” (ar analogišką nuorodą, išreiškiančią Jūsų valią), t. y. per taip vadinamąjį „check-box“ langelį. Atkreipiame Jūsų dėmesį į tai, kad Asmeninės informacijos pateikimas ir Jūsų sutikimas su jos tvarkymo ir kaupimo sąlyga yra savanoriškas, tačiau būtinas Paskyros sukūrimo proceso vykdymui ir užbaigimui.
 3. Norėdami pateikti Prekių užsakymą neregistruodami Paskyros, paspauskite nuorodą „Pirkti be registracijos“. Norėdami pateikti Prekių užsakymą neužregistravus Paskyros, Jūs privalote:

  1. atitikti reikalavimus, nurodytus Tinklapio naudojimo tvarkos 5.2.1 punkte;
  2. tinkamai, vadovaudamasis Tinklapio naudojimo tvarka, Privatumo politika ir kitais Tinklapyje pateiktais nurodymais, Tinklapyje pateikti savo Asmeninę informaciją;
  3. Asmeninės informacijos pateikimo metu atlikti veiksmus, pateikti sutikimus ir patvirtinimus, nurodytus Tinklapio naudojimo tvarkos 5.2.4 punkte.
 4. Tinkamai atlikęs registracijos Tinklapyje ir Paskyros sukūrimo procedūrą, Jūs galite naudotis Tinklapyje prieinamais nustatymais ir galimybėmis, o taip pat vėliau keisti ir (ar) pildyti savo Asmeninę informaciją.
 5. Tinklapio paslaugų teikimas Paskyroje yra neterminuotas, tačiau Klientas turi teisę savo nuožiūra, bet kuriuo metu panaikinti Paskyrą nenurodydamas jokios priežasties, išskyrus atvejus, kai vykdoma Sutartis. Jeigu vykdoma Sutartis, Paskyrą leidžiama panaikinti tik įvykdžius Pirkėjo įsipareigojimus pagal Sutartį. Paskyros panaikinimas neatleidžia nė vienos iš šalių nuo įsipareigojimų, atsiradusių iki Paskyros panaikinimo, vykdymo. Norėdami pašalinti (panaikinti) savo Paskyrą iš Tinklapio, turite vadovautis Tinklapyje pateiktomis instrukcijomis ir (ar) susisiekti su Sizeer klientų aptarnavimo skyriumi šios Tinklapio naudojimo tvarkos 13 skyriuje pateiktais kontaktais.
 6. Jūs privalote valdyti, tvarkyti ir kitaip naudoti Paskyrą vadovaudamasis Tinklapio naudojimo tvarka, kitomis Taisyklėmis, reikalavimais ir (ar) instrukcijomis.
 7. Paskyra yra priskirta Jums ir Jūs negalite jos perduoti trečiajam asmeniui be Sizeer sutikimo. Jums taip pat yra draudžiama suteikti tretiesiems asmenims teisę prisijungti prie Paskyros naudojant Jūsų prisijungimo duomenis, išskyrus atvejus, kai Sizeer tam aiškiai pritaria. Sizeer nėra atsakingas už tai, kad Jūs perdavėte savo vartotojo vardą ar slaptažodį tretiesiems asmenims.
 8. Sizeer gerbia Tinklapio Klientų ir (ar) Lankytojų privatumą, todėl renka, saugo, naudoja ir atskleidžia Jūsų Asmeninę informaciją, pateiktą naudojantis Tinklapiu, tik taip, kaip aprašyta Privatumo politikoje ir (ar) taikytinuose teisės aktuose. Privatumo politika pasiekiama Tinklapio adresu: http://sizeer.lt/privatumo-politika.
