SizeerClub taisyklės

Aktuali redakcija. Galioja nuo 2019.09.19.

 

„SIZEERCLUB“ LOJALUMO PROGRAMOS TAISYKLĖS

 

Šios „SizeerClub“ lojalumo programos taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato bendrąsias dalyvavimo „SizeerClub“ lojalumo programoje (toliau – Lojalumo programa) sąlygas. Lojalumo programą organizuoja UAB „Marketing Investment Group Lietuva“, Lietuvos Respublikoje įsteigtas juridinis asmuo, ir Marketing Investment Group S.A., Lenkijos Respublikoje įsteigtas juridinis asmuo (toliau – Organizatoriai).

1. SĄVOKOS

Šiose Taisyklėse vartojamos sąvokos turi žemiau jiems priskiriamas reikšmes:

1.1. Duomenų bazė – Lojalumo programos dalyvių duomenų, įskaitant asmens duomenis, gautų jiems prisijungiant prie Lojalumo programos ir dalyvaujant Lojalumo programoje, visuma. Šių Dalyvių, kaip asmens duomenų subjektų, asmens duomenų bendri valdytojai pagal Įstatymą yra Organizatoriai. Organizatoriai turi teisę tvarkyti asmens duomenis patys arba įgalioti kitą (fizinį arba juridinį) asmenį – asmens duomenų tvarkytoją, apie tai informuodami asmens duomenų subjektą.

1.2. Anketa – Organizatorių nustatytos formos anketa-prašymas dalyvauti Lojalumo programoje pagal Organizatorių Taisykles, kurioje nurodomi asmens, pageidaujančio tapti Dalyviu duomenys, įskaitant asmens duomenis, ir pateikiami sutikimai/nesutikimai asmens duomenų tvarkymui (kai taikoma), kurią Organizatoriams pateikia Lojalumo programoje pageidaujantis dalyvauti asmuo. Organizatoriai turi teisę savo nuožiūra bet kada keisti anketos formą ir turinį. Šių Taisyklių kontekste į Anketos sąvoka patenka ir registracijos forma, pildoma elektroniniu būdu registracijos Mobiliojoje programoje metu.

1.3. „SizeerClub“ kortelė – Dalyviui Organizatorių išduota kortelė, turinti unikalų numerį (brūkšninį kodą), identifikuojantį Dalyvį.

1.4. Dalyvis – fizinis asmuo, pateikęs užpildytą Anketą, tokiu būdu savanoriškai patvirtinęs savo sutikimą dalyvauti Lojalumo programoje, kuriam a) šiose Taisyklėse numatyta tvarka atidaryta Paskyra internetiniame tinklapyje ir išduota galiojanti „SizeerClub“ kortelė arba b) atidaryta Paskyra Mobiliojoje programoje.

1.5. Paskyra – Taisyklėse nustatyta tvarka pateikus užpildytą Anketą, Organizatorių nurodytame interneto tinklapyje arba Mobiliojoje programoje Dalyvio vardu atidaryta paskyra. Paskyroje saugoma informacija apie visas Dalyvio atliktas operacijas pasinaudojant Lojalumo programa, o taip pat informacija apie Dalyviui suteiktą teisę į Nuolaidą ir jos galiojimo laiką.

1.6. Nuolaida – nuolaida, skiriama Dalyviui už kiekvieną vienkartinį prekių įsigijimą (apsipirkimą) už ne mažesnę nei 50,00 (penkiasdešimties) EUR sumą, pasinaudojant Lojalumo programa. Teisė į Nuolaidą suteikiama kitą dieną po kiekvieno tokio apsipirkimo. Suteiktos Nuolaidos dydis gali kisti šiose Taisyklėse nustatyta tvarka.

1.7. Įstatymas – 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) bei Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas.

1.8. Nuolaidos dydis – Dalyviui taikomos Nuolaidos dydis, nurodytas Paskyroje.

1.9. Nuolaidos dydžio lentelė – lentelė, kurioje pateikiama taikomos Nuolaidos dydžio ir galiojimo trukmės apskaičiavimo tvarka.

1.10. Prekės – bet kokios prekės, įsigyjamos Prekybos vietoje arba internetu „Sizeer“ elektroninėje parduotuvėje (Sizeer.lt), kai tokios prekės pristatomos įsigyjančio asmens nurodytu adresu Lietuvoje.

1.11. Prekybos vieta (-os) – Lietuvos Respublikoje veikianti (-čios) „Sizeer“ parduotuvė (-s), dalyvaujanti (-čios) Lojalumo programoje.

1.12. Mobilioji programa – nemokama Organizatorių programa, pavadinimu „SizeerApp“, kuri leidžia registruotis Lojalumo programoje ir pirkti gaunant Nuolaidą. Programą galima parsisiųsti iš „AppStore“ ir „Google Play“.

1.13. „SizeerClub“ identifikacinis numeris – skaitinis kodas, suteikiantis teisę registruotis Lojalumo programoje per Mobiliąją programą.

1.14. Organizatoriai UAB „Marketing Investment Group Lietuva“, juridinio asmens kodas 304124767, registruotos buveinės adresas Gvazdikų g. 170, Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie juridinį asmenį kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, PVM mokėtojo kodas LT100009876518, ir šios bendrovės motininė bendrovė – Marketing Investment Group S.A., juridinio asmens kodas 351469736, adresas os. Dywizjonu 303 Paw. 1, Krokuva 31-871, Lenkijos Respublika, duomenys apie juridinį asmenį kaupiami ir saugomi Nacionalinio teismo registro verslininkų registre, tvarkomame Krakow–Srodmiescie apygardos teismo Krokuvoje, IX Nacionalinio teismo registro prekybos departamentas, mokesčių mokėtojo numeris (NIP) 675-11-87-580. Organizatoriai kartu nustato Dalyvių, kaip asmens duomenų subjektų, asmens duomenų tvarkymo tikslus ir priemones, todėl yra laikomi Dalyvių asmens duomenų bendrais valdytojais.

