SizeerClub taisyklės

Aktuali redakcija. Galioja nuo 2021 m. gegužės 1 dienos.

 

„SIZEERCLUB“ PROGRAMOS NUOSTATAI

 

Šiuose nuostatuose (toliau – „Nuostatai“) apibrėžtos sąlygos, reglamentuojančios dalyvavimą lojalumo programoje, vadinamoje „SizeerClub“, kurią organizuoja UAB „Marketing Investment Group Lietuva“, juridinio asmens kodas 304124767, registruotos buveinės adresas Gvazdikų g. 170, Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, (toliau – „Organizatorius“).


1. SĄVOKŲ APIBRĖŽTYS

Šiuose Nuostatuose šios iš didžiosios raidės rašomos sąvokos turi šias reikšmes:

1.1. „Mobilioji programėlė“ arba „Programėlė“ reiškia nemokamą Organizatoriaus programėlę, skirtą Klubo nariams, platinamą pavadinimu „SizeerApp“, kuria naudojantis galima užsiregistruoti ir dalyvauti „SizeerClub“ programoje. Mobiliąją programėlę galima parsisiųsti iš „Google Play“ programėlių parduotuvės.

1.2. „Klientas“ reiškia Parduotuvėse apsiperkantį fizinį asmenį, kuris yra vartotojas pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.2281straipsnio 2 dalį.

1.3. „Klubo narys“ reiškia Mobiliojoje programėle tinkamai atlikus „SizeerClub“ registracijos procedūrą Organizatoriaus užregistruotą Klientą. Klubo nariais gali būti visiškai veiksnūs pilnamečiai arba ne jaunesni kaip 16 metų nepilnamečiai, gavę teisėto atstovo (pvz., tėvų ar globėjų) sutikimą prisijungti prie „SizeerClub“.

1.4. „Kliento paskyra“ reiškia tinkamai Internetinėje parduotuvėje užsiregistravusio Kliento paskyrą. Klientas prisijungia prie savo paskyros naudodamasis suteiktu prisijungimo vardu (simbolių seka, pagal kurią klientas atskiriamas nuo kitų klientų) ir susikurtu slaptažodžiu (simbolių seka, pagalkurią Klientas autentifikuojamas, t. y. aiškiai nustatoma ir patikrinama kliento tapatybė Internetinėje parduotuvėje).

1.5. „Nario paskyra“ reiškia „SizeerClub“ užregistruotą paskyrą Programėlėje.

1.6. „Kuponas“ reiškia naudą, kurią Klubo narys galės gauti mainais už sukauptus Taškus. Kuponų, kuriais galima pasinaudoti, sąrašas tam tikru laikotarpiu keisis ir jis kiekvieną kartą bus rodomas Klubo nariui Mobiliojoje programėlėje.

1.7. „Asmens duomenų apsaugos teisės aktai“ reiškia 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento reglamentą 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB („BDAR“) ir bet kokius nacionalinius teisės aktus, priimtus įgyvendinant BDAR.

1.8. „Taškai“ reiškia Klubo nario sukauptus ir mainais už Organizatoriaus nurodytų veiksmų atlikimą jam suteiktus taškus, kuriuos galima iškeisti į Kuponus.

1.9. „Internetinė parduotuvė“ reiškia Organizatoriaus valdomą internetinę parduotuvę, pasiekiamą tinklapyje https://sizeer.lt.

1.10. „Stacionarios parduotuvės“ reiškia stacionarias su prekės ženklu „Sizeer“ parduotuves, veikiančias Lietuvos Respublikos teritorijoje. „Sizeer“ parduotuvių sąrašas pateiktas: https://sizeer.lt/parduotuves ir Programėlėje.

1.11. „Parduotuvės“ reiškia Internetinę parduotuvę ir Stacionariass parduotuves kartu.


2. PRISIJUNGIMAS PRIE PROGRAMOS

2.1. Programa skirta tik ne jaunesniems nei 16 metų Klientams. Norėdamas įstoti į „SizeerClub“ Klientas, atitinkantis šių Nuostatų sąlygose numatytas sąlygas, turi įsidiegti Programėlę į mobilųjį įrenginį ir, vykdydamas rodomas instrukcijas, per ją susikurti Nario paskyrą.