 9. Jūs esate atsakingas už visą savo Paskyroje pateiktą informaciją, įskaitant Asmeninę informaciją, jos tikslumą, o taip pat ir už visas operacijas, kurios buvo atliktos panaudojant prisijungimo vardą ir slaptažodį, išskyrus atvejus, kai informacija apie prisijungimo vardą ir slaptažodį buvo atskleista tretiesiems asmenims ne dėl Jūsų kaltės. Dėl to Jūs privalote atsakingai saugoti savo prisijungimo duomenis, laikyti juos konfidencialius, neatskleidžiant tretiesiems asmenims, taip pat Jūs įsipareigojate nesudaryti sąlygų bei dėti visas pastangas, siekiant apsaugoti savo prisijungimo vardą ir slaptažodį nuo atskleidimo bet kokiems neįgaliotiems tretiesiems asmenims, kad tokie asmenys nesinaudotų Jūsų Paskyra Tinklapio paslaugoms gauti ir (ar) Prekėms iš Sizeer užsakyti ir (ar) įsigyti.
 10. Prisijungimo prie Paskyros duomenys turi būti apsaugoti nuo neleistino atskleidimo, pakeitimo ar priėjimo, o tokiems atvejams atsitikus, Klientas privalo nedelsiant pranešti Sizeer apie bet kokį neleistiną prisijungimo duomenų ar Paskyros naudojimą. Nepranešus Sizeer šiame punkte nustatyta tvarka, bus laikoma, kad prisijungimo duomenimis ir atitinkamai Paskyra naudojasi Klientas. Tokiu atveju už bet kokius trečiųjų asmenų veiksmus, jei jie buvo padaryti pasinaudojant Jūsų prisijungimo duomenimis, ir visos pareigos bei atsakomybė, atsiradę ar susiję su trečiųjų asmenų veiksmais, padarytais pasinaudojant Jūsų prisijungimo duomenimis, maksimalia teisės aktų leistina apimtimi kyla Jums.
 11. Tuo atveju, kai elektroninio pašto adresas, kurį Jūs nurodėte Paskyros registracijos metu, buvo pakeistas, ištrintas ar pasibaigė jo galiojimo laikas, Jūs privalote apie tai pranešti Sizeer.
 12. Sizeer turi teisę bet kuriuo metu įspėti Jus arba laikinai ir (ar) neapibrėžtam laikui sustabdyti, apriboti arba panaikinti Jūsų prieigą prie Paskyros, jeigu neprisijungėte ir (ar) nesinaudojote savo Paskyra paskutinius 2 (dvejus) metus ar daugiau arba padarėte pažeidimą kaip numatyta šios Tinklapio naudojimo tvarkos 6.2 punkte.
 13. Tuo atveju, jeigu Jūsų Paskyra yra panaikinta dėl bet kokios priežasties, Jūs nebeturėsite prieigos prie savo duomenų ar kitos informacijos, pateiktų Tinklapyje, nebent Privatumo politika ar Taisyklės nustatytų kitaip. Jūsų informacija gali būti ištrinta ir toliau nebesaugoma Taisyklių nustatyta tvarka.
§6. Tinklapyje draudžiama veikla