2. BENDROSIOS NUOSTATOS

2.1. Lojalumo programa organizuojama išimtinai tarpininkaujant „Sizeer“ parduotuvių tinklui. Aktualus Lojalumo programoje dalyvaujančių Prekybos vietų sąrašas nurodytas šių Taisyklių priede Nr. 1 ir interneto tinklalapyje www.Sizeer.lt.

2.2. Lojalumo programoje turi teisę dalyvauti tik veiksnus, pilnametis fizinis asmuo. Jeigu Lojalumo programoje pageidauja dalyvauti nepilnametis nuo 14 iki 18 metų, toks asmuo privalo turėti vieno iš tėvų ar globėjo rašytinį sutikimą, kurio forma yra pridedama prie šių Taisyklių (priedas Nr. 2) ir kuri taip pat skelbiama interneto tinklalapyje www.Sizeer.lt. Tokiu atveju, sutikimas taip pat privalo būti pateikiamas Organizatoriams paštu arba el. paštu, kontaktais, nurodytais Taisyklių 8.2 punkte.

2.3. Prisijungti prie Lojalumo programos turi teisę kiekvienas „Sizeer“ parduotuvės klientas, įsigijęs Prekių už ne mažesnę nei 50,00 (penkiasdešimties) EUR sumą Prekybos vietoje arba internetu. Toks klientas, pageidaujantis prisijungti prie Lojalumo programos, galės dalyvauti Lojalumo programoje tapęs Dalyviu, t. y.:

2.3.1. kai Prekių įsigyjama Prekybos vietoje: po to, kai (a) apsipirkimo Prekybos vietoje metu Prekybos vietos darbuotojui įteikus klientui informaciją dėl registracijos Lojalumo programoje bei kortelę su „SizeerClub“ identifikaciniu numeriu (b) toks klientas į savo mobilųjį įrenginį parsisiunčia Mobiliąją programą bei registracijos Mobiliojoje programoje metu Anketoje įveda gautą „SizeerClub“ identifikacinį numerį bei kitus Anketoje nurodytus prašomus duomenis (c) bei į Anketoje nurodytą el. pašto adresą el. laišku gauna ir paspaudžia aktyvavimo nuorodą (el. pašto adresui patvirtinti), taip pat į Anketoje nurodytą telefono numerį gauna trumpą skaitinį kodą ir jį suveda į atitinkamą Anketos Mobiliojoje programoje laukelį (telefono numeriui patvirtinti), (d) teisingai užpildyta Anketa pateikiama Organizatoriams bei nustačius, kad klientas atitinka Taisyklių reikalavimus, toks asmuo užregistruojamas Lojalumo programoje (sukuriama Paskyra); ARBA

2.3.2. kai Prekių įsigyjama „Sizeer“ elektroninėje parduotuvėje: po to, kai (a) prisijungęs prie savo paskyros „Sizeer“ elektroninėje parduotuvėje (prisijungęs kaip registruotas vartotojas)  klientas įsigyja Prekių ir (b) į savo el. pašto dėžutę gauna „SizeerClub“ identifikacinį numerį (numeris atsiunčiamas per 10 kalendorinių dienų), (c) toks klientas parsisiunčia į savo mobilųjį įrenginį Mobiliąją programą bei registracijos Mobiliojoje programoje metu Anketoje įveda gautą „SizeerClub“ identifikacinį numerį bei kitus Anketoje nurodytus prašomus duomenis (d) bei į Anketoje nurodytą el. pašto adresą el. laišku gauna ir paspaudžia aktyvavimo nuorodą (el. pašto adresui patvirtinti), taip pat į Anketoje nurodytą telefono numerį gauna trumpą skaitinį kodą ir jį suveda į atitinkamą Anketos Mobiliojoje programoje laukelį (telefono numeriui patvirtinti), (e) teisingai užpildyta Anketa  pateikiama Organizatoriams bei nustačius, kad asmuo atitinka Taisyklių reikalavimus, toks asmuo užregistruojamas Lojalumo programoje (sukuriama Paskyra).

2.4. Asmeniui, užregistruotam Lojalumo programoje, sukuriama Paskyra, kuri leidžia identifikuoti Dalyvį bei kaupti jo duomenis apie įvykdytus pirkimus Duomenų bazėje. Naujiems Lojalumo programos Dalyviams „SizeerClub“ kortelės nebeišduodamos.

2.5. Dalyvis vienu metu turi teisę turėti tik vieną aktyvią Dalyvio Paskyrą.

2.6. Lojalumo programos Dalyviui šiose Taisyklėse numatyta tvarka yra taikoma Nuolaida. Nuolaida yra taikoma visoms vietoje arba „Sizeer“ elektroninėje parduotuvėje (Sizeer.lt) prekiaujamoms Prekėms.

2.7. Organizatoriai pasilieka sau teisę laikinai arba visam laikui uždaryti tam tikras Prekybos vietas arba išimti iš apyvartos tam tikras Prekybos vietose ir (arba) „Sizeer“ elektroninėje parduotuvėje (Sizeer.lt) parduodamas Prekes be išankstinio įspėjimo.

2.8. Pateikdamas Anketą ir vadovaudamasis Mobiliojoje programoje prieinamais funkcionalumais asmuo patvirtina, kad (a) susipažino su Lojalumo programos Taisyklių bei Mobiliosios programos nuostatų sąlygomis, (b) atitinka Taisyklėse numatytus reikalavimus Dalyviams, iškaitant šių Taisyklių 2.2 punkte numatytus veiksnumo/amžiaus reikalavimus, (c) su Lojalumo programos Taisyklėmis bei Mobiliosios programos nuostatais sutinka ir įsipareigoja jų laikytis.

2.9. Šios Taisyklės taikomos visiems Dalyviams nenumatant jokių išimčių. Santykiai, kurių nereglamentuoja šios Taisyklės arba reglamentuoja juos tik iš dalies, reguliuojami atskirais susitarimais, Įstatymu ir (arba) kitais taikytinais teisės aktais.

