SizeerClub taisyklės

Aktuali redakcija. Galioja nuo 2017 m. vasario 1 d.

 

„SIZEERCLUB“ LOJALUMO PROGRAMOS TAISYKLĖS

Šios „SizeerClub“ lojalumo programos taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato bendrąsias dalyvavimo „SizeerClub“ lojalumo programoje (toliau – Lojalumo programa) sąlygas. Lojalumo programą organizuoja UAB „Marketing Investment Group Lietuva“, juridinio asmens kodas 304124767, buveinės adresas Gvazdikų g. 75, Vilnius, Lietuva (toliau – Organizatorius). Duomenys apie Organizatorių kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre (VĮ „Registrų centras“ Vilniaus filialas).

1. SĄVOKOS

Šiose Taisyklėse vartojamos sąvokos turi žemiau jiems priskiriamas reikšmes:

1.1. Duomenų bazė – Lojalumo programos dalyvių duomenų, įskaitant asmens duomenis, gautų jiems prisijungiant prie Lojalumo programos ir dalyvaujant Lojalumo programoje, visuma. Šių Dalyvių kaip asmens duomenų subjektų asmens duomenų valdytoju pagal Įstatymą yra Organizatorius. Organizatorius turi teisę tvarkyti asmens duomenis pats arba įgalioti kitą (fizinį arba juridinį) asmenį - asmens duomenų tvarkytoją (vadovaujantis šių Taisyklių 1.12 punktu Duomenų gavėjas ir duomenų tvarkytojas šių Taisyklių sudarymo metu yra tas pats juridinis asmuo), apie tai informuodamas asmens duomenų subjektą.

1.2. Anketa – Organizatoriaus nustatytos formos anketa-prašymas dalyvauti Lojalumo programoje pagal Organizatoriaus Taisykles, kurioje nurodomi asmens, pageidaujančio tapti Dalyviu duomenys, įskaitant asmens duomenis, ir pateikiami sutikimai/nesutikimai asmens duomenų tvarkymui (kai taikoma), kurią pasirašo ir Organizatoriui pateikia Lojalumo programoje pageidaujantis dalyvauti asmuo. Organizatorius turi teisę savo nuožiūra bet kada keisti anketos formą ir turinį.

1.3. „SizeerClub“ kortelė – Dalyviui Organizatoriaus išduodama kortelė, turinti unikalų numerį (brūkšninį kodą), identifikuojantį Dalyvį.

1.4. Dalyvis – fizinis asmuo, pateikęs užpildytą ir pasirašytą Anketą, tokiu būdu savanoriškai patvirtinęs savo sutikimą dalyvauti Lojalumo programoje, kuriam šiose Taisyklėse numatyta tvarka atidaryta Paskyra ir išduota galiojanti „SizeerClub“ kortelė.

1.5. Paskyra – Taisyklėse nustatyta tvarka pateikus užpildytą ir pasirašytą Anketą, Organizatoriaus nurodytame interneto tinklapyje Dalyvio vardu atidaryta paskyra. Paskyra yra susieta su Dalyviui išduota „SizeerClub“ kortele. Paskyroje saugoma informacija apie visas Dalyvio atliktas operacijas pasinaudojant „SizeerClub“ kortele, o taip pat informacija apie Dalyviui suteiktą teisę į Nuolaidą ir jos galiojimo laiką.

1.6. Nuolaida – nuolaida, skiriama Dalyviui už kiekvieną vienkartinį prekių įsigijimą (apsipirkimą) už ne mažesnę nei 50,00 (penkiasdešimties) EUR sumą, pasinaudojant „SizeerClub“ kortele. Teisė į Nuolaidą suteikiama kitą dieną po kiekvieno tokio apsipirkimo. Suteiktos Nuolaidos dydis gali kisti šiose Taisyklėse nustatyta tvarka.

1.7. Įstatymas - 1996 m. birželio 11 d. Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas Nr. I-1374 (publikavimas - Valstybės žinios, 1996-07-03, Nr. 63-1479) su vėlesniais pakeitimais ir papildymais, galiojantis Taisyklių įsigaliojimo dieną (įsigaliojimo data nurodyta Taisyklių viršuje).

1.8. Nuolaidos dydis – Dalyviui taikomos Nuolaidos dydis, nurodytas Paskyroje.

1.9. Nuolaidos dydžio lentelė – lentelė, kurioje pateikiama taikomos Nuolaidos dydžio ir galiojimo trukmės apskaičiavimo tvarka.

1.10. Prekės – bet kokios prekės, įsigyjamos Organizatoriaus prekybos vietoje arba internetu „Sizeer“ elektroninėje parduotuvėje (Sizeer.lt), kai tokios prekės pristatomos įsigyjančio asmens nurodytu adresu Lietuvoje.

1.11. Organizatoriaus prekybos vieta (-os) Lietuvos Respublikoje veikianti (-čios) „Sizeer“ parduotuvė (-s), kurioje (-se) savo veiklą vykdo Organizatorius.

1.12. Duomenų gavėjas ir duomenų tvarkytojas – motininė Organizatoriaus bendrovė - Marketing Investment Group S.A., juridinio asmens kodas 351469736, adresas Dekerta g. 18, Krokuva 30-703, Lenkijos Respublika, kuriai Organizatorius perduoda Dalyvių asmens duomenis (toliau tekste vadinamas Duomenų gavėju).