 1. Jums neleidžiama atlikti ir Jūs sutinkate neatlikti nei vieno iš žemiau išvardintų veiksmų Tinklapyje:

  1. pateikti klaidinančią, melagingą ar netikslią informaciją apie save;
  2. užregistruoti Kliento vardą ar pateikti el. pašto adresą, kuris gali būti vulgarus, rasistinis, užgaulus, grasinantis, kenksmingas, įžeidžiantis, diskriminuojantis, šmeižikiškas ar nepagarbus;
  3. naudoti Tinklapį bet kokiu būdu, kuris galėtų būti kenksmingas kitam asmeniui, jo turtui ar teisėtiems interesams;
  4. imtis bet kokių veiksmų, kurie, Sizeer nuomone, sukelia ar gali sukelti nepagrįstas ar neproporcingai dideles Tinklapio infrastruktūros apkrovas;
  5. mėginti keisti, versti, adaptuoti, redaguoti, dekompiliuoti, ardyti ir (arba) perdaryti bet kokias Sizeer naudojamas programas, susijusias su Tinklapiu ar Prekių pardavimu Tinklapyje;
  6. sukurti daugiau nei vieną Paskyrą;
  7. bet kokiu būdu naudoti programinę įrangą:

   1. kuri kokiu nors būdu gali sutrikdyti Tinklapio veiklą ar pakenkti Tinklapiui ar bet kuriai programinei įrangai, aparatinei programinei įrangai, aparatinei įrangai, kompiuterio sistemoms ar tinklams;
   2. kuri paprastai apibūdinama kaip “virusai” ar “kirminai” ir (ar) kurios tikslas yra sutrikdyti Tinklapio veiklą, pakenkti Tinklapiui ar kaip kitaip trukdyti Tinklapiui ir (ar) Tinklapio veikimui ar bet kokiai kitai programinei įrangai, aparatinei programinei įrangai, aparatinei įrangai, kompiuterio sistemai ar tinklui;
   3. kuri leistų Jums ar bet kuriam kitam asmeniui prieiti prie Tinklapio ir nutraukti Tinklapio ar bet kokio kito internetinio tinklapio, programinės ar aparatinės įrangos veiklą ar ją sutrikdyti ar skleisti informaciją (pvz. “gaudyklės”, “priėjimo kodai” ar “gaudyklės durys” prietaisai, ar “šnipinėjimo programinė įranga”, kt.); ir (ar)
   4. kuri yra kenksminga ar kurios turinyje yra kenksmingų procedūrų, ar kurioje yra paprogramės ar mechanizmai, kurie galėtų sukelti Tinklapio ir (ar) programinės įrangos, aparatinės programinės įrangos, aparatinės įrangos, kompiuterio sistemų ar tinklų veiklos nutraukimą ar pažeisti arba sugadinti Tinklapio turinį, programinę įrangą, programas, įrenginius ar komunikacijas ar kaip nors kitaip trukdyti Tinklapio, Sizeer, Klientų ar bet kokių trečiųjų asmenų veiklai.
  8. be raštiško Sizeer leidimo naudoti programinę įrangą ar kitas automatines priemones, siekiant gauti ir (ar) surinkti informaciją Tinklapyje;
  9. pakartoti bet kokį veiksmą, nuo kurio susilaikyti prašė Sizeer, nepriklausomai nuo to, ar toks veiksmas yra aiškiai uždraustas Taisyklėmis;
  10. naudoti Tinklapį ir (ar) užregistruoti Tinklapyje Paskyrą, naudoti jau sukurtą Paskyrą, jeigu nėra tenkinama bent viena sąlyga, pateikta šios Tinklapio naudojimo tvarkos 5.2 punkte ir (ar) Jūsų naudojimasis Paskyra yra sustabdytas laikinai ar neribotam laikui;
  11. kopijuoti, keisti ar platinti turinį iš Tinklapio ar jo dalies be išankstinio raštiško Sizeer leidimo;
  12. pateikti bet kokią informaciją Sizeer vardu be išankstinio raštiško atitinkamo asmens sutikimo;
  13. pažeisti bet kokias Taisyklių nuostatas.
 2. Neribojant kitų priemonių, kurių gali imtis Sizeer, Jūs sutinkate, kad bet kuris iš Tinklapio naudojimo tvarkos 6.1 punkte nurodytų pažeidimų suteikia Sizeer teisę Jus įspėti, apriboti, sustabdyti ar nutraukti naudojimąsi Paskyra, apriboti, uždrausti Jūsų veiksmus Tinklapyje, įskaitant galimybę įsigyti Prekių, ir bet kuriuo metu imtis techninio ir (ar) teisinio pobūdžio veiksmų, kad apriboti Jūsų priėjimą prie Tinklapio.
 3. Jūs sutinkate, kad Sizeer turi teisę vienašališkai nuspręsti dėl Tinklapio naudojimo tvarkos 6.2 punkto ar bet kurios jo dalies taikymo. Jūs taip pat įsipareigojate priimti bet kokį su tuo susijusį Sizeer sprendimą. Tokiu atveju Jūs privalote nustoti naudotis Tinklapiu per savo Paskyrą, kitą Paskyrą, taip pat negalite užregistruoti naujos Paskyros, jeigu Sizeer nėra suteikusi atskiro leidimo atitinkamiems veiksmams. Be to, už Taisyklių ar trečiųjų asmenų teisių pažeidimą Jūs galite būti patraukta (-as) atsakomybėn pagal teisės aktus ir Jums gali būti pritaikyta papildoma atsakomybė ir sankcijos.
§7. ATSAKOMYBĖ