2.10Su šiomis Taisyklėmis, šių Taisyklių pakeitimais, taip pat su informacija apie Lojalumo programos sustabdymą ar pabaigą galima susipažinti Prekybos vietoje, „Sizeer“ elektroninėje parduotuvėje (Sizeer.lt), Mobiliojoje programoje ir (arba) Organizatorių interneto tinklalapyje https://sizeer.lt/sizeerclub-taisykles.

3. ASMENS DUOMENYS

3.1. Dalyvio asmens duomenys yra tvarkomi pagal šias Taisykles, Įstatymą bei kitus galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus, taip pat vadovaujantis Organizatoriaus patvirtintomis asmens duomenų tvarkymo taisyklėmis.

3.2. Dalyviui yra žinoma, kad užpildžius, pasirašius ir pateikus Anketą tarp Organizatoriaus ir tokio asmens yra sudaromas ir bus vykdomas susitarimas dėl dalyvavimo Lojalumo programoje ir Dalyvio asmens duomenys bus tvarkomi Lojalumo programos vykdymo tikslu.

3.3. Dalyvio asmens duomenys tiesioginės rinkodaros tikslu tvarkomi tik šiose Taisyklėse nustatyta tvarka gavus Dalyvio sutikimą. Pasirašydamas Anketą ir pažymėdamas laukelyje „Aš sutinku, kad mano asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu“ Dalyvis sutinka, kad Organizatorius naudotų (tvarkytų) Dalyvio asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais. Taip pat Dalyvis turės galimybę nurodyti, dėl kurių kontaktinių duomens naudojimo tiesioginės rinkodaros tikslais jis sutinka (elektroninio pašto adreso, telefono numerio, gyvenamosios vietos adreso). Dalyvio sutikimas, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais, reiškia, kad jis sutinka, jog Organizatorius, šių duomenų pagrindu siųstų Dalyviui specialius pasiūlymus, reklaminę ir kitą informaciją, susijusią su Organizatoriaus prekybos vietų veikla ir jose parduodamomis Prekėmis. Tiesioginės rinkodaros pranešimai Dalyviams siunčiami tik jų nurodytais kontaktiniais duomenimis. Dalyvis turi teisę bet kada nepateikdamas jokių motyvų Organizatoriui nurodyti, kad nepageidauja gauti tiesioginės rinkodaros pranešimų, kreipdamasis į Organizatorių paštu adresu Sizeer PLC „PANORAMA“, Saltoniškių g. 9, LT-08105 Vilnius, elektroniniu paštu info@sizeer.lt arba įteikdamas prašymą tiesiogiai Organizatoriaus prekybos vietos darbuotojui (atstovui). Dalyvio asmens duomenys tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais saugomi šių Taisyklių 3.14 punkte nurodytą laikotarpį.

3.4. Dalyvis yra informuotas ir sutinka, kad Dalyvio asmens duomenis gali būti perduodami Duomenų gavėjui, siekiant tinkamai vykdyti Organizatoriaus įsipareigojimus pagal Lojalumo programą ir suteikti galimybę Dalyviui naudotis Lojalumo programos teikiamomis Nuolaidomis.

3.5. Dalyvis laisva valia pats tiesiogiai teikia Organizatoriui savo asmens duomenis. Dalyvio asmens duomenys nurodomi užpildytoje Anketoje arba kituose Organizatoriui pateiktuose dokumentuose.

3.6. Organizatorius nustato šį baigtinį Dalyvių tvarkomų asmens duomenų sąrašą: asmens vardas ir pavardė, lytis, gimimo data, adresas (miestas, gatvė, namo ir (ar) buto numeris, pašto kodas), elektroninio pašto adresas, IP adresas, Organizatoriaus prekybos vietose ir (arba) „Sizeer“ elektroninėje parduotuvėje (Sizeer.lt) įvykdytų ankstesnių mokėjimų (apsipirkimų) istorija, banko kortelės (mokėjimo kortelės) duomenys, telefono numeris, avalynės ir drabužių dydis, pomėgiai (mėgstama muzika, mėgstami filmai, mėgstamas laiko praleidimo būdas, mėgstamos TV programos, laiko praleidimo būdas internete, lankomi sporto būreliai, lankomi šokiai, mėgstamos kelionės). Dalyvio adresas korespondencijai gauti gali būti tik Lietuvos Respublikoje.

3.7. Šių Taisyklių 3.6 punkte nurodyti Dalyvio asmens duomenys tvarkomi Lojalumo programos vykdymo ir tiesioginės rinkodaros tikslais (kai Dalyvis duoda atskirą sutikimą tokių asmens duomenų tvarkymui, kaip nurodyta šių Taisyklių 3.3 punkte).

3.8. Kiekvienas Dalyvis turi Įstatyme numatytas asmens duomenų subjekto teises:

3.8.1. susipažinti su savo asmens duomenimis;

3.8.2. reikalauti savo asmens duomenis pakeisti, papildyti, atnaujinti;

3.8.3. reikalauti savo asmens duomenis panaikinti ar sustabdyti jų tvarkymą, jeigu, Dalyvio nuomone, jo asmens duomenys yra tvarkomi nesilaikant Įstatyme numatytų reikalavimų;

3.8.4. gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie jo asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kokiems duomenų gavėjams teikiami ir (ar) buvo pateikti per paskutinius vienerius metus.

3.9. Teisę susipažinti su savo asmens duomenimis (šių Taisyklių 3.8.1 punktas) ir (ar) kita informacija, susijusia su Dalyvio asmens duomenų tvarkymu (įskaitant nurodytą Taisyklių 3.8.4 punkte), Dalyvis gali įgyvendinti tik pateikęs Organizatoriui asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Jei prašymą Dalyvis siunčia paštu arba per pasiuntinį, prie prašymo turi būti pridėta notaro patvirtinta Dalyvio tapatybę patvirtinančio dokumento kopija. Kai dėl informacijos apie asmenį kreipiasi jo atstovas, jis turi pateikti atstovavimą patvirtinantį dokumentą ir savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

3.10. Organizatorius, gavęs Dalyvio ar jo atstovo paklausimą dėl jo asmens duomenų tvarkymo, raštu pateikia Dalyviui prašomus duomenis ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Dalyvio kreipimosi dienos. Organizatorius prašomus duomenis Dalyviui teikia neatlygintinai vieną kartą per kalendorinius metus.