2.2. Norint įstoti į „SizeerClub“ reikia susikurti paskyrą Programėlėje ir pagal pateikiamas instrukcijas joje užpildyti tinkamą formą. Pildydamas formą Klientas privalo pateikti tikrus ir aktualius duomenis. Registruojantis „SizeerClub“ negali būti naudojami kito asmens ar fiktyvūs asmens duomenys.

2.3. Susikūrus Programėlėje Nario paskyrą savaime yra sukuriama Kliento paskyra Internetinėje parduotuvėje. Jei Klientas jau pirmiau turėjo Kliento paskyrą, jis gali užsiregistruoti Programėlėje ir susikurti Nario paskyrą, pateikęs Kliento paskyros duomenis, ir tai atlikus abi paskyros yra susiejamos. Ištrynus Kliento paskyrą ištrinama ir susijusi Nario paskyra.

2.4. Vienas Klientas gali turėti tik vieną aktyvią „SizeerClub“ paskyrą. Klubo narys neturi teisės trečiajam asmeniui perleisti teisių, įgytų dalyvaujant „SizeerClub“.


3. TAŠKŲ RINKIMAS IR NAUDOJIMAS

3.1. Apsipirkdamas Parduotuvėse Klubo narys galės gauti Taškų pagal šį skaičiavimo principą: 1 EUR = 1 gautas taškas. Taškai bus skaičiuojami tik už galutinę faktiškai sumokėtą kainą, t. y. Klubo nariui pasinaudojus kuponu, akcija, nuolaidų kuponu, dovanų kortele ar kita pirkimo vertės mažinimo priemone Taškai bus skiriami už sumą, apskaičiuotą pagal galutinę Klubo nario sumokėtą kainą. Nustatant sumokėtą pirkimo kainą, konvertavimo į Taškus tikslais, kainos dalis centais suapvalinama iki artimiausio euro.

3.2. Norint gauti Taškų būtina pirkti prisijungus prie Kliento paskyros (perkant Internetinėje parduotuvėje) arba, prieš išduodant fiskalinį dokumentą, parodyti tinkamą Nario paskyros ekraną Organizatoriaus Mobiliojoje programėlėje (perkant Stacionarioje parduotuvėje). Jei Narys apsipirkdamas neįvykdo pirmiau nurodytų sąlygų, Taškų jis negauna.

3.3. Taškai skiriami už asmeniškai Klubo nario įsigytus pirkinius. Draudžiama skolinti Nario paskyrą tretiesiems asmenims ar suteikti teisę ja naudotis tokiems asmenims.

3.4. Taškai priklausys Klubo nariui ir bus priskirti Nario paskyrai fiskalinio dokumento išdavimo momentu, jei apsiperkama Stacionarioje parduotuvėje, arba užbaigus pirkimą Internetinėje parduotuvėje.

3.5.Organizatorius pasilieka teisę laikinai arba visam laikui panaikinti galimybę gauti Taškų už konkrečių produktų įs igijimą. Informacija apie tai, kad įsigijus prekę Taškų gauti negalima, išanksto pateikiama atitinkamų reklaminių kampanijų nuostatuose, Internetinėje parduotuvėje arba ją pateikia Stacionarių parduotuvių konsultantai.

3.6. Pagal taisykles, kuriomis nukrypstama nuo Nuostatų III.1 punkte nurodyto standartinio Taškų skaičiavimo principo, Organizatorius gali skirti papildomų specialių taškų tam tikroms prekėms įsigyti, sandoriams savo nurodytomis sąlygomis sudaryti (pvz., keliems produktams įsigyti vienu metu), kitoms sąlygoms tenkinti ar kitam Organizatoriaus nurodytam veiksmui atlikti. Papildomų taškų skaičiavimo taisyklės bus iš anksto nurodytos Klubo nariui Programėlėje, Parduotuvėse, elektroniniu paštu ar vykdant rinkodarą telefonu.