 1. Sizeer netikrina jokios informacijos, kurią Jūs pateikiate ir nurodote Tinklapyje, Sizeer taip pat neatlieka Jūsų tapatybės ir duomenų patikrinimo, jei kituose Taisyklių dokumentuose ar kitose instrukcijose, pateiktose Tinklapyje, nenumatyta kitaip. Be to, Sizeer nekontroliuoja ir negarantuoja bet kurio Pirkėjo veiksnumo.
 2. Mes naudojame pagrįstas fizines, elektronines ir procedūrines priemones bei metodus tam, kad apsaugotume mūsų turimą informaciją nuo netekimo, vagystės ar bet kokio neteisėto naudojimo, atskleidimo ar pakeitimo ir panašių veiksmų. Norime atkreipti Jūsų dėmesį į tai, jog nepaisant to, kad mes naudojame pagrįstas priemones siekdami apsaugoti Jūsų informaciją, įskaitant Asmeninę informaciją, Sizeer negali garantuoti ir negarantuoja Jūsų Asmeninės informacijos saugumo, kadangi ji pateikiama ar renkama internetu. Jūs galite sumažinti neteisėto naudojimosi Asmenine informacija riziką, jei elgsitės apdairiai ir pasirinksite protingas apsaugos priemones, pavyzdžiui, pasirinksite sudėtingą slaptažodį, naudositės naujausia antivirusine programine įranga ir pan.
 3. Nors Sizeer naudojasi antivirusine programine įranga, kad apsaugotų Tinklapio turinį, Sizeer negarantuoja, kad Tinklapyje ir (ar) atsisiunčiamuose failuose nėra virusų. Atsižvelgdami į tai patariame naudotis papildomomis apsisaugojimo nuo virusų priemonėmis.
 4. Sizeer ar Trečiųjų asmenų paslaugų teikėjai jokia forma neatsako jums ar tretiesiems asmenims už:

  1. bet kokius netiesioginius ar atsitiktinius nuostolius;
  2. bet kokį pajamų netekimą, verslo galimybių sumažėjimą arba įmonės reputacijos pablogėjimą, verslo ar pelno (tiek tiesioginį, tiek netiesioginį) praradimą; ir
  3. bet kokį reikalavimą, žalą ar nuostolius, kurie atsirado dėl Tinklapyje vykdomų ar su juo susijusių Jūsų veiksmų.
 5. Jeigu taikytinos imperatyvios teisės aktų nuostatos numato kitaip, kai kurie arba visi šiame skyriuje numatyti atsakomybės ribojimai ar išimtys gali būti netaikomi.
§8. TECHNINĖS TINKLAPIO NAUDOJIMO SĄLYGOS

1. Norint naudotis Tinklapiu ir (ar) Tinklapio teikiamomis paslaugomis, Jūsų sistema turi atitikti minimalius techninius reikalavimus: (1) naršyklė turi būti Internet Explorer 8.0 arba naujesnės versijos su įgalintais „ActiveX“, „JavaScript“ ir slapukų priėmimu; arba Mozilla Firefox 3.0 arba naujesnės versijos su įgalintais „Java“, „JavaScript“ ir slapukų priėmimu; arba Google Chrome 21.0 arba naujesnės versijos su įgalintais „Java“, „JavaScript“ ir slapukų priėmimu; taip pat (2) minimali ekrano skiriamoji geba turi būti 1280 x 800 pikselių.