3.11. Jeigu Dalyvis, susipažinęs su savo asmens duomenimis, nustato, kad jo asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai, Organizatorius nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas, neatlygintinai patikrinęs Dalyvio asmens duomenų tvarkymo teisėtumą ir nustatęs pažeidimus, nedelsdamas sustabdo tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus ir sunaikina sukauptus asmens duomenis. Organizatorius nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas, praneša Dalyviui ar jo įgaliotam atstovui apie priklausomai nuo to, ar buvo nustatytas pažeidimas, jo prašymu atliktą ar neatliktą Dalyvio asmens duomenų sunaikinimą ar asmens duomenų tvarkymo veiksmų sustabdymą.

3.12. Dalyvis atsako už savo pateiktų asmens duomenų, išvardintų šių Taisyklių 3.6 punkte, teisingumą ir aktualumą. Pasikeitus Dalyvio asmens duomenims, Dalyvis, kreipdamasis paštu, elektroniniu paštu ar tiesiogiai į Organizatoriaus darbuotoją (atstovą), privalo nedelsdamas apie tai pranešti Organizatoriui ir prisiima asmeninę atsakomybę už šio įsipareigojimo neįvykdymą. Dalyvio prašymu, Organizatorius privalo pakeisti / atnaujinti jo asmens duomenis, kurie Dalyvio nuomone, yra pasikeitę, neteisingi, neišsamūs ir (ar) netikslūs.

3.13. Organizatorius neatsako už žalą, patirtą Dalyvio ir (arba) trečiųjų asmenų dėl to, kad Dalyvis pateikė neteisingus ir (arba) neišsamius asmens duomenis arba neinformavo Organizatoriaus, kad šis pakeistų ir (ar) papildytų Dalyvio asmens duomenis jiems pasikeitus. Jei pildydamas Anketą asmuo pateikia (nurodo) trečiųjų asmenų asmens duomenis, toks asmuo bus atsakingas už tokių duomenų pateikimo ir naudojimo teisėtumą.

3.14. Asmens duomenys Organizatoriaus tvarkomi ir saugomi ne ilgiau, nei reikalinga šiose Taisyklėse nurodytais tikslais, t. y. Lojalumo programos taikymo laikotarpiu (kol galioja (nėra užblokuota ar prarasta, ar jos nėra atsisakyta) „SizeerClub“ kortelė), tačiau bet kokiu atveju, ne ilgiau negu 3 (trejus) metus nuo paskutinio karto, kuomet Dalyvis Organizatoriaus prekybos vietoje arba „Sizeer“ elektroninėje parduotuvėje (Sizeer.lt) pasinaudojo „SizeerClub“ kortele.

3.15. Kai Dalyvio asmens duomenys nebereikalingi šiose Taisyklėse nurodytais tikslais, Organizatorius įsipareigoja juos sunaikinti arba perduoti valstybiniams archyvams, nebent taikytinuose teisės aktuose būtų nustatyta kitaip. Asmens duomenys taip pat naikinami arba jų tvarkymo veiksmai sustabdomi pagal Dalyvio pagrįstą prašymą kartu su asmens duomenų subjekto tapatybę ir jo asmens duomenis patvirtinančiais dokumentais šių Taisyklių 3.11 punkte nustatyta tvarka.

3.16. Tuo atveju, jeigu Dalyvis išreiškia prieštaravimą (nesutikimą) dėl jo asmens duomenų tvarkymo, toks prieštaravimas prilyginamas atsisakymui dalyvauti Lojalumo programoje. Tokiu atveju Dalyvio Paskyra yra panaikinama, „SizeerClub“ kortelė blokuojama, asmens duomenys sunaikinami ir teisė į Nuolaida tokiam Dalyviui nebesuteikiama. Dalyvio atsisakymas gauti iš Organizatoriaus informacinius pranešimus (t. y. nesutikimas, kad Dalyvio asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais) nėra laikomas Dalyvio atsisakymu dalyvauti Lojalumo programoje, atitinkamai, toks Dalyvis nepaisant to gali toliau dalyvauti Lojalumo programoje.

3.17. Taisyklių 2.2 punkte nurodyto nepilnamečio asmens, kuris registracijos metu pateikė raštišką savo teisėto atstovo sutikimą dėl dalyvavimo Lojalumo programoje, asmens duomenys bus tvarkomi tik pateikus papildomą jo teisėto atstovo sutikimą dėl nepilnamečio asmens – Dalyvio – asmens duomenų tvarkymo. Toks Dalyvis, sulaukęs pilnametystės (18 m.), turės teisę atšaukti teisėto atstovo duotą sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo arba pateiktus asmens duomenis atnaujinti (pakeisti ir (ar) papildyti).

4. „SIZEERCLUB“ KORTELĖ

4.1. Šių Taisyklių 2.4 punkte nurodyta tvarka Dalyviui išduota „SizeerClub“ kortelė laikoma įrodymu, kad asmuo dalyvauja Lojalumo programoje.

4.2. Dalyviui pirmą kartą interneto tinklalapyje www.SizeerClub.com jungiantis prie savo Paskyros, laukelyje prie prisijungimo vardo turi būti įvedamas „SizeerClub“ kortelės identifikavimo numeris, o slaptažodžio laukelyje turi būti įvedamas Anketoje nurodyto Dalyvio mobiliojo telefono numeris. Prisijungus prie Paskyros Dalyvis turi teisę peržiūrėti savo Paskyros duomenis, įvykdytų operacijų istoriją, taip pat keisti prisijungimo slaptažodį.