3.7. Už surinktus Taškus galima įsigyti Kuponą, bet ne vėliau kaip iki sekančių metų, kurie eina po prieš tai einančių metų kurių metu buvo surinkti Taškai, sausio 30 d. Iki šios dienos nepanaudoti Taškai panaikinami.

3.8. Nepaisant to, kokiu teisiniu pagrindu Klubo narys atsisako pirkimo - pardavimo sutarties, Klubo nario Taškai, suteikti Klubo nariui už pirkinius, kurių atžvilgiu atsisakoma sutarties, panaikinami.

3.9. Taškai priskiriami atskirai Nario paskyrai. Taškus galima per leisti tretiesiems asmenims tik perMobiliąją programėlę su sąlyga, kad Organizatorius yra nustatęs atitinkamą Programėlės funkciją.

3.10. Klubo narys gali iškeisti Taškus į Kuponą prisijungęs prie Programėlės. Kuponas aktyvuojamas per specialų skydelį, kuriame aprašyta Kupono informacija, įskaitant jo kainą, galiojimo laikotarpį, ir išsami informacija apie jo veikimą. Taškai savaime konvertuojami į Kuponą Klubo nariui pateikus užsakymą Internetinėje parduotuvėje arba kai jis perka Stacionarioje parduotuvėje naudodamasis Kuponu. Iki tada Klubo narys gali laisvai pasirinkti, kurį iš turimų Kuponų jis nori aktyvuoti. Negalima aktyvuoti daugiau nei vieno Kupono tuo pačiu metu. Internetinėje parduotuvėje į aktyvaus Kupono veikimą bus savaime atsižvelgta, kai Klubo narys, prisijungęs prie savo Kliento paskyros, įsigys prekių, kurios atitinka atitinkamam Kuponui priskirtas sąlygas. Stacionarioje parduotuvėje aktyvus Kuponas bus panaudotas su sąlyga, kad bus prisijungta prie konsultanto Programėlės ekrano prieš išduodant fiskalinį dokumentą.

3.11. Atsisakius pirkimo–pardavimo sutarties, sudarytos panaudojant Kuponą, neatsižvelgiant į atsisakymo teisinį pagrindą, Klubo nariui panaudoti Taškai ir Kuponas negrąžinami.

3.12. Organizatorius pasilieka teisę nuolat atnaujinti ir keisti Kuponų, kuriais galima naudotis, sąrašą.


4. MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ

4.1. Programėlė – tai Organizatoriaus klientams sukurta programinė įranga.

4.2. Pagrindinės Programėlės funkcijos yra šios:

    a) Organizatoriaus reklaminio pasiūlymo pristatymas;

    b) galimybė rasti artimiausią Parduotuvę su sąlyga, kad mobiliajame įrenginyje įjungta GPS funkcija ir naudojama mobiliojo įrenginio geolokacijos funkcija;

    c) informacinių (push) pranešimų apie „Sizeer“ parduotuvėse vykstančias akcijas siuntimas į mobiliuosius įrenginius;

    d) galimybė prisijungti prie „SizeerClub“ ir juo naudotis;

    e) į mobilųjį įrenginį įdiegta Programėlė, prie kurios Klubo narys yra prisijungęs, yra identifikatorius ir suteikia galimybę užregistruoti sandorius „SizeerClub“, stebėti sukauptus Taškus, naršyti Kuponų, kuriais galima pasinaudoti, sąrašą, iškeisti Taškus į Kuponus, peržiūrėti pirkimo istoriją.

4.3. Programėlę galima įdiegti į mobiliuosius įrenginius, t. y. mobiliuosius telefonus, „Android“ sistemos mobiliojo įrenginio naudotojui prisijungus prie „Google Play“ parduotuvės, o „iOS“ sistemos mobiliojo įrenginio naudotojui – prie „AppStore“ ir ją parsisiuntus.

4.4. Programėlė naudotojams yra nemokama.

4.5. Norint naudotis Programėle reikalingas mobilusis įrenginys su prieiga prie Interneto ir:

    • „Android“ mobiliojo įrenginio atveju – „Android 4.1“ ar naujesnė operacinės sistemos versija;

    • „iOS“ mobiliojo įrenginio atveju – „iOS 7“ ar naujesnė operacinės sistemos versija.