2. Sizeer deda visas pastangas užtikrinti tinkamą Tinklapio funkcionavimą, taip pat siekia, kad Tinklapis veiktų nepertraukiamai ir be gedimų „toks, koks jis yra“ arba „koks yra prieinamas“ Taisyklių sudarymo momentu ir suteikia Klientams / Pirkėjams / Lankytojams prieigą prie jo be jokių aiškiai išreikštų ar numanomų garantijų ir patvirtinimų, įskaitant garantijų ir patvirtinimų dėl Tinklapio tikslumo, tinkamumo naudoti tam tikram tikslui, pavadinimo, nepažeidžiamumo ir kt. Jūs suprantate ir sutinkate, kad techniškai neįmanoma Sizeer nuolat užtikrinti visišką (100 %) Tinklapio prieinamumą. Nepaisant to, Sizeer sieks išlaikyti Tinklapį prieinamą tiek, kiek įmanoma, tačiau Jūs neturėsite teisės pateikti pretenzijų ar reikalavimų Sizeer dėl Tinklapio prieinamumo ir iš anksto atsisakote atitinkamų reikalavimų, jeigu jų būtų ar atsirastų. Bet kuriuo atveju, pastebėjęs nekorektišką Tinklapio veikimą arba pertraukas Tinklapio veikime Jūs privalote pranešti apie tai Sizeer.

3. Sizeer pasilieka teisę visiškai arba iš dalies, laikinai arba visam laikui, apriboti prieigą prie Tinklapio, taip pat be išankstinio Jūsų įspėjimo, savo nuožiūra, keisti, modifikuoti, pridėti, pašalinti, nepratęsti, panaikinti ar nutraukti bet kurią Tinklapio ir (ar) Tinklapio paslaugų dalį.

4. Visus pastebėjimus ir (ar) nusiskundimus, susijusius su Tinklapio veikimu, Jūs galite pateikti raštu adresu: Sizeer „PLC PANORAMA“, Saltoniškių g. 9, LT-08105 Vilnius arba elektroniniu paštu: info@sizeer.lt. Savo kreipimesi privalote nurodyti savo vardą, pavardę, pašto / elektroninio pašto adresą, o taip pat nekorektiško Tinklapio veikimo aprašymą ir datą (laiką).

5. Visus nusiskundimus dėl Tinklapio veikimo, gautus iš Jūsų aukščiau 8.4 punkte aptarta tvarka, Sizeer apsvarstys per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo tokio kreipimosi gavimo dienos ir informuos Jus apie priimtą sprendimą Jūsų nurodytais kontaktiniais duomenimis šios Tinklapio naudojimo tvarkos 10 skyriuje nustatyta tvarka.

§9. Intelektinės nuosavybės teisės


1. Sizeer ar, kai tai aiškiai nurodyta, tretieji asmenys išsaugo Intelektinės nuosavybės teises į Tinklapį, domeną ir jo turinį maksimalia Taisyklėms taikomų teisės aktų leidžiama apimtimi. Visos atitinkamos teisės yra saugomos visame pasaulyje. Jūs negalite kokiu nors būdu keisti, kopijuoti, atkurti, pakartotinai publikuoti, įkelti, pateikti, persiųsti, parduoti, kurti išvestinius darbus, bet kokiu būdu panaudoti ar platinti Tinklapį, Tinklapio turinį, įskaitant tekstą, grafiką, kodą ir (ar) programinę įrangą, ar bet kokį kitą turinį, nebent Sizeer davė raštišką leidimą tokiems veiksmams atlikti, arba jei tokie veiksmai aiškiai leidžiami esant tam tikroms specifinėms sąlygoms, nurodytoms Taisyklėse. Nepaisant to, Jūs galite spausdinti ir (ar) atsisiųsti atskirus Tinklapio puslapius išimtinai Jūsų asmeniniam, nekomerciniam naudojimui, su sąlyga, kad Jūs nekeisite arba neištrinsite iš naudojamos medžiagos jokių įspėjimų dėl Intelektinės nuosavybės teisių ir nuosavybės.