4.3. Kiekvienas Dalyvis turi teisę turėti tik vieną aktyvią „SizeerClub“ kortelę, suteikiančią teisę į Nuolaidą.

4.4. „SizeerClub“ kortelė išlieka Organizatoriaus nuosavybe net po „SizeerClub“ kortelės išdavimo (išsiuntimo) Dalyviui. „SizeerClub“ kortelė išduodama nemokamai.

4.5. Dalyvis privalo saugoti „SizeerClub“ kortelę nuo tiesioginių saulės spindulių, aukštos temperatūros, kitų stiprių ultravioletinio ir šiluminio spinduliavimo šaltinių, elektromagnetinio poveikio, mechaninio poveikio aštriais ir kitais, galinčiais mechaniškai pažeisti „SizeerClub“ kortelės paviršių daiktais, laikyti saugiai, atskirai nuo mobiliojo telefono, raktų ir (ar) žiebtuvėlių. Dalyvis turi teisę naudotis tik galiojančia ir nepažeista „SizeerClub“ kortele.

4.6. „SizeerClub“ kortele turi teisę naudotis tik pats Dalyvis, kurio vardu yra išduota „SizeerClub kortelė. Dalyvis neturi teisės „SizeerClub“ kortelės parduoti, įkeisti arba kitu būdu perduoti ar perleisti tretiesiems asmenims. Bus laikoma, kad „SizeerClub“ kortelę naudojantis asmuo yra Dalyvis. Nepaisant to, Organizatoriaus darbuotojai (atstovai) turi teisę paprašyti asmens, norinčio pasinaudoti „SizeerClub“ kortele, asmens dokumento, kad įsitikintų, jog „SizeerClub“ kortelę naudoja tas asmuo, kurio vardu kortelė buvo išduota. Organizatorius nėra atsakingas už neteisėtą „SizeerClub“ kortelės panaudojimą ir neatsako už žalą, atsiradusią dėl bet kokio neteisėto „SizeerClub“ kortelės panaudojimo.

4.7. Dalyvis, įsipareigoja nedelsdamas pranešti Organizatoriui apie „SizeerClub“ kortelės praradimą ir (ar) pažeidimą (sugadinimą), kreipdamasis paštu, elektroniniu paštu ar tiesiogiai į Organizatoriaus darbuotoją (atstovą). Gavęs tokį pranešimą Organizatorius užblokuoja „SizeerClub“ kortelę ir panaikina Paskyrą.

4.8. Tokiu atveju, jei Dalyvis, informavęs apie „SizeerClub“ kortelės praradimą ar sugadinimą pageidauja toliau dalyvauti Lojalumo programoje, toks Dalyvis iš naujo pildo ir pateikia Anketą bei kartojama Dalyvio registracijos bei naujos „SizeerClub“ kortelės išdavimo procedūra, numatyta šių Taisyklių 2.3-2.4 punktuose.

4.9. „SizeerClub“ kortelė galioja tol, kol Lojalumo programos Dalyvis dalyvauja Lojalumo programoje, t. y. kol Organizatorius vykdo Lojalumo programą ir Dalyvis neatsisako dalyvauti Lojalumo programoje arba „SizeerClub“ kortelė neužblokuojama bet kuriuo šiose Taisyklėse nurodytu atveju. Bet kokiu pagrindu pasibaigus „SizeerClub“ kortelės galiojimui, „SizeerClub“ kortelė yra užblokuojama apie tai Dalyvio iš anksto neinformavus. Pasibaigus „SizeerClub“ kortelės galiojimui / užblokavus „SizeerClub“Dalyvio sukaupta Nuolaida yra panaikinama, tokia Nuolaida į grynuosius pinigus nekeičiama ir kitaip nekompensuojama.

5. NUOLAIDA

5.1. Organizatorius suteikia Dalyviui Nuolaidą kiekvieną kartą įsigyjant Prekių už ne mažesnę nei 50,00 (penkiasdešimties) EUR sumą, pasinaudojant „SizeerClub“ kortele. Nuolaida suteikiama tik „SizeerClub“ kortelės turėtojui (t. y. Lojalumo programos Dalyviui), ji negalioja „SizeerClub“ kortelės turėtojo (t. y. Lojalumo programos Dalyvio) šeimos nariams ir (ar) kitiems asmenims.

5.2. Organizatorius turi išskirtinę teisę nustatyti ir keisti Nuolaidos, teikiamos Lojalumo programos dalyviui, dydį.

5.3. Nuolaidos, teikiamos Dalyviui, dydis nustatomas tokia tvarka:

NUOLAIDOS DYDŽIO LENTELĖ 
10 proc.
Galioja 3 (tris) mėnesius nuo dienos, kai įsigyjama Prekių už ne mažesnę nei 50,00 (penkiasdešimties) EUR sumą.
Galioja 90 (devyniasdešimt) kalendorinių dienų nuo Prekių įsigijimo už ne mažesnę nei 50,00 (penkiasdešimties) EUR sumą dienos.
7 proc.
Galioja pasibaigus 3 (trims) mėnesiams iki 6 (šešių) mėnesių nuo dienos, kai įsigyjama Prekių už ne mažesnę nei 50,00 (penkiasdešimties) EUR sumą.
Galioja nuo 91 (devyniasdešimt pirmos iki 180 (vieno šimto aštuoniasdešimtos) kalendorinės dienos nuo Prekių įsigijimo už ne mažesnę nei 50,00 (penkiasdešimties) EUR sumą dienos.
5 proc.
Galioja pasibaigus 6 (šešiems) mėnesiams iki 12 (dvylikos) mėnesių nuo dienos, kai įsigyjama Prekių už ne mažesnę nei 50,00 (penkiasdešimties) EUR sumą.
Galioja nuo 181 (vieno šimto aštuoniasdešimt pirmos) iki 360 (trys šimtai šešiasdešimtos) kalendorinės dienos nuo Prekių įsigijimo už ne mažesnę nei 50,00 (penkiasdešimties) EUR sumą dienos.
0 proc.
Praėjus 1 (vieneriems) metams iki kito Prekių įsigijimo už ne mažesnę kaip 50,00 (penkiasdešimties) EUR sumą Nuolaida netaikoma.
Nuo 361 (trys šimtai šešiasdešimt pirmos) dienos iki kito Prekių įsigijimo už ne mažesnę nei 50,00 (penkiasdešimties) EUR sumą Nuolaida netaikoma.