    Prisijungimo prie Interneto išlaidos Klientui skaičiuojamos pagal susitarimus, kuriuos jis yra sudaręs su telekomunikacijų paslaugų teikėju.

4.6. Organizatorius, siekdamas užtikrinti Programėlės naudotojų saugumą ir duomenų, susijusių su Programėlėje teikiamomis paslaugomis, perdavimą, taiko technines ir organizacines priemones, atitinkančias teikiamų paslaugų saugumui galinčius kilti pavojus, ypatingai priemones, kuriomis siekiama užkirsti kelią neįgaliotiems asmenims pasisavinti ar pakeisti asmens duomenis.

4.7. Visų pirma Programėlės Naudotojas privalo:

    a) neteikti ir neperduoti teisės aktuose uždrausto turinio;

    b) naudodamasis Programėle netrukdyti jos veikimui, ypač naudojant specifinę programinę įrangą ar prietaisus ;

    c) naudodamasis Programėle neapsunkinti kitų naudotojų ir Organizatoriaus;

    d) naudodamasis Programėle laikytis Nuostatų ir Lietuvos Respublikos teritorijoje galiojančių įstatymų nuostatų.

4.8. Programėlėje Klientas gali turėti tik vieną aktyvią paskyrą.

4.9. Programėlė platinama nemokamai. Kad pirkdamas gautų Taškų, Programėle gali naudotis tik Klubo narys. Preziumuojama, kad asmuo, mobiliajame įrenginyje parodęs ekraną, kuriame matomas, jog jis yra prisijungęs prie Programėlės, yra Klubo narys.

4.10. Pagrįstais atvejais Organizatorius turi teisę laikinai užblokuoti konkretaus Klubo nario galimybę gauti Taškus naudojantis Mobiliąja programėle. Įtarimas, kad Klubo narys pažeidė Nuostatų IV. 7ir IV.9 punktų nuostatas, laikomas tokiu pagrįstu atveju, suteikiančiu Organizatoriui teisę užblokuoti galimybę kaupti Taškus.

4.11. Organizatorius imasi priemonių tinkamam Programėlės veikimui užtikrinti.

4.12. Skundus dėl Programėlės veikimo Naudotojas gali pateikti raštu Organizatoriaus buveinės adresu arba el. paštu mobile.developer@miggroup.com.


5. PRIVATUMO POLITIKA

5.1. Klubo narių asmens duomenų, tvarkomų dalyvaujant „SizeerClub“, valdytojais yra Organizatorius ir „Marketing Investment Group S.A.“, kurios buveinės adresas 31-871, os. Dywizjonu 303 Paw. 1, Krokuva, įrašyta į Krokuvos Kraków-Śródmieście apygardos teismo Nacionalinio teismo registro XI Komercinių reikalų departamento tvarkomą Nacionalinio teismo registro įmonių registrą KRS numeriu 0000521685, korespondencijos adresas ul. Prof. Michała Życzkowskiego 10, 31-864 Krokuva (kartu ar atskirai toliau vadinami – „Bendravaldytojais“ arba „Bendravaldytoju“).

5.2. Klubo nario asmens duomenys tvarkomi pagal asmens duomenų apsaugos teisės aktus.

5.3. Norėdamas dalyvauti lojalumo klube Klubo narys savanoriškai pateikia Bendravaldytojams savo asmens duomenis, pvz., gimimo datą, vardą, pavardę, telefono numerį, el. pašto adresą. Pirmiau nurodyti asmens duomenys pateikiami savanoriškai, tačiau juos būtina pateikti norint dalyvauti „SizeerClub“. Bendravaldytojai tvarko asmens duomenis:

    – tinkamam „SizeerClub“ veikimui užtikrinti: šiuo atveju asmens duomenų tvarkymo pagrindas yra sutarties, kurios šalis yra Klubo narys, (sudarytos sutikus su „SizeerClub“ taisyklėmis) vykdymas;

    – tiesioginei nuosavų produktų rinkodarai vykdyti, įskaitant analizės tikslais, naudojantis slapukais (angl. cookies) ir sekimo taškais (angl. tracking pixels), yra tvarkomi tokie asmens duomenys kaip veiksmai Programėlėje, IP adresas, įrenginio tipas; šiuo atveju pagrindas tvarkyti asmens duomenis yra pagrįstas Bendravaldytojų interesas reklamuoti Klubo nariams siūlomus produktus;