2. Jūs pripažįstate ir sutinkate, kad Sizeer yra visų Intelektinės nuosavybės teisių Tinklapyje bei į Tinklapį ir domeną savininkas arba turi teisėtą ir pagrįstą teisę naudotis Intelektinės nuosavybės teisėmis, taip pat kad, išskyrus atvejus, kai tai tiesiogiai nurodyta Taisyklėse, Jūs neįgyjate jokių Intelektinės nuosavybės teisių Tinklapyje ir (ar) į Tinklapį.

3. Visi Tinklapyje prieinami prekių ir paslaugų ženklai yra Sizeer nuosavybė arba Sizeer juos teisėtai naudoja (įskaitant siūlomų įsigyti Prekių ženklus). Taisyklėmis nėra suteikiamos jokios teisės naudoti ar naudotis tokiais prekių ir (ar) paslaugų ženklais (įskaitant Prekių ženklus).

4. Tinklapio turinys gali būti cituojamas, kai tam yra gautas išankstinis rašytinis Sizeer sutikimas ir yra tinkamai nurodomas cituojamo turinio šaltinis.

§10. PRANEŠIMAI


1. Jeigu Jūs nenurodysite mums raštu kitaip ar atskirame Taisyklių dokumente nėra nurodyta kitaip, mes bendrausime su Jumis elektroninio pašto adresu ir (ar) pateikiant pranešimus Tinklapyje. Jūs sutinkate gauti iš mūsų elektroninius pranešimus ir sutinkate, kad šie elektroniniai pranešimai yra saugūs ir atitinka rašytinio pranešimo formai taikomus teisės aktų reikalavimus. Laikoma, kad Jūs gavote pranešimą tada, kai Sizeer išsiuntė jį Jūsų elektroninio pašto adresu, pateiktu Paskyroje ar Prekių užsakyme. Jūs sutinkate ir įsipareigojate atnaujinti elektroninio pašto adresą jam pasikeitus ir reguliariai tikrinti pranešimus Tinklapyje.

2. Visi Sizeer adresuoti ir teisinę galią turintys pranešimai, susiję su šios Tinklapio naudojimo tvarkos sąlygomis ir (ar) Taisyklėmis, turi būti rašytinės formos ir pristatyti mums asmeniškai arba naudojantis tokiomis pristatymo priemonėmis, kurios leidžia pateikti įrodymą apie gavimą, tokiais kontaktiniais rekvizitais: Sizeer „PLC PANORAMA“, Saltoniškių g. 9, LT-08105 Vilnius; info@sizeer.lt. Jūsų vardu Sizeer siunčiami pranešimai įsigalioja nuo jų gavimo momento

§11. Taikytina teisė ir ginčų sprendimas


1. Jeigu Lietuvos Respublikos teisės imperatyvios nuostatos, įskaitant Europos Sąjungos teisės imperatyvias nuostatas, nereikalauja kitaip, Taisyklėms ir atskiriems jas sudarantiems dokumentams, iš jų kylantiems ar su jomis susijusiems teisiniams santykiams yra taikoma (įskaitant klausimus dėl sudarymo, galiojimo, negaliojimo, vykdymo, nutraukimo ir atsisakymo) Lietuvos Respublikos teisė ir Taisyklės yra aiškinamos vadovaujantis šia teise, kurios sudėtine dalimi yra Europos Sąjungos teisė.

2. Kiekvienas ginčas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis iš Taisyklių ar susijęs su Taisyklėmis, jų pažeidimu, nutraukimu, atsisakymu ar galiojimu, sprendžiamas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose, išskyrus, kai atskirame Taisyklų dokumente ar imperatyviose taikytinų teisės aktų nuostatose nurodyta kitaip.

3. Be Tinklapio naudojimo taisyklių 11.2 punkte aptartų Jūsų teisių dėl ginčų sprendimo, Jūsų skundas, susijęs su Preke, kurią pirkote Tinklapyje, gali būti sprendžiamas ne teismo tvarka. Dėl ginčo sprendimo alternatyvia (ne teismo) ginčų nagrinėjimo tvarka, savo skundą, susijusį su Tinklapyje įsigyta Preke, taip pat galite pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai, vadovaujantis tarnybos nustatyta ir taikoma ginčų sprendimų tvarka, ar kitai, atitinkamai ginčų sprendimo įstaigai, dėl elektroninio ginčo sprendimo naudojantis svetaine, pasiekiama internetiniu adresu: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main.