5.4. Kiekvieną kartą įsigijus Prekių už ne mažesnę kaip 50,00 (penkiasdešimties) EUR sumą suteikiama Nuolaida Dalyviui skaičiuojama naujam laikotarpiui pagal šių Taisyklių 5.3 pateiktą Nuolaidos dydžio lentelę. Tai reiškia, kad po naujo Prekių įsigijimo (kai nėra pasibaigęs Nuolaidos taikymo laikotarpis, nepaisant taikomo Nuolaidos dydžio) Dalyviui kitą dieną, einančią po įsigijimo dienos, suteikiama didžiausia 10 (dešimties) procentų Nuolaida, kurios galiojimo laikas pradedamas skaičiuoti iš naujo. Nuolaidos už kiekvieną naują Prekių įsigijimą nesumuojamas, tik pradedamas iš naujo skaičiuoti Nuolaidos taikymo laikotarpis, nurodytas šių Taisyklių 5.3 pateikiamoje Nuolaidos dydžio lentelėje.

5.5. Kitos Nuolaidos skaičiavimo taisyklės:

5.5.1. Kitą dieną po Prekių už ne mažesnę kaip 50,00 (penkiasdešimties) EUR sumą įsigijimo Dalyviui suteikiama 3 (tris) mėnesius (t. y. 90 (devyniasdešimt) kalendorinių dienų) galiojanti 10 (dešimties) procentų Nuolaida taikoma visoms Prekėms.

5.5.2. Pasibaigus 3 (trims) mėnesiams (t. y. 90 (devyniasdešimčiai) kalendorinių dienų) nuo Prekių įsigijimo dienos Nuolaida po to einančiam 3 (trijų) mėnesių (90 (devyniasdešimties) kalendorinių dienų) laikotarpiui yra sumažinama iki 7 (septynių) procentų.

5.5.3. Pasibaigus 6 (šešiems) mėnesiams (180 (vienam šimtui aštuoniasdešimčiai) kalendorinių dienų) nuo Prekių įsigijimo dienos Nuolaida po jų einančiam 6 (šešių) mėnesių (180 (vieno šimto aštuoniasdešimties) kalendorinių dienų) laikotarpiui yra sumažinama iki 5 (penkių) procentų.

5.5.4. Jeigu po 1 (vienerių) metų (t. y. 360 (trijų šimtų šešiasdešimties) dienų) nuo Prekių įsigijimo dienos Dalyvis neįsigyja Prekių už ne mažesnę negu 50,00 (penkiasdešimties) EUR sumą, nuo kitos po šio termino einančios dienos (t. y. nuo 361 (trijų šimtų šešiasdešimt pirmos) dienos) Nuolaida tokiam Dalyviui nebesuteikiama.

5.5.5. Nuolaidos galiojimo metu kiekvienas Dalyvis turi teisę pasinaudoti jam suteikta Nuolaida neribotą kartų skaičių, įsigyjant Prekių už bet kokią sumą, išskyrus Prekes, kurios parduodamos su nuolaida ar kurioms taikoma akcija, t. y. Nuolaida nesumuojama ir netaikoma Prekėms, kurių kaina bet kokiu būdu / dėl bet kokios priežasties yra sumažinta.

5.5.6. Dalyviui suteikta Nuolaida jokiais atvejais nebus išmokama ir į grynuosius pinigus nekeičiama.

5.6. Dalyvis turi teisę pasinaudoti Nuolaida tik tuo atveju, jeigu Dalyvis Organizatoriaus prekybos vietos darbuotojui įteikia „SizeerClub“ kortelę. Nepateikus „SizeerClub“ kortelės – Nuolaida nesuteikiama. Tuo atveju, jeigu Dalyvis perka prekes „Sizeer“ elektroninėje parduotuvėje (Sizeer.lt), toks Dalyvis turi teisę pasinaudoti Nuolaida tik tuo atveju, jeigu perkant internetu atitinkame langelyje pateikia savo „SizeerClub“ kortelės numerį. „Sizeer“ elektroninėje parduotuvėje (Sizeer.lt) nepateikus „SizeerClub“ kortelės numerio – Nuolaida nesuteikiama.

5.7. Organizatorius turi teisę atsisakyti suteikti Dalyviui Nuolaidą, įtarus, kad ją siekiama gauti neteisėtai. Tuo atveju, jeigu paaiškės, kad Nuolaida Dalyviui buvo priskirta nepagrįstai, Organizatorius pasilieka sau teisę atšaukti tokiam Dalyviui suteiktą teisę į atitinkamo dydžio Nuolaidą.

5.8. Organizatorius pasilieka sau teisę bet kuriuo metu keisti šių Taisyklių 5.3 punkte nustatytus Nuolaidų dydžius nepranešant apie tai Dalyviams iš anksto asmeniškai. Apie tokį Organizatoriaus sprendimą Dalyviai informuojami viešai, paskelbiant pakeistą Nuolaidų dydžio lentelę Organizatoriaus nurodytame interneto tinklalapyje www.SizeerClub.com ir (arba) informuojant Organizatoriaus prekybos vietose.

5.9. Apie konkrečiam Dalyviui suteiktos Nuolaidos sumažinimą Organizatorius turi teisę, bet neprivalo, pranešti Dalyviui asmeniškai Dalyvio Anketoje nurodytais kontaktiniais adresais, Organizatoriaus pasirinktu būdu: trumpąja (SMS) žinute, elektroniniu paštu arba paštu.