2. BENDROSIOS NUOSTATOS

2.1. Lojalumo programa organizuojama išimtinai tarpininkaujant „Sizeer“ parduotuvių tinklui. Aktualus Lojalumo programoje dalyvaujančių „Sizeer“ parduotuvių tinklo Lietuvoje sąrašas nurodytas šių Taisyklių priede Nr. 1 ir interneto tinklalapyje sizeer.lt

2.2. Lojalumo programoje turi teisę dalyvauti tik veiksnus, pilnametis fizinis asmuo, turintis adresą korespondencijai Lietuvos Respublikoje. Jeigu Lojalumo programoje pageidauja dalyvauti nepilnametis nuo 14 iki 18 metų, toks asmuo privalo gauti vieno iš tėvų ar globėjo rašytinį sutikimą, kurio forma yra pridedama prie šių Taisyklių (priedas Nr. 2) ir kuri taip pat skelbiama interneto tinklalapyje sizeer.lt.

2.3. Prisijungti prie Lojalumo programos turi teisę kiekvienas „Sizeer“ parduotuvės klientas, įsigijęs Prekių už ne mažesnę nei 50,00 (penkiasdešimties) EUR sumą Prekybos vietoje arba internetu. Toks klientas, pageidaujantis prisijungti prie Lojalumo programos, galės dalyvauti Lojalumo programoje tapęs Dalyviu, t. y.:

2.3.1. kai Prekių įsigyjama Prekybos vietoje: po to, kai pateikus Organizatoriaus prekybos vietos darbuotojui (Organizatoriaus atstovui) teisingai užpildytą ir pasirašytą Anketą, patikrinama, ar asmuo atitinka šiose Taisyklės nustatytus reikalavimus, bei nustačius, kad atitinka Taisyklių reikalavimus, toks asmuo užregistruojamas Lojalumo programoje (sukuriama Paskyra) ir jam suteikiama „SizeerClub“ kortelė ARBA

2.3.2. kai Prekių įsigyjama „Sizeer“ elektroninėje parduotuvėje: po to, kai internetu pateikus teisingai užpildytą Anketą, patikrinama, ar asmuo atitinka šiose Taisyklės nustatytus reikalavimus, bei nustačius, kad atitinka Taisyklių reikalavimus, toks asmuo užregistruojamas Lojalumo programoje (sukuriama Paskyra) ir jam suteikiama „SizeerClub“ kortelė.

2.4. Asmeniui, užregistruotam Lojalumo programoje, ne vėliau kaip per 50 (penkiasdešimt) darbo dienų išduodama (Organizatoriaus prekybos vietoje) arba išsiunčiama paštu (Anketoje nurodytu adresu) „SizeerClub“ kortelė. Dalyvio „SizeerClub“ kortelė leidžia identifikuoti Dalyvį bei kaupti jo duomenis apie įvykdytus pirkimus Duomenų bazėje.

2.5. Dalyvis vienu metu turi teisę turėti tik vieną aktyvią Dalyvio Paskyrą ir vieną „SizeerClub“ kortelę.

2.6. Lojalumo programos Dalyviui šiose Taisyklėse numatyta tvarka yra taikoma Nuolaida. Nuolaida yra taikoma visoms Organizatoriaus prekybos vietoje arba Sizeer“ elektroninėje parduotuvėje (sizeer.lt) prekiaujamoms Prekėms.

2.7. Organizatorius pasilieka sau teisę laikinai arba visam laikui uždaryti tam tikras Organizatoriaus prekybos vietas arba išimti iš apyvartos tam tikras Organizatoriaus prekybos vietose ir (arba) „Sizeer“ elektroninėje parduotuvėje (sizeer.lt) parduodamas Prekes be išankstinio įspėjimo.

2.8. Pasirašydamas Anketą asmuo patvirtina, kad susipažino su Lojalumo programos Taisyklių sąlygomis, su jomis sutinka ir įsipareigoja jų laikytis.

2.9. Šios Taisyklės taikomos visiems Dalyviams nenumatant jokių išimčių. Santykiai, kurių nereglamentuoja šios Taisyklės arba reglamentuoja juos tik iš dalies, reguliuojami atskirais susitarimais, Įstatymu ir (arba) kitais galiojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais.

2.10. Su šiomis Taisyklėmis, šių Taisyklių pakeitimais, taip pat su informacija apie Lojalumo programos sustabdymą ar pabaigą galima susipažinti Organizatoriaus prekybos vietoje, „Sizeer“ elektroninėje parduotuvėje (Sizeer.lt) ir (arba) Organizatoriaus interneto tinklalapyje www.SizeerClub.com.

3. ASMENS DUOMENYS

3.1. Dalyvio asmens duomenys yra tvarkomi pagal šias Taisykles, Įstatymą bei kitus galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus, taip pat vadovaujantis Organizatoriaus patvirtintomis asmens duomenų tvarkymo taisyklėmis.

3.2. Dalyviui yra žinoma, kad užpildžius, pasirašius ir pateikus Anketą tarp Organizatoriaus ir tokio asmens yra sudaromas ir bus vykdomas susitarimas dėl dalyvavimo Lojalumo programoje ir Dalyvio asmens duomenys bus tvarkomi Lojalumo programos vykdymo tikslu.