    – tiesioginės nuosavų produktų rinkodaros tikslais yra tvarkomi tokie asmens duomenys kaip vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris, apsipirkimų istorija, dažnis, pirkimo įpročiai ir kiti asmens duomenys aprašyti Nuostatų V.4 – V.6 punktuose; šiuo atveju pagrindas tvarkyti asmens duomenis yra Klubo nario sutikimas;

    – siekiant sudaryti galimybę rasti artimiausią Parduotuvę, tvarkomi Klubo nario vietos duomenys, bet tik kai mobiliajame įrenginyje įjungta GPS funkcija ir naudojama mobiliojo įrenginio geolokacijos funkcija, ir tik gavus Klubo nario sutikimą ir šio sutikimo pagrindu. Nepateikus vietos duomenų, Klubo narys negalės naudotis funkcionalumu surasti artimiausią Parduotuvę. Sutikimas bet kada gali būti atšauktas;

Bendravaldytojai tvarkys pirmiau nurodytus Klubo narių asmens duomenis pirmiau nurodytais tikslais, kol šis atsisakys dalyvauti „SizeerClub“, o tada jie bus saugomi, kol baigsis senaties terminas pateikti galimas tarpusavio pretenzijas.

Buvimo vietos duomenys, jei šie yra pateikiami, yra saugomi tik prisijungimo prie Nario paskyros metu.

Pasikeitus Klubo nario asmens duomenims, jis turėtų nedelsdamas juos atnaujinti savo „SizeerClub“ paskyroje.

5.4. Bendravaldytojai, sutikimo pagrindu, tiesioginės rinkodaros tikslais, tvarkys Klubo narių duomenis, susijusius su jų veikla Internetinėje parduotuvėje. Su veikla susiję duomenys reiškia duomenis apie Klubo nario apsipirkimo istoriją, apsilankymų Internetinėje parduotuvėje dažnį, Internetinės parduotuvės svetainėje praleistą laiką, pirkimo įpročius ir susidomėjimą tam tikrais produktais, prekių ženklais ar produktų tipais.

Veiklos duomenys bus naudojami Klubo nario profiliavimui, tai reiškia, kad Bendravaldytojai pritaikys tikslingą rinkodaros pranešimą ir siūlomus Kuponus pagal Klubo nario pirkimo įpročius ir pageidavimus (pvz., suteikdamas Klubo nariui galimybę pasirinkti Kuponą, kurio forma – nuolaida, kategorijos, kurią Klubo narys dažnai stebi ar iš jos perka, produktams). Klubo nariui naudojantis.

Programėle apsiperkant Stacionarioje parduotuvėje, Bendravaldytojai taip pat apdoros duomenis apie Stacionariose parduotuvėse įsigytų pirkinių istoriją ir vietą, taip pat Klubo nario buvimo vietos duomenis.

Bendravaldytojams netvarkant tokių asmens duomenų, Klubo nariui negalės būti suteikiami pritaikyti tikslingi rinkodaros pranešimai.

Asmens duomenys bus tvarkomi pirmiau nurodytu tikslu, kol Klubo narys atšauks savo sutikimą, o jį atšaukus Bendravaldytojai saugos juos iki senaties pateikti abipuses pretenzijas laikotarpio pabaigos, tačiau šiuo laikotarpiu tiesioginės rinkodaros pasiūlymai nebebus siunčiami. Sutikimą galima bet kada atšaukti, tačiau sutikimo atšaukimas neturi įtakos duomenų tvarkymo, kuris buvo vykdomas remiantis sutikimu iki jo atšaukimo, teisėtumui.