§12. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS


1. Sizeer pasilieka teisę, savo nuožiūra, bet kuriuo metu įvesti ir (ar) atšaukti pasiūlymus, akcijas arba keisti Prekių kainas, skelbiamas Tinklapyje, arba bet kokią Tinklapio medžiagą ar turinį, nepažeidžiant Kliento teisių, įskaitant Sutarties sąlygų, sudarytų iki tokio pakeitimo.

2. Šioje Tinklapio naudojimo tvarkoje ir (ar) bet kuriame Taisyklių dokumente neaptarti klausimai sprendžiami vadovaujantis taikytinų teisės aktų nuostatomis.

3. Jeigu kuri nors Taisyklių dokumento nuostata prieštarauja teisės aktams, arba pasikeitus teisės aktams tokia tampa, ar dėl kokių nors kitų priežasčių yra negaliojanti, ji nedaro negaliojančiomis likusiųjų atitinkamo Taisyklių dokumento nuostatų. Tokiu atveju Sizeer nedelsiant pakeis ją teisiškai veiksminga norma, kuri savo turiniu kiek įmanoma labiau atitiktų negaliojančios nuostatos ir atitinkamo Taisyklių dokumento tikslą.

4. Jūs neturite teisės perleisti jokio Taisyklių dokumento ir (ar) savo teisių ir pareigų kylančių iš jo ir (ar) susijusio su juo tretiesiems asmenims be išankstinio raštiško ir aiškiai išreikšto Sizeer sutikimo. Sizeer turi teisę perleisti bet kokias teises ir pareigas pagal Taisyklių dokumentus be papildomo Jūsų sutikimo bet kokiam juridiniam asmeniui. Tokio perdavimo atveju, Taisyklių dokumentų nuostatos bus privalomos Sizeer teisių perėmėjams, užtikrinant ne mažesnės apimties garantijas ir (ar) teises, kurios suteikiamos Jums pagal Taisyklių dokumentus.

5. Sizeer neatsako už bet kokias ir visas Jūsų išlaidas, įskaitant internetinio ar kitokių ryšio priemonių paslaugų tiekėjų ir (ar) kitų trečiųjų šalių taikomus mokesčius, įkainius ir (ar) bet kokius kitus mokėjimus, kurias Jūs patiriate dėl naudojimosi Tinklapiu ir (ar) sutarties dėl Prekių pirkimo – pardavimo per jį sudarymo.

§13. KONTAKTAI


Jeigu Jums reikia pagalbos ar turite kokių nors klausimų ir (ar) pretenzijų dėl Taisyklių aiškinimo ir (arba) jų taikymo, prašome kreiptis toliau nurodytais Sizeer klientų aptarnavimo kontaktais:

Adresu: Sizeer „PLC PANORAMA“, Saltoniškių g. 9, LT-08105 Vilnius;

Elektroniniu paštu: info@sizeer.lt

arba

Telefonu: +370 5 2078163 (Klientų aptarnavimo skyrius dirba darbo dienomis nuo 10:00 iki 18:00).

Į visus Jūsų paklausimus, pateiktus raštu, atsakysime ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų.


Grįžti
×
[script]/*$(document).ready(function() { /* MP - Bug ENPSUP-12079 */ /* $('#js-header').mouseenter(function() { $('.zoomContainer').css('z-index', '0'); }); $('#js-header').mouseleave(function() { $('.zoomContainer').css('z-index', '100'); });});$(document).ready(function() { $('#cart_flow_address_step_loyaltyScheme_loyaltyClubJoin').change(function(){if($(this).is(':checked')) {$('#cart_flow_address_step_loyaltyScheme_consentForm_consent_1704_0').attr('required', '');} else {$('#cart_flow_address_step_loyaltyScheme_consentForm_consent_1704_0').removeAttr('required');}});});*/[/script]