5.10. Dalyvis turi teisę gauti informaciją apie savo Paskyrą bei kitą informaciją, susijusią su teise į Nuolaidą ar jam taikomos Nuolaidos dydžiu Organizatoriaus prekybos vietoje ir (arba) Organizatoriaus nurodytame interneto tinklalapyje www.SizeerClub.com.

5.11. Dalyvis turi teisę kreiptis į Organizatorių ir prašyti priskaičiuoti ir (arba) suteikti Nuolaidą, jeigu mano, kad Organizatorius nepagrįstai nepriskaičiavo ir (arba) nesuteikė Nuolaidos. Dalyvis turi užpildytą prašymą pateikti Organizatoriaus prekybos vietoje arba išsiųsti Organizatoriui elektroniniu paštu (info@sizeer.lt, su nuoroda „SizeerClub“). Visais atvejais Dalyvis privalo prie tokio prašymo pridėti kvitą ir (arba) sąskaitą faktūrą arba kitus dokumentus, kurie patvirtintų Prekių įsigijimą. Kiekvieną tokį prašymą Organizatorius išnagrinės individualiai per 30 (trisdešimt) dienų terminą, skaičiuojamą nuo tokio prašymo gavimo dienos.

5.12. Organizatorius turi teisę panaikinti Dalyvio teisę į Nuolaidą tuo atveju, jeigu Dalyvis grąžins Organizatoriui įsigytas Prekes, už kurių įsigijimą buvo suteikta Nuolaida. Tokiu atveju Dalyvis grąžindamas įsigytas Prekes įsipareigoja Organizatoriaus prekybos vietos darbuotojui pateikti „SizeerClub“ kortelę, kurios pagrindu būtų padaromi įrašai apie Nuolaidos panaikinimą Dalyvio Paskyroje.

6. LOJALUMO PROGRAMOS PABAIGA, PAŠALINIMAS IŠ LOJALUMO PROGRAMOS 

6.1. Organizatorius turi teisę atsisakyti užregistruoti asmenį Dalyviu Lojalumo programoje (sukurti Dalyvio Paskyrą), jeigu:

asmuo užpildęs, pasirašęs ir pateikęs Organizatoriui Anketą neatitinka šiose Taisyklėse nustatytų reikalavimų;

6.1.2. Anketa užpildyta neteisingai, neįskaitomai ir (arba) yra nepasirašyta (kai pateikiama Organizatoriaus prekybos vietoje).

6.2. Organizatorius turi teisę pašalinti Dalyvį iš Lojalumo programos nedelsiant be išankstinio įspėjimo, jeigu:

6.2.1. Dalyvis nesilaiko šių Taisyklių ar šias Taisykles pažeidžia;

6.2.2. Dalyvis Anketoje ar kitokiu būdu pateikė neteisingus duomenis ir (arba) prisistatė Organizatoriui kitu asmeniu;

6.2.3. Dalyvis neteisėtu būdu įgijo teisę į Nuolaidą ar Dalyviui neteisėtai buvo pritaikyta Nuolaida.

6.3. Dalyvį pašalinus iš Lojalumo programos, „SizeerClub“ kortelė automatiškai yra užblokuojama ir kortelės galiojimas baigiasi.

6.4. Dalyvis turi teisę bet kuriuo metu atsisakyti dalyvauti Lojalumo programoje. Organizatoriui elektroniniu paštu gavus Dalyvio rašytinį atsisakymą dalyvauti Lojalumo programoje, Organizatorius nedelsiant panaikina Dalyvio Paskyrą, teisę į Nuolaidą, sukauptus Dalyvio asmens duomenis bei užblokuoja „SizeerClub“ kortelę.

6.5. Dalyvio atsisakymas dalyvauti Lojalumo programoje nepanaikina jo teisių pakartotinai dalyvauti Lojalumo programoje ateityje.

6.6. Lojalumo programa galioja neribotą laiką, kol Organizatorius Lojalumo programos nepanaikina. Lojalumo programos galiojimas pradedamas skaičiuoti nuo paskelbimo apie jos pradžią dienos Organizatoriaus nurodytame interneto tinklalapyje (www.SizeerClub.com). Organizatorius pasilieka sau teisę sustabdyti arba baigti Lojalumo programą bet kuriuo metu apie tai informuodamas Organizatoriaus prekybos vietose ir (arba) Organizatoriaus nurodytame interneto tinklalapyje (www.SizeerClub.com) paskelbiant apie sustabdymą / nutraukimą iš anksto prieš 7 (septynias) kalendorines dienas iki Lojalumo programos sustabdymo ar pasibaigimo dienos.

7 PAKEITIMAI IR PAPILDYMAI

7.1. Organizatorius turi teisę vienašališkai keisti ir (ar) pildyti šias Lojalumo programos Taisykles apie tai iš anksto asmeniškai nepranešus Dalyviams. Apie tokius sprendimus Dalyviai informuojami viešai, pakeistas ir (ar) papildytas Taisykles paskelbiant Organizatoriaus nurodytame interneto tinklalapyje www.SizeerClub.com ir (arba) Organizatoriaus prekybos vietose.

7.2. Pakeistos ir (ar) papildytos Taisyklės įsigalioja nuo jų paskelbimo šių Taisyklių 7.1 punkte nurodyta tvarka dienos.

 

8. PRANEŠIMAI 

8.1. Jeigu šiose Taisyklėse nenustatyta kitaip, pranešimai siunčiami Dalyviams Anketoje nurodytu pašto adresu, elektroniniu paštu arba trumpąja (SMS) žinute Anketoje nurodytu mobiliuoju telefonu. Tuo atveju, jeigu Dalyvis pareikš pretenzijas dėl pranešimo neįteikimo (negavimo), tokia pretenzija kiekvienu atveju bus nagrinėjama atsižvelgiant į konkrečias faktines aplinkybes.

8.2. Jeigu šiose Taisyklėse nenustatyta kitaip, pranešimai Organizatoriui pateikiami raštu Organizatoriaus prekybos vietoje, siunčiami registruotu paštu adresu Sizeer „PLC PANORAMA“, Saltoniškių g. 9, LT-08105 Vilnius, arba elektroniniu paštu, Organizatoriaus elektroninio pašto adresu – info@sizeer.lt, su nuoroda „SizeerClub“.