3.3. Dalyvio asmens duomenys tiesioginės rinkodaros tikslu tvarkomi tik šiose Taisyklėse nustatyta tvarka gavus Dalyvio sutikimą. Pasirašydamas Anketą ir pažymėdamas laukelyje „Aš sutinku, kad mano asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu“ Dalyvis sutinka, kad Organizatorius naudotų (tvarkytų) Dalyvio asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais. Taip pat Dalyvis turės galimybę nurodyti, dėl kurių kontaktinių duomens naudojimo tiesioginės rinkodaros tikslais jis sutinka (elektroninio pašto adreso, telefono numerio, gyvenamosios vietos adreso). Dalyvio sutikimas, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais, reiškia, kad jis sutinka, jog Organizatorius, šių duomenų pagrindu siųstų Dalyviui specialius pasiūlymus, reklaminę ir kitą informaciją, susijusią su Organizatoriaus prekybos vietų veikla ir jose parduodamomis Prekėmis. Tiesioginės rinkodaros pranešimai Dalyviams siunčiami tik jų nurodytais kontaktiniais duomenimis. Dalyvis turi teisę bet kada nepateikdamas jokių motyvų Organizatoriui nurodyti, kad nepageidauja gauti tiesioginės rinkodaros pranešimų, kreipdamasis į Organizatorių paštu adresu Sizeer PLC „PANORAMA“, Saltoniškių g. 9, LT-08105 Vilnius, elektroniniu paštu info@sizeer.lt arba įteikdamas prašymą tiesiogiai Organizatoriaus prekybos vietos darbuotojui (atstovui). Dalyvio asmens duomenys tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais saugomi šių Taisyklių 3.14 punkte nurodytą laikotarpį.

3.4. Dalyvis yra informuotas ir sutinka, kad Dalyvio asmens duomenis gali būti perduodami Duomenų gavėjui, siekiant tinkamai vykdyti Organizatoriaus įsipareigojimus pagal Lojalumo programą ir suteikti galimybę Dalyviui naudotis Lojalumo programos teikiamomis Nuolaidomis.

3.5. Dalyvis laisva valia pats tiesiogiai teikia Organizatoriui savo asmens duomenis. Dalyvio asmens duomenys nurodomi užpildytoje Anketoje arba kituose Organizatoriui pateiktuose dokumentuose.

3.6. Organizatorius nustato šį baigtinį Dalyvių tvarkomų asmens duomenų sąrašą: asmens vardas ir pavardė, lytis, gimimo data, adresas (miestas, gatvė, namo ir (ar) buto numeris, pašto kodas), elektroninio pašto adresas, IP adresas, Organizatoriaus prekybos vietose ir (arba) „Sizeer“ elektroninėje parduotuvėje (Sizeer.lt) įvykdytų ankstesnių mokėjimų (apsipirkimų) istorija, banko kortelės (mokėjimo kortelės) duomenys, telefono numeris, avalynės ir drabužių dydis, pomėgiai (mėgstama muzika, mėgstami filmai, mėgstamas laiko praleidimo būdas, mėgstamos TV programos, laiko praleidimo būdas internete, lankomi sporto būreliai, lankomi šokiai, mėgstamos kelionės). Dalyvio adresas korespondencijai gauti gali būti tik Lietuvos Respublikoje.

3.7. Šių Taisyklių 3.6 punkte nurodyti Dalyvio asmens duomenys tvarkomi Lojalumo programos vykdymo ir tiesioginės rinkodaros tikslais (kai Dalyvis duoda atskirą sutikimą tokių asmens duomenų tvarkymui, kaip nurodyta šių Taisyklių 3.3 punkte).

3.8. Kiekvienas Dalyvis turi Įstatyme numatytas asmens duomenų subjekto teises:

3.8.1. susipažinti su savo asmens duomenimis;

3.8.2. reikalauti savo asmens duomenis pakeisti, papildyti, atnaujinti;

3.8.3. reikalauti savo asmens duomenis panaikinti ar sustabdyti jų tvarkymą, jeigu, Dalyvio nuomone, jo asmens duomenys yra tvarkomi nesilaikant Įstatyme numatytų reikalavimų;

3.8.4. gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie jo asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kokiems duomenų gavėjams teikiami ir (ar) buvo pateikti per paskutinius vienerius metus.

3.9. Teisę susipažinti su savo asmens duomenimis (šių Taisyklių 3.8.1 punktas) ir (ar) kita informacija, susijusia su Dalyvio asmens duomenų tvarkymu (įskaitant nurodytą Taisyklių 3.8.4 punkte), Dalyvis gali įgyvendinti tik pateikęs Organizatoriui asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Jei prašymą Dalyvis siunčia paštu arba per pasiuntinį, prie prašymo turi būti pridėta notaro patvirtinta Dalyvio tapatybę patvirtinančio dokumento kopija. Kai dėl informacijos apie asmenį kreipiasi jo atstovas, jis turi pateikti atstovavimą patvirtinantį dokumentą ir savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

3.10. Organizatorius, gavęs Dalyvio ar jo atstovo paklausimą dėl jo asmens duomenų tvarkymo, raštu pateikia Dalyviui prašomus duomenis ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Dalyvio kreipimosi dienos. Organizatorius prašomus duomenis Dalyviui teikia neatlygintinai vieną kartą per kalendorinius metus.

3.11. Jeigu Dalyvis, susipažinęs su savo asmens duomenimis, nustato, kad jo asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai, Organizatorius nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas, neatlygintinai patikrinęs Dalyvio asmens duomenų tvarkymo teisėtumą ir nustatęs pažeidimus, nedelsdamas sustabdo tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus ir sunaikina sukauptus asmens duomenis. Organizatorius nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas, praneša Dalyviui ar jo įgaliotam atstovui apie priklausomai nuo to, ar buvo nustatytas pažeidimas, jo prašymu atliktą ar neatliktą Dalyvio asmens duomenų sunaikinimą ar asmens duomenų tvarkymo veiksmų sustabdymą.