5.5. Jei Klubo narys sutinka gauti komercinę informaciją tiesioginės rinkodaros tikslais el. paštu arba telefonu, jo el. pašto adresas arba telefono numeris bus tvarkomi siekiant išsiųsti rinkodaros informaciją apie Organizatoriaus siūlomus produktus. Šie asmens duomenys bus tvarkomi pirmiau nurodytu tikslu, kol Klubo narys tam neprieštarauja, o paprieštaravus Bendravaldytojai juos saugos iki senaties termino pateikti galimas tarpusavio pretenzijas, tačiau jokiu būdu ne ilgiau kaip 7 (septynerius) metus, tačiau šiuo laikotarpiu tiesioginės rinkodaros pasiūlymai nebebus siunčiami. Jei Klubo narys sutinka gauti komercinę informaciją el. paštu arba telefonu iš Organizatoriaus komercijos partnerių, su kuriais Organizatorius vykdo bendrą rinkodaros ir reklamos veiklą, jo el. pašto adresas arba telefono numeris bus tvarkomi siekiant išsiųsti rinkodaros informaciją apie šių partnerių siūlomus produktus. Šie asmens duomenys bus tvarkomi pirmiau nurodytu tikslu, kol Klubo narys pateiks prieštaravimą, o tada Bendravaldytojai juos saugos iki senaties termino pateikti galimas tarpusavio pretenzijas, tačiau jokiu būdu ne ilgiau kaip 7 (septynerius) metus, tačiau šiuo laikotarpiu tiesioginės rinkodaros pasiūlymai nebebus siunčiami. Klubo narys gali bet kada atšaukti savo sutikimą gauti komercinę informaciją, tačiau tai neturi įtakos duomenų tvarkymo prieš atšaukiant šį sutikimą teisėtumui.

5.6. Klubo narys gali savanoriškai pateikti Bendravaldytojams savo asmens duomenis, pvz., nurodo lytį ir pašto indeksą, sutikti gauti asmeniškai pritaikytą komercinę informaciją ir, kad jo asmens duomenys bus tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais, sutikimo pagrindu. Pirmiau nurodyti asmens duomenys ir sutikimas gauti asmeniškai pritaikytą komercinę informaciją pateikiami savanoriškai, ir tokie asmens duomenys nėra būtini norint prisijungti prie „SizeerClub“, tačiau juos būtina pateikti, jei Klubo narys nori gauti komercinę informaciją apie produktus, nes Organizatorius siunčia tik asmeniškai pritaikytą komercinę informaciją. Asmens duomenys bus tvarkomi pirmiau nurodytu tikslu, kol Klubo narys atšauks savo sutikimą, o jį atšaukus Organizatorius saugos juos iki senaties pateikti abipuses pretenzijas laikotarpio pabaigos, tačiau šiuo laikotarpiu tiesioginės rinkodaros pasiūlymai nebebus siunčiami. Duomenų tvarkymas, įskaitant profiliavimą, vykdomas remiantis sutikimu, kurį galima bet kada atšaukti, tačiau sutikimo atšaukimas neturi įtakos duomenų tvarkymo, kuris buvo vykdomas remiantis sutikimu iki jo atšaukimo, teisėtumui.

5.7. Klubo narių asmens duomenys nebus atskleisti kitiems subjektams, išskyrus tuos, kurie Bendravaldytojų prašymu tvarko asmens duomenis tinkamo „SizeerClub“ valdymo, duomenų analizės, taip pat rinkodaros ar paslaugų Klubo nariui teikimo tikslais, įskaitant IT, rinkodaros ir analitinių paslaugų teikėjus, kai šie subjektai tvarko duomenis pagal sutartį su Bendravaldytoju ir tik pagal jo nurodymus ir negali naudoti Klubo narių asmens duomenų kitais tikslais. Tokiais atvejais perduodamų duomenų kiekis yra ribojamas iki būtino minimumo. Dalis Klubo narių duomenų gali būti laikinai perduoti už Europos ekonominės erdvės ribų, t. y. į Jungtines Amerikos Valstijas. Tačiau duomenys yra perduodami tik į tas šalis, kurios užtikrina tinkamą duomenų apsaugos lygį, kaip nurodyta BDAR 44 straipsnyje, pagal Europos Komisijos priimtas standartines asmens duomenų apsaugos sąlygas, kurias Bendravaldytojai pateikia pagal prašymą.