8.3. Visus Organizatoriui skirtus pranešimus (dėl „SizeerClub“ kortelės užblokavimo, duomenų pakeitimo ir kt.) Dalyvis teikia asmeniškai arba per įgaliotą asmenį (tuomet kartu pateikiamas įgaliojimus patvirtinantis dokumentas).

9. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

9.1. Šios Taisyklės sudarytos ir aiškinamos bei santykiams, kylantiems iš šių Taisyklių, taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

9.2. Kiekvienas ginčas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis iš šių Taisyklių ar susijęs su jomis bei Taisyklių pažeidimu ar galiojimu, sprendžiamas derybomis, nepavykus susitarti, galutinai sprendžiamas Lietuvos Respublikos teisme, vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais.

9.3. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tiesioginius nuostolius Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka ir pagrindais.


PRIEDAS NR. 1 Prie „SIZEERCLUB“ LOJALUMO PROGRAMOS TAISYKLIŲ


„SIZEER“ PARDUOTUVIŲ TINKLAS LIETUVOJE


NR.
PARDUOTUVĖ
PREKYBOS CENTRO PAVADINIMAS
ADRESAS
PAŠTO KODAS
MIESTAS
1.
SIZEER
PANORAMA
SALTONIŠKIŲ G. 9
LT-08105
VILNIUS
2.
SIZEER
AKROPOLIS
KARALIAUS MINDAUGO PR. 49
LT-44333
KAUNAS
3.
SIZEER
AKROPOLIS
TAIKOS PR. 61
LT-91182
KLAIPĖDA
4.
SIZEER
AKROPOLIS
OZO G. 25
LT-07150
VILNIUS
5.
SIZEER
RYO
SAVITIŠKIO G. 61
LT-37189
PANEVĖŽYS
6.
SIZEER
EUROPA
KONSTITUCIJOS PR. 7A
LT-09307
VILNIUS
7.
SIZEER
MEGA
ISLANDIJOS PL. 32
LT-47483
KAUNAS
8.
SIZEER
AKROPOLIS
AIDO G. 8
LT-78322
ŠIAULIAI


Aktualus „Sizeer“ parduotuvių tinklo sąrašas skelbiamas ir interneto tinklalapyje www.Sizeer.ltPRIEDAS NR. 2

Prie „SIZEERCLUB“ LOJALUMO PROGRAMOS TAISYKLIŲ

 

SUTIKIMO FORMA
DĖL NEPILNAMEČIO ASMENS DALYVAVIMO „SIZEERCLUB“ LOJALUMO PROGRAMOJE 

__________________________________

(įstatyminio atstovo vardas ir pavardė)

SUTIKIMAS


__________________________________

(data, vieta)

/Atsižvelgiant į tai, kad asmuo, norintis dalyvauti Lojalumo programoje „SizeerClub“, Anketos užpildymo ir pateikimo metu turi dalinį civilinį veiksnumą, t. y. nėra sulaukęs pilnametystės, jo įstatyminis atstovas asmeniškai pasirašydamas šį dokumentą išreiškia žemiau nustatyto turinio sutikimą/

Aš, ______________________________________________________________________________

                                              (įstatyminio atstovo vardas ir pavardė),

 pareiškiu, kad esu  _________________________________________________________________

                                (asmens, norinčio dalyvauti Lojalumo programoje „SizeerClub“, vardas ir pavardė), 

nepilnamečio asmens, turinčio dalinį veiksnumą, įstatyminis atstovas ir, pasirašydamas šį sutikimą, sutinku, kad mano atstovaujamasis dalyvautų Lojalumo programoje „SizeerClub“, kurią organizuoja UAB „Marketing Investment Group Lietuva“ ir Marketing Investment Group S.A. Taip pat patvirtinu, kad susipažinau su „SizeerClub“ lojalumo programos taisyklėmis bei „SizeerApp“ mobiliosios programos nuostatais, įskaitant šiuose dokumentuose pateikta informacija, susijusia su dalyvių asmens duomenų tvarkymu, taip pat sutinku su šių dokumentų sąlygomis.Prašome, pažymėkite tinkamą atsakymą:

    Aš sutinku, kad UAB „Marketing Investment Group Lietuva“ ir Marketing Investment Group S.A. tvarkytų mano vaiko (globotinio) pateiktus asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais, siekiant mano vaiko (globotinio) anketoje nurodytais kontaktais siųsti specialiai jam pritaikytą komercinę/reklaminę informaciją, įskaitant partnerių pasiūlymus, bei šiuo tikslu mano vaiką (globotinį) profiliuotų. Suprantu, jog sutikimas gali būti bet kuriuo metu atšauktas.

    Aš nesutinku, kad mano vaiko (globotinio) asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu kaip aprašyta aukščiau.


Patvirtinu, kad esu informuotas, jog norėdamas papildyti ir (ar) pakeisti šiame sutikime pateiktus duomenis, atsisakyti sutikimo dėl mano vaiko (globotinio) asmens duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslais, turiu teisę tai padaryti kreipdamasis elektroninio pašto adresu – info@sizeer.lt.

 

_____________________________________________

(vardas, pavardė, data, parašas)

Grįžti
×
[script]$(document).ready(function() { /* MP - Bug ENPSUP-12079 */ $('#js-header').mouseenter(function() { $('.zoomContainer').css('z-index', '0'); }); $('#js-header').mouseleave(function() { $('.zoomContainer').css('z-index', '100'); });});$(document).ready(function() { $('#cart_flow_address_step_loyaltyScheme_loyaltyClubJoin').change(function(){if($(this).is(':checked')) {$('#cart_flow_address_step_loyaltyScheme_consentForm_consent_1704_0').attr('required', '');} else {$('#cart_flow_address_step_loyaltyScheme_consentForm_consent_1704_0').removeAttr('required');}});});[/script]