3.12. Dalyvis atsako už savo pateiktų asmens duomenų, išvardintų šių Taisyklių 3.6 punkte, teisingumą ir aktualumą. Pasikeitus Dalyvio asmens duomenims, Dalyvis, kreipdamasis paštu, elektroniniu paštu ar tiesiogiai į Organizatoriaus darbuotoją (atstovą), privalo nedelsdamas apie tai pranešti Organizatoriui ir prisiima asmeninę atsakomybę už šio įsipareigojimo neįvykdymą. Dalyvio prašymu, Organizatorius privalo pakeisti / atnaujinti jo asmens duomenis, kurie Dalyvio nuomone, yra pasikeitę, neteisingi, neišsamūs ir (ar) netikslūs.

3.13. Organizatorius neatsako už žalą, patirtą Dalyvio ir (arba) trečiųjų asmenų dėl to, kad Dalyvis pateikė neteisingus ir (arba) neišsamius asmens duomenis arba neinformavo Organizatoriaus, kad šis pakeistų ir (ar) papildytų Dalyvio asmens duomenis jiems pasikeitus. Jei pildydamas Anketą asmuo pateikia (nurodo) trečiųjų asmenų asmens duomenis, toks asmuo bus atsakingas už tokių duomenų pateikimo ir naudojimo teisėtumą.

3.14. Asmens duomenys Organizatoriaus tvarkomi ir saugomi ne ilgiau, nei reikalinga šiose Taisyklėse nurodytais tikslais, t. y. Lojalumo programos taikymo laikotarpiu (kol galioja (nėra užblokuota ar prarasta, ar jos nėra atsisakyta) „SizeerClub“ kortelė), tačiau bet kokiu atveju, ne ilgiau negu 3 (trejus) metus nuo paskutinio karto, kuomet Dalyvis Organizatoriaus prekybos vietoje arba „Sizeer“ elektroninėje parduotuvėje (Sizeer.lt) pasinaudojo „SizeerClub“ kortele.

3.15. Kai Dalyvio asmens duomenys nebereikalingi šiose Taisyklėse nurodytais tikslais, Organizatorius įsipareigoja juos sunaikinti arba perduoti valstybiniams archyvams, nebent taikytinuose teisės aktuose būtų nustatyta kitaip. Asmens duomenys taip pat naikinami arba jų tvarkymo veiksmai sustabdomi pagal Dalyvio pagrįstą prašymą kartu su asmens duomenų subjekto tapatybę ir jo asmens duomenis patvirtinančiais dokumentais šių Taisyklių 3.11 punkte nustatyta tvarka.

3.16. Tuo atveju, jeigu Dalyvis išreiškia prieštaravimą (nesutikimą) dėl jo asmens duomenų tvarkymo, toks prieštaravimas prilyginamas atsisakymui dalyvauti Lojalumo programoje. Tokiu atveju Dalyvio Paskyra yra panaikinama, „SizeerClub“ kortelė blokuojama, asmens duomenys sunaikinami ir teisė į Nuolaida tokiam Dalyviui nebesuteikiama. Dalyvio atsisakymas gauti iš Organizatoriaus informacinius pranešimus (t. y. nesutikimas, kad Dalyvio asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais) nėra laikomas Dalyvio atsisakymu dalyvauti Lojalumo programoje, atitinkamai, toks Dalyvis nepaisant to gali toliau dalyvauti Lojalumo programoje.

3.17. Taisyklių 2.2 punkte nurodyto nepilnamečio asmens, kuris registracijos metu pateikė raštišką savo teisėto atstovo sutikimą dėl dalyvavimo Lojalumo programoje, asmens duomenys bus tvarkomi tik pateikus papildomą jo teisėto atstovo sutikimą dėl nepilnamečio asmens – Dalyvio – asmens duomenų tvarkymo. Toks Dalyvis, sulaukęs pilnametystės (18 m.), turės teisę atšaukti teisėto atstovo duotą sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo arba pateiktus asmens duomenis atnaujinti (pakeisti ir (ar) papildyti).

4. „SIZEERCLUB“ KORTELĖ

4.1. Šių Taisyklių 2.4 punkte nurodyta tvarka Dalyviui išduota „SizeerClub“ kortelė laikoma įrodymu, kad asmuo dalyvauja Lojalumo programoje.

4.2. Dalyviui pirmą kartą interneto tinklalapyje www.SizeerClub.com jungiantis prie savo Paskyros, laukelyje prie prisijungimo vardo turi būti įvedamas „SizeerClub“ kortelės identifikavimo numeris, o slaptažodžio laukelyje turi būti įvedamas Anketoje nurodyto Dalyvio mobiliojo telefono numeris. Prisijungus prie Paskyros Dalyvis turi teisę peržiūrėti savo Paskyros duomenis, įvykdytų operacijų istoriją, taip pat keisti prisijungimo slaptažodį.

4.3. Kiekvienas Dalyvis turi teisę turėti tik vieną aktyvią „SizeerClub“ kortelę, suteikiančią teisę į Nuolaidą.

4.4. „SizeerClub“ kortelė išlieka Organizatoriaus nuosavybe net po „SizeerClub“ kortelės išdavimo (išsiuntimo) Dalyviui. „SizeerClub“ kortelė išduodama nemokamai.

4.5. Dalyvis privalo saugoti „SizeerClub“ kortelę nuo tiesioginių saulės spindulių, aukštos temperatūros, kitų stiprių ultravioletinio ir šiluminio spinduliavimo šaltinių, elektromagnetinio poveikio, mechaninio poveikio aštriais ir kitais, galinčiais mechaniškai pažeisti „SizeerClub“ kortelės paviršių daiktais, laikyti saugiai, atskirai nuo mobiliojo telefono, raktų ir (ar) žiebtuvėlių. Dalyvis turi teisę naudotis tik galiojančia ir nepažeista „SizeerClub“ kortele.