5.8. Klubo nariai turi teisę susipažinti su savo asmens duomenimis, pareikalauti juos ištaisyti, ištrinti ar apriboti jų tvarkymą, teisę nesutikti su asmens duomenų tvarkymu (įskaitant, kai asmens duomenys tvarkomi teisėto intereso pagrindu), teisę į asmens duomenų perkeliamumą, teisę atšaukti savo duotą sutikimą tvarkyti asmens duomenis, teisę pateikti skundą priežiūros institucijai.

5.9. Visais klausimais, susijusiais su asmens duomenų tvarkymo, turi būti kreipiamasi į Organizatoriųel. paštu info@sizeer.lt.


6. „SIZEERCLUB“ NUOSTATŲ PAKEITIMAI 

6.1. Organizatorius pasilieka teisę pakeisti šiuos Nuostatus dėl svarbių priežasčių.

6.2. Svarbios priežastys, pagrindžiančios Nuostatų pakeitimus, visų pirma apima:

    a) visuotinai taikomų teisės aktų pakeitimą;

    b) Organizatoriaus vykdomus organizacinius pakeitimus;

    c) Organizatoriaus teikiamų paslaugų plėtrą ar pakeitimą, įskaitant IT sistemų, naudojamų valdant „SizeerClub“, modifikavimą arba poreikį pritaikyti paslaugų teikimo metodą atsižvelgiant į pagrįstus Organizatoriaus rangovų reikalavimus;

    d) Organizatoriaus komercinės ar rinkodaros strategijos pakeitimą.

6.3. Apie Nuostatų pakeitimus Klubo nariai bus informuoti ne vėliau kaip prieš 14 dienų, atsiuntus pranešimą Nario paskyrai priskirtu telefono numeriu arba el. paštu.


7. LOJALUMO KLUBO VEIKLOS PABAIGA, PAŠALINIMAS IŠ LOJALUMO KLUBO

7.1. Organizatorius gali atsisakyti užregistruoti Klientą „SizeerClub“, jeigu:

    a) Klientas neatitinka Nuostatuose numatytų reikalavimų;

    b) Kliento pateikti duomenys trukdo jį užregistruoti „SizeerClub“ (pvz., Klientas pateikė neegzistuojantį telefono numerį ar el. pašto adresą);

    c) Klientas jau turi Nario paskyrą.

7.2. Organizatorius turi teisę nedelsdamas pašalinti Klubo narį iš „SizeerClub“, jeigu:

    a) Klubo narys nesilaiko Nuostatuose numatytų sąlygų;

    b) Klubo narys pateikė neteisingus duomenis ar registruodamasis „SizeerClub“ Organizatoriui nurodė esąs kitas asmuo;

    c) Klubo narys netinkamai užsidirbo Taškus, t. y. jie buvo gauti pagal pirkimo - pardavimo sutartis, kurias sudarė ne Nario paskyros turėtojas, arba Taškai buvo kaupiami kitokiu būdu, kuris prieštarauja Nuostatams;

    d) Klubo narys pranešė Organizatoriui apie prašymą ištrinti jo asmens duomenis, kuriuos tvarko Organizatorius.

7.3. Organizatoriui nustačius, kad Nario paskyra neaktyvi, jis pasilieka teisę Nutraukti Nario paskyros naudojimo sutartį. Pranešimas apie sutarties nutraukimą išsiunčiamas Nario paskyros el. pašto adresu. Nutraukimas įsigalioja per 14 (keturiolika) dienų nuo pranešimo apie jį Nario el. pašto adresu dienos, jeigu Narys per šį laikotarpį nepareiškia prieštaravimo dėl Nario paskyros sudarymo sutarties nutraukimo.

7.4. Klubo narys gali bet kada atsisakyti dalyvauti „SizeerClub“, raštu išsiuntęs atitinkamą pareiškimą Organizatoriui (pageidaujamas korespondencijos adresas: Gvazdikų g. 170, Vilnius), el. paštu info@sizeer.lt, užpildęs kontaktinę formą tinklapyje https://sizeer.lt/kontaktai ar žodžiu tai nurodęs telefono numeriu +37052078163.