4.6. „SizeerClub“ kortele turi teisę naudotis tik pats Dalyvis, kurio vardu yra išduota „SizeerClub kortelė. Dalyvis neturi teisės „SizeerClub“ kortelės parduoti, įkeisti arba kitu būdu perduoti ar perleisti tretiesiems asmenims. Bus laikoma, kad „SizeerClub“ kortelę naudojantis asmuo yra Dalyvis. Nepaisant to, Organizatoriaus darbuotojai (atstovai) turi teisę paprašyti asmens, norinčio pasinaudoti „SizeerClub“ kortele, asmens dokumento, kad įsitikintų, jog „SizeerClub“ kortelę naudoja tas asmuo, kurio vardu kortelė buvo išduota. Organizatorius nėra atsakingas už neteisėtą „SizeerClub“ kortelės panaudojimą ir neatsako už žalą, atsiradusią dėl bet kokio neteisėto „SizeerClub“ kortelės panaudojimo.

4.7. Dalyvis, įsipareigoja nedelsdamas pranešti Organizatoriui apie „SizeerClub“ kortelės praradimą ir (ar) pažeidimą (sugadinimą), kreipdamasis paštu, elektroniniu paštu ar tiesiogiai į Organizatoriaus darbuotoją (atstovą). Gavęs tokį pranešimą Organizatorius užblokuoja „SizeerClub“ kortelę ir panaikina Paskyrą.

4.8. Tokiu atveju, jei Dalyvis, informavęs apie „SizeerClub“ kortelės praradimą ar sugadinimą pageidauja toliau dalyvauti Lojalumo programoje, toks Dalyvis iš naujo pildo ir pateikia Anketą bei kartojama Dalyvio registracijos bei naujos „SizeerClub“ kortelės išdavimo procedūra, numatyta šių Taisyklių 2.3-2.4 punktuose.

4.9. „SizeerClub“ kortelė galioja tol, kol Lojalumo programos Dalyvis dalyvauja Lojalumo programoje, t. y. kol Organizatorius vykdo Lojalumo programą ir Dalyvis neatsisako dalyvauti Lojalumo programoje arba „SizeerClub“ kortelė neužblokuojama bet kuriuo šiose Taisyklėse nurodytu atveju. Bet kokiu pagrindu pasibaigus „SizeerClub“ kortelės galiojimui, „SizeerClub“ kortelė yra užblokuojama apie tai Dalyvio iš anksto neinformavus. Pasibaigus „SizeerClub“ kortelės galiojimui / užblokavus „SizeerClub“Dalyvio sukaupta Nuolaida yra panaikinama, tokia Nuolaida į grynuosius pinigus nekeičiama ir kitaip nekompensuojama.

5. NUOLAIDA

5.1. Organizatorius suteikia Dalyviui Nuolaidą kiekvieną kartą įsigyjant Prekių už ne mažesnę nei 50,00 (penkiasdešimties) EUR sumą, pasinaudojant „SizeerClub“ kortele. Nuolaida suteikiama tik „SizeerClub“ kortelės turėtojui (t. y. Lojalumo programos Dalyviui), ji negalioja „SizeerClub“ kortelės turėtojo (t. y. Lojalumo programos Dalyvio) šeimos nariams ir (ar) kitiems asmenims.

5.2. Organizatorius turi išskirtinę teisę nustatyti ir keisti Nuolaidos, teikiamos Lojalumo programos dalyviui, dydį.

5.3. Nuolaidos, teikiamos Dalyviui, dydis nustatomas tokia tvarka:

NUOLAIDOS DYDŽIO LENTELĖ 
10 proc.
Galioja 3 (tris) mėnesius nuo dienos, kai įsigyjama Prekių už ne mažesnę nei 50,00 (penkiasdešimties) EUR sumą.
Galioja 90 (devyniasdešimt) kalendorinių dienų nuo Prekių įsigijimo už ne mažesnę nei 50,00 (penkiasdešimties) EUR sumą dienos.
7 proc.
Galioja pasibaigus 3 (trims) mėnesiams iki 6 (šešių) mėnesių nuo dienos, kai įsigyjama Prekių už ne mažesnę nei 50,00 (penkiasdešimties) EUR sumą.
Galioja nuo 91 (devyniasdešimt pirmos iki 180 (vieno šimto aštuoniasdešimtos) kalendorinės dienos nuo Prekių įsigijimo už ne mažesnę nei 50,00 (penkiasdešimties) EUR sumą dienos.
5 proc.
Galioja pasibaigus 6 (šešiems) mėnesiams iki 12 (dvylikos) mėnesių nuo dienos, kai įsigyjama Prekių už ne mažesnę nei 50,00 (penkiasdešimties) EUR sumą.
Galioja nuo 181 (vieno šimto aštuoniasdešimt pirmos) iki 360 (trys šimtai šešiasdešimtos) kalendorinės dienos nuo Prekių įsigijimo už ne mažesnę nei 50,00 (penkiasdešimties) EUR sumą dienos.
0 proc.
Praėjus 1 (vieneriems) metams iki kito Prekių įsigijimo už ne mažesnę kaip 50,00 (penkiasdešimties) EUR sumą Nuolaida netaikoma.
Nuo 361 (trys šimtai šešiasdešimt pirmos) dienos iki kito Prekių įsigijimo už ne mažesnę nei 50,00 (penkiasdešimties) EUR sumą Nuolaida netaikoma.

5.4. Kiekvieną kartą įsigijus Prekių už ne mažesnę kaip 50,00 (penkiasdešimties) EUR sumą suteikiama Nuolaida Dalyviui skaičiuojama naujam laikotarpiui pagal šių Taisyklių 5.3 pateiktą Nuolaidos dydžio lentelę. Tai reiškia, kad po naujo Prekių įsigijimo (kai nėra pasibaigęs Nuolaidos taikymo laikotarpis, nepaisant taikomo Nuolaidos dydžio) Dalyviui kitą dieną, einančią po įsigijimo dienos, suteikiama didžiausia 10 (dešimties) procentų Nuolaida, kurios galiojimo laikas pradedamas skaičiuoti iš naujo. Nuolaidos už kiekvieną naują Prekių įsigijimą nesumuojamas, tik pradedamas iš naujo skaičiuoti Nuolaidos taikymo laikotarpis, nurodytas šių Taisyklių 5.3 pateikiamoje Nuolaidos dydžio lentelėje.

5.5. Kitos Nuolaidos skaičiavimo taisyklės:

5.5.1. Kitą dieną po Prekių už ne mažesnę kaip 50,00 (penkiasdešimties) EUR sumą įsigijimo Dalyviui suteikiama 3 (tris) mėnesius (t. y. 90 (devyniasdešimt) kalendorinių dienų) galiojanti 10 (dešimties) procentų Nuolaida taikoma visoms Prekėms.

5.5.2. Pasibaigus 3 (trims) mėnesiams (t. y. 90 (devyniasdešimčiai) kalendorinių dienų) nuo Prekių įsigijimo dienos Nuolaida po to einančiam 3 (trijų) mėnesių (90 (devyniasdešimties) kalendorinių dienų) laikotarpiui yra sumažinama iki 7 (septynių) procentų.

5.5.3. Pasibaigus 6 (šešiems) mėnesiams (180 (vienam šimtui aštuoniasdešimčiai) kalendorinių dienų) nuo Prekių įsigijimo dienos Nuolaida po jų einančiam 6 (šešių) mėnesių (180 (vieno šimto aštuoniasdešimties) kalendorinių dienų) laikotarpiui yra sumažinama iki 5 (penkių) procentų.

5.5.4. Jeigu po 1 (vienerių) metų (t. y. 360 (trijų šimtų šešiasdešimties) dienų) nuo Prekių įsigijimo dienos Dalyvis neįsigyja Prekių už ne mažesnę negu 50,00 (penkiasdešimties) EUR sumą, nuo kitos po šio termino einančios dienos (t. y. nuo 361 (trijų šimtų šešiasdešimt pirmos) dienos) Nuolaida tokiam Dalyviui nebesuteikiama.

5.5.5. Nuolaidos galiojimo metu kiekvienas Dalyvis turi teisę pasinaudoti jam suteikta Nuolaida neribotą kartų skaičių, įsigyjant Prekių už bet kokią sumą, išskyrus Prekes, kurios parduodamos su nuolaida ar kurioms taikoma akcija, t. y. Nuolaida nesumuojama ir netaikoma Prekėms, kurių kaina bet kokiu būdu / dėl bet kokios priežasties yra sumažinta.

5.5.6. Dalyviui suteikta Nuolaida jokiais atvejais nebus išmokama ir į grynuosius pinigus nekeičiama.

5.6. Dalyvis turi teisę pasinaudoti Nuolaida tik tuo atveju, jeigu Dalyvis Organizatoriaus prekybos vietos darbuotojui įteikia „SizeerClub“ kortelę. Nepateikus „SizeerClub“ kortelės – Nuolaida nesuteikiama. Tuo atveju, jeigu Dalyvis perka prekes „Sizeer“ elektroninėje parduotuvėje (Sizeer.lt), toks Dalyvis turi teisę pasinaudoti Nuolaida tik tuo atveju, jeigu perkant internetu atitinkame langelyje pateikia savo „SizeerClub“ kortelės numerį. „Sizeer“ elektroninėje parduotuvėje (Sizeer.lt) nepateikus „SizeerClub“ kortelės numerio – Nuolaida nesuteikiama.

5.7. Organizatorius turi teisę atsisakyti suteikti Dalyviui Nuolaidą, įtarus, kad ją siekiama gauti neteisėtai. Tuo atveju, jeigu paaiškės, kad Nuolaida Dalyviui buvo priskirta nepagrįstai, Organizatorius pasilieka sau teisę atšaukti tokiam Dalyviui suteiktą teisę į atitinkamo dydžio Nuolaidą.

5.8. Organizatorius pasilieka sau teisę bet kuriuo metu keisti šių Taisyklių 5.3 punkte nustatytus Nuolaidų dydžius nepranešant apie tai Dalyviams iš anksto asmeniškai. Apie tokį Organizatoriaus sprendimą Dalyviai informuojami viešai, paskelbiant pakeistą Nuolaidų dydžio lentelę Organizatoriaus nurodytame interneto tinklalapyje www.SizeerClub.com ir (arba) informuojant Organizatoriaus prekybos vietose.

5.9. Apie konkrečiam Dalyviui suteiktos Nuolaidos sumažinimą Organizatorius turi teisę, bet neprivalo, pranešti Dalyviui asmeniškai Dalyvio Anketoje nurodytais kontaktiniais adresais, Organizatoriaus pasirinktu būdu: trumpąja (SMS) žinute, elektroniniu paštu arba paštu.