7.5. Pašalinus Klubo narį iš „SizeerClub“ arba jam atsisakius jame dalyvauti, Klubo nario sukaupti Taškai ir nepanaudoti Kuponai panaikinami.

7.6. „SizeerClub“ veiks neribotą laikotarpį iki Organizatoriaus programos vykdymo pabaigos. Organizatorius praneš Klubo nariams apie programos nutraukimą ar sustabdymą ne vėliau kaip prieš 14 (keturiolika) dienų, t. y. išsiųs pranešimą Nario paskyrai priskirtu telefono numeriu arba el. pašto adresu.
PRIEDAS NR. 1

Prie „SIZEERCLUB“ LOJALUMO PROGRAMOS TAISYKLIŲ

 

SUTIKIMO FORMA
DĖL NEPILNAMEČIO ASMENS DALYVAVIMO „SIZEERCLUB“ LOJALUMO PROGRAMOJE 

__________________________________

(įstatyminio atstovo vardas ir pavardė)

SUTIKIMAS


__________________________________

(data, vieta)

/Atsižvelgiant į tai, kad asmuo, norintis dalyvauti Lojalumo programoje „SizeerClub“, Anketos užpildymo ir pateikimo metu turi dalinį civilinį veiksnumą, t. y. nėra sulaukęs pilnametystės, jo įstatyminis atstovas asmeniškai pasirašydamas šį dokumentą išreiškia žemiau nustatyto turinio sutikimą/

Aš, ______________________________________________________________________________

                                              (įstatyminio atstovo vardas ir pavardė),

 pareiškiu, kad esu  _________________________________________________________________

                                (asmens, norinčio dalyvauti Lojalumo programoje „SizeerClub“, vardas ir pavardė), 

nepilnamečio asmens, turinčio dalinį veiksnumą, įstatyminis atstovas ir, pasirašydamas šį sutikimą, sutinku, kad mano atstovaujamasis dalyvautų Lojalumo programoje „SizeerClub“, kurią organizuoja UAB „Marketing Investment Group Lietuva“ ir Marketing Investment Group S.A. Taip pat patvirtinu, kad susipažinau su „SizeerClub“ lojalumo programos taisyklėmis bei „SizeerApp“ mobiliosios programos nuostatais, įskaitant šiuose dokumentuose pateikta informacija, susijusia su dalyvių asmens duomenų tvarkymu, taip pat sutinku su šių dokumentų sąlygomis.Prašome, pažymėkite tinkamą atsakymą:

    Aš sutinku, kad UAB „Marketing Investment Group Lietuva“ ir Marketing Investment Group S.A. tvarkytų mano vaiko (globotinio) pateiktus asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais, siekiant mano vaiko (globotinio) anketoje nurodytais kontaktais siųsti specialiai jam pritaikytą komercinę/reklaminę informaciją, įskaitant partnerių pasiūlymus, bei šiuo tikslu mano vaiką (globotinį) profiliuotų. Suprantu, jog sutikimas gali būti bet kuriuo metu atšauktas.

    Aš nesutinku, kad mano vaiko (globotinio) asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu kaip aprašyta aukščiau.


Patvirtinu, kad esu informuotas, jog norėdamas papildyti ir (ar) pakeisti šiame sutikime pateiktus duomenis, atsisakyti sutikimo dėl mano vaiko (globotinio) asmens duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslais, turiu teisę tai padaryti kreipdamasis elektroninio pašto adresu – info@sizeer.lt.

 

_____________________________________________

(vardas, pavardė, data, parašas)

Grįžti
×
[script]/*$(document).ready(function() { /* MP - Bug ENPSUP-12079 */ /* $('#js-header').mouseenter(function() { $('.zoomContainer').css('z-index', '0'); }); $('#js-header').mouseleave(function() { $('.zoomContainer').css('z-index', '100'); });});$(document).ready(function() { $('#cart_flow_address_step_loyaltyScheme_loyaltyClubJoin').change(function(){if($(this).is(':checked')) {$('#cart_flow_address_step_loyaltyScheme_consentForm_consent_1704_0').attr('required', '');} else {$('#cart_flow_address_step_loyaltyScheme_consentForm_consent_1704_0').removeAttr('required');}});});*/[/script]