5.10. Dalyvis turi teisę gauti informaciją apie savo Paskyrą bei kitą informaciją, susijusią su teise į Nuolaidą ar jam taikomos Nuolaidos dydžiu Organizatoriaus prekybos vietoje ir (arba) Organizatoriaus nurodytame interneto tinklalapyje www.SizeerClub.com.

5.11. Dalyvis turi teisę kreiptis į Organizatorių ir prašyti priskaičiuoti ir (arba) suteikti Nuolaidą, jeigu mano, kad Organizatorius nepagrįstai nepriskaičiavo ir (arba) nesuteikė Nuolaidos. Dalyvis turi užpildytą prašymą pateikti Organizatoriaus prekybos vietoje arba išsiųsti Organizatoriui elektroniniu paštu (info@sizeer.lt, su nuoroda „SizeerClub“). Visais atvejais Dalyvis privalo prie tokio prašymo pridėti kvitą ir (arba) sąskaitą faktūrą arba kitus dokumentus, kurie patvirtintų Prekių įsigijimą. Kiekvieną tokį prašymą Organizatorius išnagrinės individualiai per 30 (trisdešimt) dienų terminą, skaičiuojamą nuo tokio prašymo gavimo dienos.

5.12. Organizatorius turi teisę panaikinti Dalyvio teisę į Nuolaidą tuo atveju, jeigu Dalyvis grąžins Organizatoriui įsigytas Prekes, už kurių įsigijimą buvo suteikta Nuolaida. Tokiu atveju Dalyvis grąžindamas įsigytas Prekes įsipareigoja Organizatoriaus prekybos vietos darbuotojui pateikti „SizeerClub“ kortelę, kurios pagrindu būtų padaromi įrašai apie Nuolaidos panaikinimą Dalyvio Paskyroje.

6. LOJALUMO PROGRAMOS PABAIGA, PAŠALINIMAS IŠ LOJALUMO PROGRAMOS 

6.1. Organizatorius turi teisę atsisakyti užregistruoti asmenį Dalyviu Lojalumo programoje (sukurti Dalyvio Paskyrą), jeigu:

asmuo užpildęs, pasirašęs ir pateikęs Organizatoriui Anketą neatitinka šiose Taisyklėse nustatytų reikalavimų;

6.1.2. Anketa užpildyta neteisingai, neįskaitomai ir (arba) yra nepasirašyta (kai pateikiama Organizatoriaus prekybos vietoje).

6.2. Organizatorius turi teisę pašalinti Dalyvį iš Lojalumo programos nedelsiant be išankstinio įspėjimo, jeigu:

6.2.1. Dalyvis nesilaiko šių Taisyklių ar šias Taisykles pažeidžia;

6.2.2. Dalyvis Anketoje ar kitokiu būdu pateikė neteisingus duomenis ir (arba) prisistatė Organizatoriui kitu asmeniu;

6.2.3. Dalyvis neteisėtu būdu įgijo teisę į Nuolaidą ar Dalyviui neteisėtai buvo pritaikyta Nuolaida.

6.3. Dalyvį pašalinus iš Lojalumo programos, „SizeerClub“ kortelė automatiškai yra užblokuojama ir kortelės galiojimas baigiasi.

6.4. Dalyvis turi teisę bet kuriuo metu atsisakyti dalyvauti Lojalumo programoje. Organizatoriui elektroniniu paštu gavus Dalyvio rašytinį atsisakymą dalyvauti Lojalumo programoje, Organizatorius nedelsiant panaikina Dalyvio Paskyrą, teisę į Nuolaidą, sukauptus Dalyvio asmens duomenis bei užblokuoja „SizeerClub“ kortelę.

6.5. Dalyvio atsisakymas dalyvauti Lojalumo programoje nepanaikina jo teisių pakartotinai dalyvauti Lojalumo programoje ateityje.

6.6. Lojalumo programa galioja neribotą laiką, kol Organizatorius Lojalumo programos nepanaikina. Lojalumo programos galiojimas pradedamas skaičiuoti nuo paskelbimo apie jos pradžią dienos Organizatoriaus nurodytame interneto tinklalapyje (www.SizeerClub.com). Organizatorius pasilieka sau teisę sustabdyti arba baigti Lojalumo programą bet kuriuo metu apie tai informuodamas Organizatoriaus prekybos vietose ir (arba) Organizatoriaus nurodytame interneto tinklalapyje (www.SizeerClub.com) paskelbiant apie sustabdymą / nutraukimą iš anksto prieš 7 (septynias) kalendorines dienas iki Lojalumo programos sustabdymo ar pasibaigimo dienos.

7 PAKEITIMAI IR PAPILDYMAI

7.1. Organizatorius turi teisę vienašališkai keisti ir (ar) pildyti šias Lojalumo programos Taisykles apie tai iš anksto asmeniškai nepranešus Dalyviams. Apie tokius sprendimus Dalyviai informuojami viešai, pakeistas ir (ar) papildytas Taisykles paskelbiant Organizatoriaus nurodytame interneto tinklalapyje www.SizeerClub.com ir (arba) Organizatoriaus prekybos vietose.

7.2. Pakeistos ir (ar) papildytos Taisyklės įsigalioja nuo jų paskelbimo šių Taisyklių 7.1 punkte nurodyta tvarka dienos.

 

8. PRANEŠIMAI 

8.1. Jeigu šiose Taisyklėse nenustatyta kitaip, pranešimai siunčiami Dalyviams Anketoje nurodytu pašto adresu, elektroniniu paštu arba trumpąja (SMS) žinute Anketoje nurodytu mobiliuoju telefonu. Tuo atveju, jeigu Dalyvis pareikš pretenzijas dėl pranešimo neįteikimo (negavimo), tokia pretenzija kiekvienu atveju bus nagrinėjama atsižvelgiant į konkrečias faktines aplinkybes.

8.2. Jeigu šiose Taisyklėse nenustatyta kitaip, pranešimai Organizatoriui pateikiami raštu Organizatoriaus prekybos vietoje, siunčiami registruotu paštu adresu Sizeer „PLC PANORAMA“, Saltoniškių g. 9, LT-08105 Vilnius, arba elektroniniu paštu, Organizatoriaus elektroninio pašto adresu – info@sizeer.lt, su nuoroda „SizeerClub“.

8.3. Visus Organizatoriui skirtus pranešimus (dėl „SizeerClub“ kortelės užblokavimo, duomenų pakeitimo ir kt.) Dalyvis teikia asmeniškai arba per įgaliotą asmenį (tuomet kartu pateikiamas įgaliojimus patvirtinantis dokumentas).

9. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

9.1. Šios Taisyklės sudarytos ir aiškinamos bei santykiams, kylantiems iš šių Taisyklių, taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

9.2. Kiekvienas ginčas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis iš šių Taisyklių ar susijęs su jomis bei Taisyklių pažeidimu ar galiojimu, sprendžiamas derybomis, nepavykus susitarti, galutinai sprendžiamas Lietuvos Respublikos teisme, vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais.

9.3. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tiesioginius nuostolius Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka ir pagrindais.PRIEDAS NR. 1

Prie „SIZEERCLUB“ LOJALUMO PROGRAMOS TAISYKLIŲ

„SIZEER“ PARDUOTUVIŲ TINKLAS LIETUVOJE

https://sizeer.lt
PRIEDAS NR. 2

Prie „SIZEERCLUB“ LOJALUMO PROGRAMOS TAISYKLIŲ

 

SUTIKIMO FORMA
DĖL NEPILNAMEČIO ASMENS DALYVAVIMO „SIZEERCLUB“ LOJALUMO PROGRAMOJE 

__________________________________

(įstatyminio atstovo vardas ir pavardė)

SUTIKIMAS


__________________________________

(data, vieta)

/Atsižvelgiant į tai, kad asmuo, norintis dalyvauti Lojalumo programoje „SizeerClub“, Anketos užpildymo ir pateikimo metu turi dalinį civilinį veiksnumą, t. y. nėra sulaukęs pilnametystės, jo įstatyminis atstovas asmeniškai pasirašydamas šį dokumentą išreiškia žemiau nustatyto turinio sutikimą/

Aš, ______________________________________________________________________________

(įstatyminio atstovo vardas ir pavardė),

 pareiškiu, kad esu  _________________________________________________________________

                    (asmens, norinčio dalyvauti Lojalumo programoje „SizeerClub“, vardas ir pavardė), 

nepilnamečio asmens, turinčio dalinį veiksnumą, įstatyminis atstovas ir, pasirašydamas šį sutikimą, sutinku, kad mano atstovaujamasis dalyvautų Lojalumo programoje „SizeerClub“, kurią organizuoja UAB „Marketing Investment Group Lietuva“.

Prašome, pažymėkite tinkamą atsakymą:

 


      Aš sutinku, kad mano vaiko (globotinio) asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu, t. y. kad UAB „Marketing Investment Group Lietuva“ siųstų mano vaikui (globotiniu) specialius pasiūlymus, reklaminę ir kitą informaciją, susijusią su UAB „Marketing Investment Group Lietuva“ prekybos vietų veikla ir jose parduodamomis prekėmis anketoje nurodytais kontaktiniais duomenimis (el. paštu, telefonu (SMS žinute) ar paštu)

     Aš nesutinku, kad mano vaiko (globotinio) asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu kaip aprašyta aukščiau.

Patvirtinu, kad esu informuotas, jog norėdamas papildyti ir (ar) pakeisti šiame sutikime pateiktus duomenis, atsisakyti sutikimo dėl mano vaiko (globotinio) asmens duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslais, turiu teisę tai padaryti UAB „Marketing Investment Group Lietuva“ (Karaliaus Mindaugo pr. 49, Kaunas; Taikos pr. 61, Klaipėda, Saltoniškių g. 9 Vilnius) prekybos vietose, informuoti paštu adresu Sizeer PLC „PANORAMA“, Saltoniškių g. 9, LT-08105 Vilnius, arba elektroninio pašto adresu - info@sizeer.lt.

 

_____________________________________________

(vardas, pavardė, data, parašas)

Grįžti

Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies). Sutikdami, paspauskite mygtuką „Sutinku“. Savo duotą sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.

Sutinku
×
[script]$(document).ready(function() { /* MP - Bug ENPSUP-12079 */ $('#js-header').mouseenter(function() { $('.zoomContainer').css('z-index', '0'); }); $('#js-header').mouseleave(function() { $('.zoomContainer').css('z-index', '100'); });});$(document).ready(function() { $('#cart_flow_address_step_loyaltyScheme_loyaltyClubJoin').change(function(){if($(this).is(':checked')) {$('#cart_flow_address_step_loyaltyScheme_consentForm_consent_1666_0').attr('required', '');$('#cart_flow_address_step_loyaltyScheme_consentForm_consent_1668_0').attr('required', '');} else {$('#cart_flow_address_step_loyaltyScheme_consentForm_consent_1666_0').removeAttr('required');$('#cart_flow_address_step_loyaltyScheme_consentForm_consent_1668_0').removeAttr('required');}});});[/script]